Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Immateriële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de kosten van ontwikkeling, aanschaf en implementatie van universitaire administratieve systemen onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen.

1.2 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

1.3 Financiële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de investeringen in deelnemingen en verstrekte leningen aan verbonden partijen. Voor de leningen zijn geen zekerheden gesteld.

1.4 Voorraden

Dit betreft de voorraad gebruiksgoederen, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere opbrengstwaarde. De voorziening voor incourantheid is nihil (2020: nihil).

1.5 Vorderingen

Het totaal van de vorderingen is met € 3,2 miljoen gedaald en wordt met name veroorzaakt door de daling in de debiteurenpositie € 4,1 miljoen, de vooruitbetaalde kosten € 2 miljoen en de overige vorderingen € 1 miljoen door de afname van het

1.7 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. Het aandeel van VU Holding B.V. onder de liquide middelen bedraagt in 2021 ca. € 2,7 miljoen (2020: ca.

2.1 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

2.2 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

2.3 Langlopende schulden

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

2.4 Kortlopende schulden

De toename van de Kortlopende schulden € 22,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de stijging van de crediteuren met € 19,4 miljoen; in december werden meerdere facturen met een grote omvang ontvangen waarvan de betaaltermijn ultimo 2021 nog

Toon meer resultaten