Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. Deze verantwoording 2021 is opgesteld op basis van de op de VU van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de VU is € 209.000.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. De VU valt met 19 complexiteitspunten op grond van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren 2021 onder klasse G.

Omschrijving

Complexiteitspunten

Driejaarsgemiddelde totale baten kalenderjaar (m€)

10

Aantal bekostigde studenten (aantallen *1)

4

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

5

Totaal complexiteitspunten

19

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum van € 209.000, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.