Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2021 (na verwerking resultaat)

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

ACTIVA

  

Vaste activa

  

1.1 Immateriële vaste activa

30.913

25.287

1.2 Materiële vaste activa

658.734

601.923

1.3 Financiële vaste activa

2.610

3.410

Totaal vaste activa

692.257

630.620

   

Vlottende activa

  

1.4 Voorraden

570

604

1.5 Vorderingen

60.802

58.242

1.7 Liquide middelen

115.591

91.783

Totaal vlottende activa

176.963

150.629

   

Totaal activa

869.220

781.249

   

PASSIVA

  

2.1 Eigen vermogen

343.567

318.471

2.2 Voorzieningen

27.257

32.037

2.3 Langlopende schulden

251.277

211.055

2.4 Kortlopende schulden

247.119

219.686

   

Totaal passiva

869.220

781.249