Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

X Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis/ toelichting

Δ

verschil

€k

duizend euro

€m

miljoen euro

1cHO

1 Cijfer HO is het bestand waarin alle inschrijvingen van alle studenten in het bekostigd hoger onderwijs in Nederland staan. Het bestand is van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

a.g.v.

als gevolg van

a.i.

ad interim

ABO

Activerend Blended Onderwijs

ABRI

Amsterdam Business Research Institute

ACE-Incubator

Amsterdam Center for Entrepreneurship; het gezamenlijke ondernemerschapsprogramma van de Amsterdamse kennisinstellingen voor studenten en onderzoekers die een bedrijf willen starten

ACS

Amsterdam Cardiovascular Science

ACTA

Amsterdams Centrum voor Tandheelkunde

ACTA

Amsterdams Centrum voor Tandheelkunde

ADS

Amsterdam Data Science

AETAP

Association of European Threat Assessment Professionals

AG&M

Amsterdam Gastroenterology & Metabolism

AI

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)

AI&II

Amsterdam Infection & Immunity Institute

AIMMS

Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences

A-LAB

Amsterdam Law and Behaviour Institute

AMS

Amsterdam Movement Sciences

AmSIA

Amsterdam Science & Innovation Award

Amsterdam UMC

Amsterdam Universitair Medisch Centra

ANS

Amsterdam Neuro Science

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

APH

Amsterdam Public Health

AR&D

Amsterdam Reproduction and Development

ARCNL

Advanced Research Center for Nanolithography

ASI

Amsterdam Sustainability Institute

ASI

Amsterdam Sustainability Institute

ASIF Alpha BV

het studenteninvesteringsfonds van de VU en de UvA

AUC

Amsterdam University College

aut. brandmelding

automatische brandmelding

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVS

Amsterdam Venture Studios

BA

Bacheloropleiding

BaMa-compensatie

Bachelor/master compensatie

BETA

Faculteit der bètawetenschappen

Bèta

Faculteit der Bètawetenschappen

bhv

bedrijfshulpverlening, -verlener(s)

BKO

Basis Kwalificatie Onderwijs

BKS

Basis Kwalificatie Studieadvies

BMW

Bedrijfsmaatschappelijk werk

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BREEAM

Certificeringsmethode voor de duurzaamheidsprestaties van gebouwen.

BSA

Bindend Studieadvies

bv

besloten vennootschap

BZ

Dienst Bestuurszaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C&M

Dienst Communicatie & Marketing

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

cao NU

collectieve arbeidsovereenkomst Nederlandse Universiteiten

CCA

Cancer Center Amsterdam

CCE

Coördinatiecentrum Energie (energiecentrale)

CDK

City Deal Kennismaken

CImO

Chief Impact Officer

CIS

Centrum voor Internationale Samenwerking

CISO

Chief Information Security Officer

CIV

Commissie Integrale Veiligheid

CLUE+

Research institute for the heritage and history of the Cultural Landscape and Urban Environment

CO-2

Koolstofdioxide

COVID

Corona Virus Disease

CP

continuïteitsparagraaf

CPR

Cardiopulmonary resuscitation (reanimatie)

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CSL

Community Service Learning

CUTμE

Computational Ultimately Thin μ-Endoscope

CvB

College van Bestuur

CWI

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

DB

Deutsche Bank

DMP

Data Management Plan

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs (onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

DURF

Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving

e.d.

en dergelijke

EER

Europese Economische Ruimte

EIB

Europese Investeringsbank

EOI

Eerstejaars Opleiding Instelling

ERC grants

beurzen toegekend door de European Research Council

ERP

Enterprise resource planning (geheel van bedrijfsvoeringprocessen)

EUR-RSM

Erasmus Universiteit Rotterdam – Rotterdam School of Management

EV

Eigen Vermogen

excl.

exclusief

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FAIR

Findable, Accessible, Interoperable & Reusable

FCO

Dienst Facilitaire Campusorganisatie

FES

Functionele Elektrostimulatie

FG

Functionaris Gegevensbescherming

FGB

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

FGW

Faculteit der Geesteswetenschappen

FIN

Dienst Financiën

FOS

Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

FRT

Faculteit Religie en Theologie

FSR

Facultaire Studentenraad

FSW

Faculteit der Sociale Wetenschappen

fte

full time equivalent

GGD

Gemeentelijke Gezondsheidsdienst

GGZ

geestelijke gezondheidszorg

GJ

gigajoule

GSL

gemiddelde salarislast

GV

Gezamenlijke Vergadering van de medezeggenschapsorganen voor studenten en medewerkers

HAPPY

Qualitative research in Higher Education Teaching APProaches for sustainability and wellbeing in Bhutan

ho

hoger onderwijs

hr

human resources

HRMAM

Dienst Human Resource Management, Arbo en Milieu

HvA

Hogeschool van Amsterdam

i.p.v.

in plaats van

i.v.m.

in verband met

IA

Internal Auditor

IAO

Industry Alliance Office Amsterdam Neuroscience (t/m 2021 onderdeel van IXA VU-Vumc)

IBBA

Institute for Brain and Behaviour

ICAI

Innovation Centre for Artificial Intelligence

ICT4D

ICT for development

ILCA

Innovation Lab Chemistry

incl.

inclusief

Inspectie SZW

Arbeidsinspectie, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

iozi(‘s)

interfacultair(e) onderzoeksinstitu(u)t(en)

IP

Intellectual Property (intellectueel eigendom)

ISO

Interstedelijk Studenten Overleg

ISR

Institute for Societal Resilience

IT

informatie technologie

IT

Dienst IT

ITN

Innovative Training Network

IVM

Instituut voor Milieuvraagstukken

IXA

Innovation Exchange Amsterdam

IXA VU-VUmc

Innovation Exchange Amsterdam VU-VUmc

IXA-GO

Innovation Exchange Amsterdam – Grants Office

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KPI

kritische prestatie-indicator

KTO(’s)

Knowledge Transfer Office(s)

KU Leuven

Katholieke Universiteit Leuven (B)

KWAS

Kwetsbaarheidsanalyse spionage

LEARN!

Institute for Learning, teaching nd upbringing and development in societal context

liq.

liquide

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LO

Lokaal Overleg (tussen werkgever en werknemersorganisaties)

LOL

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

LOWI

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

m.n.

met name

m3

kubieke meter

MA

Masteropleiding

MARS

Make Administration Really Smart (Programma voor de optimalisatie van het bedrijfsvoeringslandschap)

MBA

Master Bussiness Administration

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

MRA

Amsterdamse MetropoolRegio (MetropoolRegio Amsterdam)

N.B.

Nota Bene

NFU

Nederlandse Federatie van Universitair medische centra

NGO(‘s)

Non Gouvernementele Organisatie(s)

NGWI

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NRDS

Netwerk Research Data Support

NRO

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

NSCR

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NWO instituut)

NSE

Nationale Studenten Enquête

NU-gebouw

Nieuwe Universiteitsgebouw (ook wel NU.VU gebouw)

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

o.a.

onder andere

OBP

Ondersteunend en BeheersPersoneel

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODC

Onderdeelscommissie

OPeRA

Onderwijs Partners Regio Amsterdam

OPO

Overleg Portefeuillehouders Onderwijs

OR

Ondernemingsraad

OSF

Open Science Framework

OV

Openbaar vervoer

OZW-gebouw

Opleidingsinstituut voor Zorg en Welzijn (OZW) gebouw

P&C cyclus

planning- en controlcyclus

P&O

Personeel & Organisatie

PAL

Persoonlijke Assistent van de Leraar

PCF

Privacy Control Framework

PhD

Doctorate of Philosophy (doctor in de wetenschap)

Postdoc

Postdoctoraal (na promotie)

PPE

Philosophy, Politics & Economics

PPI

Professionele en Persoonlijke Identiteit

PUC

Pre University College

pv(-panelen)

photovoltaic (zonnepanelen)

RCH

Faculteit Rechten

RDM

Research Data Management

RI&E

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

RMA

Research master

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SAAZ-Unie

Samenwerkende Arbo- en milieudiensten van Academische Ziekenhuizen en Universiteiten

SBE

School of Business and Economics

SBE

School of Business & Economics

SBT

Strategisch Beleidsteam

SCI

Sustainability Course Inventory

SDG(‘s)

Sustainable Development Goal(s) van de Verenigde Naties

SEO

Stimulering Europees Onderzoek

SKC

StudieKeuzeCheckvragenlijst

SKO

Senior Kwalificatie Onderwijs

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

SoFoKles

Sociaal Fonds voor de Kennissector

SOZ

Dienst Studenten en Onderwijszaken

SPUN

Society for the Protection of Underground Networks

SRHR

sexual and reproductive health and rights

SRVU

studentenbond van de VU

SS4S

Social sciences for and with society

svm

studievoorschotmiddelen

SwafS

Science with and for Society

SWOM

Stichting Studeren en Werken Op Maat

SWT

Onderzoeksgebouw VU Schoolwerktuinen

t.a.v.

ten aanzien van

t.b.v.

ten behoeve van

t.o.v.

ten opzichte van

TMC

Taal-, Maatschappij- en Cultuurpartners

TOLL

Toekomstig Online Landschap

TTT.AI consortium

Thematic Technology Transfer Artificial Intelligence

UBVU

Dienst Universiteitsbibliotheek VU

UNL

Universiteiten van Nederland

URC

University Research Chair

URF

University Research Fellow

USR

Universitaire Studentenraad

UT

Universiteit Twente

UU

Universiteit Utrecht

UvA

Universiteit van Amsterdam

VOC

Verenigde Oost-Indische Compagnie

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

VU

Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting VU

VU NT&L

VU Network for Teaching & Learning

VUmc

Vrije Universiteit medisch centrum (locatie van Amsterdam UMC)

VURIT

VU Rapid Intervention Team; bedrijfshulpverleners die in staat zijn om na oproep via een tracer een beginnende brand te blussen, ondersteuning te verlenen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en het calamiteitendeel van een gebouw te ontruimen.

VUSAM

VU Sturings- en Allocatiemodel (de interne bekostigingsmethodiek van de VU voor faculteiten)

VWO

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

W&N gebouw

Wiskunde & Natuurkunde gebouw

WBO

werkbelevingsonderzoek

WHW

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIZWI

Interne Werkgroep Implementatie Zorgplichten Wetenschappelijke Integriteit

WKA

WetenschapsKnooppunt Amsterdam

WKO-installatie

installatie voor warmte en koudeopslag

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WP

Wetenschappelijk Personeel

WW

Werkeloosheidswet

ZonMw

de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie