Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2021 is als volgt aan het eigen vermogen toegevoegd.

(bedragen in €)

 
 

2021

Algemene reserve

25.450

Bestemmingsreserve sectorgelden

-405

Private bestemmingsreserve

-48

Privaat bestemmingsfonds

100

Aandeel derden

35

Totaal

25.132

Gebeurtenissen na balansdatum

Na 31 december 2021 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die materieel van invloed zijn op de jaarrekening.

Ondertekening

Opgesteld namens het College van Bestuur van Stichting VU, 21 Juni 2022

_______________________________________

Prof. dr. C.M. van Praag, voorzitter

_______________________________________

Prof. dr. J.G. Geurts, rector magnificus

_______________________________________

Dr. M.J.W.T. Nollen, lid