Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.7 Liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

Kasmiddelen

19

11

Banken

118.314

94.340

Totaal liquide middelen

118.333

94.351

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. Het aandeel van VU Holding B.V. onder de liquide middelen bedraagt in 2021 ca. € 2,7 miljoen (2020: ca. € 2,6 miljoen).

Stichting VU heeft een rekening-courantfaciliteit van € 20 miljoen bij de Deutsche Bank en een rekening-courantfaciliteit van € 20 miljoen bij de BNG Bank.