Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.1 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Stand per

Bestemming

Overige

Stand per

 

01.01.2021

resultaat

mutaties

31.12.2021

Algemene reserve

285.947

25.450

-5.627

305.770

Bestemmingsreserve sectorgelden

5.064

-405

-

4.659

Private bestemmingsreserve

2.174

-48

-

2.126

Privaat bestemmingsfonds

-

100

-

100

Wettelijke reserve

    

ontwikkeling software

25.286

-

5.627

30.913

Aandeel derden

160

35

-

195

Totaal eigen vermogen

318.631

25.132

-

343.763

Het eigen vermogen is conform de OCW verslaggevingsrichtlijnen (RJ 660) ingedeeld in vrije algemene reserves en bestemmingsreserves. Op de bestemmingsreserves rust een door de organisatie zelf aangebrachte bestedingsbeperking. Dit zijn zowel centrale als facultaire bestedingsbeperkingen.

Op grond van RJ 660 artikel 206 wordt het eigen vermogen gesegmenteerd naar publieke en private middelen. Het eigen vermogen en de bestanddelen waaruit deze is opgebouwd zijn in beginsel publiek, tenzij de private herkomst kan worden aangetoond.

De publieke bestemmingsreserve sectorgelden is gevormd uit de sectorplanmiddelen van OCW ten behoeve van de versterking van het wetenschappelijk onderzoek. Deze middelen zijn toegevoegd aan de lumpsum van iedere universiteit en zijn gekoppeld aan inhoudelijke sectorplannen en begrotingen. De nog niet bestede middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve, de in het verslagjaar bestede middelen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve. De private bestemmingsreserve komt overeen met het eigen vermogen van VU Holding B.V. Vanwege het private karakter van deze activiteiten is het eigen vermogen als zodanig aangemerkt.

Het private bestemmingsfonds betreft een ontvangen donatie bestemd voor de Faculteit Religie & Theologie.

Het aandeel derden heeft ultimo 2021 betrekking op het minderheidsaandelenbelang van 20% bij Taalcentrum-VU B.V., waarin VU Holding B.V. een meerderheidsbelang van 80% heeft. Vanwege de verplichting tot integrale consolidatie van een meerderheidsbelang leidt dit tot een verschil tussen de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de VU met de omvang van het aandeel derden in het eigen vermogen. Het verschil bedraagt per 31 december 2021 € 195k.