Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

  
 

2021

2020

Kasstroom operationele activiteiten

  

Saldo van baten en lasten

34.082

23.360

   

4.2 Afschrijvingen

47.419

45.943

2.2 Mutaties voorzieningen

-4.780

4.932

   

Mutaties vlottende middelen

  

1.4 Voorraden

37

-14

1.5 Vorderingen

3.214

-8.705

2.4 Schulden

22.280

28.297

Kasstroom bedrijfsoperaties

102.252

93.813

   

5. Financiële baten

507

154

5. Financiële lasten

-12.788

-13.694

Financieel resultaat

-12.281

-13.540

   

6. Belastingen

9

58

7. Resultaat deelneming

-

-

8. Mutatie eigen vermogen (aandeel derden)

-

-14

Kasstroom operationele activiteiten

89.980

80.317

   

Kasstroom investeringsactiviteiten

  

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-9.815

-14.698

1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa

-

-

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-96.862

-50.476

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

354

-392

1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden

-

-

1.3 Mutaties leningen u/g

-814

358

1.3 Vordering Ministerie OCW

675

601

Kasstroom investeringsactiviteiten

-106.462

-64.607

   

Kasstroom financieringsactiviteiten

  

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

50.000

15.000

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.136

-14.137

2.4 Opbrengst grondruil erfpacht LvK

4.600

-

Kasstroom financieringsactiviteiten

40.464

863

   

Mutatie liquide middelen

23.982

16.573

   

1.7 Liquide middelen per 1 januari

94.351

77.778

Mutatie liquide middelen

23.982

16.573

1.7 Liquide middelen per 31 december

118.333

94.351