Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2021  (na verwerking resultaat)

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

ACTIVA

  

Vaste activa

  

1.1 Immateriële vaste activa

30.924

25.287

1.2 Materiële vaste activa

659.254

602.425

1.3 Financiële vaste activa

1.212

1.145

Totaal vaste activa

691.390

628.857

   

Vlottende activa

  

1.4 Voorraden

748

785

1.5 Vorderingen

59.171

62.385

1.7 Liquide middelen

118.333

94.351

Totaal vlottende activa

178.252

157.521

   

Totaal activa

869.642

786.378

   

PASSIVA

  

2.1 Eigen vermogen

343.763

318.631

2.2 Voorzieningen

27.257

32.037

2.3 Langlopende schulden

251.277

211.055

2.4 Kortlopende schulden

247.345

224.655

   

Totaal passiva

869.642

786.378