Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.2 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Stand per

Dotaties

 

Stand per

Kort

Lang

 

01.01.2021

of vrijval

Onttrekkingen

31.12.2021

< 1 jaar

> 1 jaar

Personele voorzieningen

      

Ontslaglasten

3.122

2.030

-3.142

2.010

1.310

700

Reorganisatielasten

1.592

-867

-388

337

138

199

Transitievergoeding

3.341

363

-647

3.057

3.057

-

Ambts- en dienstjubilea

5.030

255

-255

5.030

255

4.775

Sabbatical leaves

1.897

353

-

2.250

141

2.109

Eigen risico WIA

5.340

58

-740

4.658

742

3.916

Langdurig zieken

1.024

237

-

1.261

1.261

-

Vitaliteitspact

357

22

-

379

146

233

Overige personele voorzieningen

197

14

-104

107

107

-

Subtotaal

21.900

2.465

-5.276

19.089

7.157

11.932

       

Materiële voorzieningen

      

Milieuverplichtingen

7.704

-

-99

7.605

200

7.405

Claims en ongevallen

1.133

-770

160

523

563

-

Overig

-

 

40

40

-

-

Verlieslatende huisvestingscontracten

1.300

-1.300

-

-

-

-

Subtotaal

10.137

-2.070

101

8.168

763

7.405

       

Totaal voorzieningen

32.037

395

-5.175

27.257

7.920

19.337

Personele voorzieningen

Voorziening voor ontslaglasten

In het kader van de Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten is een voorziening gevormd voor de uit hoofde van deze regeling te verwachte betalingen voor (voormalige) personeelsleden. Tevens heeft de voorziening betrekking op verplichtingen uit individuele ontslagregelingen en daaraan gerelateerde kosten voor outplacement en herscholing.

Voor het berekenen van de contante waarde is gebruik gemaakt van de 12 maands Euribor per 31 december van het boekjaar (2021: -/- 0,50%, in 2020: -/- 0,50%).

Voorziening voor reorganisatielasten

Voor de verplichtingen, die voortkomen uit reorganisatie van verschillende organisatieonderdelen van de VU waarvan de reorganisatieplannen in 2014 zijn bekend gemaakt aan betrokken medewerkers, is een voorziening gevormd. In 2019 is een nieuwe voorziening gevormd voor een reorganisatie bij de Faculteit Religie en Theologie. Deze voorziening is in 2021 afgewikkeld. 

Voorziening voor transitievergoeding

Voor de verplichtingen die voortkomen uit de transitievergoedingen is een voorziening gevormd. Transitiekosten zijn kosten in verband met (dreigend) ontslag van medewerkers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest, met de doelstelling om werkloosheid te voorkomen of te bekorten. In de voorziening is rekening gehouden met de aanpassingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Voorziening voor eigen risico WIA

De VU is eigen risicodrager voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De voorziening voor eigen risico WIA dient ter dekking van het in de toekomst doorbetalen van werkgeverslasten aan personeelsleden die op balansdatum arbeidsongeschikt zijn.

Voor het berekenen van de contante waarde is gebruik gemaakt van de 12 maands Euribor per 31 december van het boekjaar (2021: -/- 0,50%, in 2020: -/- 0,50%).

Voorziening voor ambts- en dienstjubilea

Voor de werkgeversverplichtingen aan medewerkers ten aanzien van toekomstige ambts- en dienstjubilea is een voorziening gevormd, die als de best mogelijke schatting is berekend op basis van het personeelsbestand. Er is rekening gehouden met salarisstijgingen (boven inflatie correctie), arbeidsongeschiktheid en andere emolumenten met eventuele in- en uitdiensttreders.

Voorziening voor sabbatical leaves/meerjarensparen

De voorziening voor sabbatical leaves is gevormd voor toekomstige verplichtingen inzake werkgeversbijdragen ten behoeve van sabbatical leaves.

Voorziening voor langdurig zieke werknemers

De voorziening voor langdurig zieke werknemers is gevormd voor de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer (volledig) zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Materiële voorzieningen

Voorziening voor milieuverplichtingen

De milieuvoorziening betreft de kosten voor sloop, afvoer en opslag van het Cyclotron. De sloop-kosten zijn gebaseerd op een raming uit 2002 van een ter zake deskundig adviesbureau. Kosten voor de afvoer en opslag van (licht) radioactieve materialen zijn gebaseerd op de opgave van experts, waaronder een stralingsdeskundige. Deze opgave wordt jaarlijks herzien.

Gedurende 2012 is een drietal scenario’s voor afvoer en opslag onderzocht. In afstemming met ministerie van Economische Zaken en de stralingsdeskundige vindt over het voorkeurscenario overleg plaats met de beoogde afnemende partij. De voorbereidingsfase van het project liep nog tot eind 2020; sloop, afvoer en opslag is gepland tussen 2023 en 2025.

In 2020 zijn de onderzoekskosten ten laste van de voorziening gebracht. De voorziening zoals deze nu gevormd is betreft de best mogelijke inschatting, maar er is sprake van een onzekerheid in de omvang van de voorziening met een bandbreedte van +/- 25%.

Voorziening voor claims en ongevallen

De voorziening voor claims en ongevallen is gevormd voor de te verwachten betalingen naar aanleiding van ontvangen claims en ongevallen die zich hebben voorgedaan. De verwachte betalingen zijn gebaseerd op de verwachte juridische uitkomsten waarbij het financiële risico per casus is beperkt tot het eigen risico van de VU via de verzekering.

Voorziening voor verlieslatende huisvestingscontracten

De voorziening voor verlieslatende huisvestingscontracten is gevormd uit hoofde van de onvermijdbare kosten als gevolg van de leegstand bij de externe studentenhuisvesters voor de ingekochte capaciteit door de VU. De ingekochte capaciteit was bestemd voor inkomende buitenlandse studenten. Als gevolg van de gewijzigde omstandigheden, is er ultimo 2021 geen sprake meer van een grondslag voor het aanhouden van de voorziening voor verlieslatende contracten. De voorziening is geheel besteed in 2021.