Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.5 Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

Debiteuren

14.361

18.510

Nog te factureren werk voor derden

17.936

15.795

Studenten / cursisten

1.975

1.720

Personeel

169

26

Overige vorderingen

3.294

4.342

Vooruitbetaalde kosten

9.121

11.160

Omzetbelasting

345

761

Nog te ontvangen bedragen

13.020

11.074

Af: voorziening vanwege oninbaarheid

-1.050

-1.003

Totaal vorderingen

59.171

62.385

Het totaal van de vorderingen is met € 3,2 miljoen gedaald en wordt met name veroorzaakt door de daling in de debiteurenpositie € 4,1 miljoen, de vooruitbetaalde kosten € 2 miljoen en de overige vorderingen € 1 miljoen door de afname van het openstaande saldi veldkassen. Hiertegenover staat de stijging in de nog te factureren werk voor derden positie € 2,1 miljoen door timing en minder onderzoeksprojecten in 2020 vanwege COVID-19 en de stijging van de nog te ontvangen bedragen € 1,9 miljoen door nog te ontvangen verrekeningen voor joint degrees.

Nog te factureren werk voor derden betreft met name de nog te factureren posten uit hoofde van niet voltooide onderzoeksactiviteiten voor rekening van derden, waarop een correctie van verwachte verliezen in mindering is gebracht.

De vorderingen en overlopende activa kennen een looptijd van maximaal 1 jaar. De vorderingen op studenten betreffen de nog niet vervallen termijnen in het kader van de gespreide inning van collegegelden.

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

Specificatie Nog te factureren werk voor derden

  

Nog te factureren

18.597

15.916

Correctie verwachte verliezen

-661

-121

Totaal

17.936

15.795

Specificatie Studenten/cursisten

  

Nog te ontvangen collegegelden

10.728

18.370

Aanpassing toerekening collegegelden

-8.753

-16.650

Totaal

1.975

1.720

Voorziening wegens oninbaarheid

  

Stand per 1 januari

-1.003

-807

Onttrekkingen

-47

40

Vrijval (dotatie) ten gunste van de exploitatie

-

-236

Totaal

-1.050

-1.003

*) Vooruitgefactureerde collegegelden welke nog niet zijn ontvangen, zijn gesaldeerd met de nog te ontvangen collegegelden.