Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige staat van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

BATEN

   

3.1 Rijksbijdragen

436.620

392.256

378.490

3.2 Overige overheidsbijdragen

903

700

744

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

61.661

67.835

64.931

3.4 Baten werk in opdracht van derden

89.948

84.002

82.821

3.5 Overige baten

51.533

51.561

54.716

Totaal baten

640.665

596.354

581.702

    

LASTEN

   

4.1 Personeelslasten

407.585

391.420

383.541

4.2 Afschrijvingslasten

47.282

54.656

45.835

4.3 Huisvestingslasten

42.136

39.751

37.082

4.4 Overige lasten

109.595

104.470

91.545

Totaal lasten

606.598

590.297

558.002

    

Saldo baten en lasten

34.067

6.057

23.700

    

5 Financiële baten en lasten

-8.878

-10.555

698

7 Resultaat deelnemingen

-92

-342

-390

    

Resultaat na belastingen

25.097

-4.840

24.008