Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde staat van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

BATEN

   

3.1 Rijksbijdragen

436.620

392.256

378.490

3.2 Overige overheidsbijdragen

903

700

744

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

61.661

67.835

64.931

3.4 Baten werk in opdracht van derden

89.948

84.002

82.821

3.5 Overige baten

56.610

50.696

58.175

Totaal baten

645.742

595.489

585.161

    

LASTEN

   

4.1 Personeelslasten

410.129

394.368

386.009

4.2 Afschrijvingslasten

47.419

54.768

45.943

4.3 Huisvestingslasten

43.614

39.348

37.332

4.4 Overige lasten

110.498

101.179

92.517

Totaal lasten

611.660

589.663

561.801

    

Saldo baten en lasten

34.082

5.826

23.360

    

5 Financiële baten en lasten

-8.886

-10.565

688

    

Resultaat

25.196

-4.739

24.048

    

6 Belastingen

9

34

57

7 Resultaat deelnemingen

-73

-135

-83

    

Resultaat na belastingen

25.132

-4.840

24.022

    

8 Aandeel derden in resultaat

-35

-

-14

    

Netto resultaat

25.097

-4.840

24.008