Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Financiële baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Financiële baten

   

Rentebaten leningen u/g

510

-

161

Overige financiële baten

-

-

-

Totaal financiële baten

510

-

161

    

Financiële lasten

   

Rentelasten bancaire financiering

-341

-22

-835

Rentekosten derivaten portefeuille

-12.441

-13.880

-12.383

Waardeverandering ineffectief deel renteswaps

-168

-

9.867

Rentelasten overig

-

-504

-474

Geactiveerde rentelasten

3.562

3.851

4.362

Totaal financiële lasten

-9.388

-10.555

537

Totaal financiële baten en lasten

-8.878

-10.555

698

De financiële baten en lasten zijn gedaald met € 9,6 miljoen. De daling is het gevolg van de waardeverandering van het ineffectieve deel van de renteswaps met € 10,0 miljoen, met daartegenover een daling van de geactiveerde rentelasten staat van € 0,8 miljoen.

De gehanteerde rentevoet voor de geactiveerde rentelasten bedraagt 5,82%.

De financiële baten en lasten zijn in vergelijking met de begroting € 1,7 miljoen lager en wordt veroorzaakt door lagere rentekosten op leningen en hogere rentekosten op liquiditeiten.