Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.4 Kortlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

Crediteuren

40.816

21.381

Belastingen en premies sociale verzekeringen

  

- loonheffing

12.732

12.058

- premies sociale verzekeringen

4.109

3.639

Schulden inz pensioenen

4.979

4.260

Voorschotten werk derden

77.525

77.927

Overige schulden

837

1.690

Overlopende passiva

  

- vooruitontvangen college- en lesgelden

28.733

34.909

- vooruitontvangen doelsubsidies OCW

7.862

-

- overige vooruitontvangen bedragen

22.938

24.392

- reserve vakantiegeld

12.289

10.928

- verlofdagen

13.147

10.514

- nog te betalen bedragen

19.021

20.835

- overige transitoria

2.357

2.123

Totaal kortlopende schulden

247.345

224.655

De toename van de Kortlopende schulden € 22,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de stijging van de crediteuren met € 19,4 miljoen; in december werden meerdere facturen met een grote omvang ontvangen waarvan de betaaltermijn ultimo 2021 nog niet was verstreken.

De stijging in de personele verplichtingen (onder andere loonheffing, premies SV, pensioenen, pensioenen en vakantiegeld) met € 3,3 miljoen ligt in verhouding met de stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao en de toename van het aantal personeelsleden. Daarnaast zijn er door de implementatie van het nieuwe systeem en het thuiswerken minder verlofdagen opgenomen door medewerkers waardoor deze positie tevens is gestegen (€ 2,6 miljoen).

De voorschotten werk voor derden betreffen van opdrachtgevers ontvangen gelden die nog niet zijn besteed. De lichte daling wordt voornamelijk veroorzaakt door timing.

De vooruitontvangen collegegelden worden gevormd door het aandeel (8/12e deel) van het ontvangen collegegeld voor het collegejaar 2021-2022 dat wordt toegerekend aan het boekjaar 2022. Door daling van de tarieven voor wettelijk cursusgeld in 2021 is deze post afgenomen met € 6,2 miljoen.

De vooruitontvangen doelsubsidies OCW € 7,9 miljoen hebben betrekking op het nog niet bestede deel van de NPO gelden die in 2021 zijn ontvangen.

Hiertegenover staat de daling van de nog te betalen bedragen € 1,8 miljoen.

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2021

31.12.2020

Specificatie Vooruitontvangen college- en lesgelden

  

Vooruitontvangen college- en lesgelden

37.486

51.559

Aanpassing toerekening collegegelden

-8.753

-16.650

Totaal

28.733

34.909