Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de medezeggenschap

Ondernemingsraad

Verandering als enige constante

2023 was het jaar van post-corona en extreem hoge inflatie. Dit maakt het voor kwetsbare groepen, zoals promovendi extra lastig om in hun levensonderhoud te voorzien. Andere onderwerpen die in 2023 een belangrijke rol speelden waren VUture, de verkiezingen van de OR, een nieuwe bestuursvoorzitter, samenwerking met de Universiteit Twente, taalbeleid, het rapport van Berenschot over de sociale veiligheid, grote vertragingen en ergernissen tijdens tal van werkprocessen door het nieuwe IT systeem MARS.

Wat betreft het aspect Sociale Veiligheid roept de OR het college op niet alleen processen en structuren te verbeteren, maar vooral ook aandacht te geven aan het gedrag zelf en daar duidelijke grenzen te stellen. Dit naar aanleiding van het rapport van Berenschot hierover.

2023 was ook een verkiezingsjaar. Terwijl de studenten via de USR ieder jaar een nieuwe vertegenwoordiging afvaardigen, deed de OR dat voorheen om het jaar en vanaf 2023 om de drie jaar. We namen afscheid van Henk Olijhoek na bijna 20 jaar medezeggenschap, waaronder zes jaren van grote inzet als voorzitter. Een grote eer om zijn taken over te nemen en veel van hem te hebben geleerd. Van de 6.800 kiesgerechtigden hebben 1.649 gestemd, een aantal dat ons tot nadenken stemt en waarmee Henk de landelijke pers haalde. De belangstelling voor universitaire medezeggenschap en democratie lijkt op een dieptepunt te zijn beland.

Ander dan in voorgaande perioden is de balans tussen wetenschappelijk en diensten personeel mooi in evenwicht (12 om 13). Het kan een teken van kwaliteit zijn, dat onze achterban tevreden is. Anderzijds is het moeilijk om mensen te interesseren voor het bestuurlijke werk in de OR. Dit heeft ook te maken met het feit dat men (nog) niet erg op bestuurlijke kwaliteiten wordt bevorderd, hoewel het initiatief Erkennen en Waarderen hierbij zou kunnen helpen. Dan dienen ook de loopbanen van de ondersteunende dienstverleners hierop te worden afgestemd.

De OR is actief betrokken bij het verandertraject VUture. Een werkgroep uit de OR heeft het proces actief gevolgd en de stakeholders bevraagd en geactiveerd. Onze inbreng was onder meer het borgen op representativiteit van de inbreng uit de organisatie. In het voorjaar is via verschillende gremia een doorsnede van de organisatie bevraagd. Conclusies bestonden uit een 9 uitdagingen, 4 scopes en 20 oplossingen op een hoog abstractieniveau geformuleerd. Tot het eind van het jaar hebben we ons best gedaan om het te helpen concretiseren en uiteindelijk heeft de OR een groot aantal adviezen gegeven voor het instellen van 5 werkgroepen die in 2024 de aanbevelingen gaan operationaliseren.

De verkiezingen waren voor velen een grote verrassing en kunnen grote gevolgen hebben voor de VU. Veel van de winnaars zijn voor bezuinigingen in het (hoger) onderwijs en de VU loopt hierbij gevaar als we marktaandeel verliezen en een rem wordt gezet op de instroom van buitenlandse studenten. Los daarvan wordt er ook een verkenning uitgevoerd over de integratie van de faculteiten FSW, FGW en FRT.

Als je dan ook nog bedenkt wat er speelde bij onze huisvesting, voorbereidingen verhuizing en sloop Beta gebouw, de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter Margrethe Jonkman, samenwerking met de Universiteit Twente op het gebied van uitwisseling van onderwijsprogramma’s, een kritische houding naar de samenwerking met de fossiele industrie en het promovendi-beleid, begrijpt dat het werken voor en met de OR een groot voorrecht is dat ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Wij staan voor het VU belang. Benader ons direct of via jouw onderdeelcommissie (ODC) als je zaken aan de orde wilt stellen.

Marius Rietdijk
voorzitter Ondernemingsraad

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad houdt zich, als officiële gesprekspartner van het College van Bestuur, met instemmings-, advies- en initiatiefrecht bezig met de vertegenwoordiging van het studentenperspectief op VU Amsterdam. Al jaren spant de USR zich in om op een constructieve wijze voor een sterkere, eerlijkere en betere Universiteit te strijden. Ook dit academisch jaar is voor ons begonnen met de start van elf nieuwe, gepassioneerde, raadsleden, samen representatief voor de studentenpopulatie, aan deze institutie. Zij dragen elk verschillende opvattingen over onderwijs, onderzoek, campusontwikkeling en de studenten-ervaring met zich mee. Deze opvattingen staan gebundeld in ons beleidsplan, te vinden op de website. Hieronder wordt een beeld geschetst van een aantal speerpunten van de USR.

Een van de grootste speerpunten van de USR blijft de kwaliteit van ons onderwijs, dit jaar heeft de USR gewerkt aan thema’s als cursusevaluaties en kwaliteitscontrole. Ook blijven we kritisch kijken naar relevante regelingen voor de studentenervaring. De USR heeft zich opnieuw ingespannen op gebied van het Bindend Studie Advies (BSA), ook hebben we de OER uitgebreid bediscussieerd.

Ook op de thema’s sociale veiligheid en studentenwelzijn waren veelbewogen. De Studentenraad heeft zich hard gemaakt voor toegankelijkere mogelijkheden voor het melden van ongepast gedrag. De USR is ook actief geweest in het opstellen van een interfacultaire welzijnsenquête, die door meer dan duizend studenten is ingevuld. Zodoende hoopt de USR bij te dragen aan doelmatig beleid op gebied van studentenwelzijn.

De USR is het afgelopen jaar actief geweest op gebied van campusontwikkeling en huisvesting, en blijft meepraten over relevante onderwerpen zoals de vernieuwing van het campusplein, de aankomende sloop van het W&N-gebouw en de TenT, en alle studentzaken die daar bij gemoeid zijn. Het mitigeren van ruimtegebrek en gebrek aan tentamineringsruimte blijft een speerpunt van de USR.

Naast initiatieven heeft de USR natuurlijk ook formele en informele betrokkenheid bij nieuw en bestaand beleid. Het afgelopen jaar is veel beleid onder de loep genomen; van het centrale alcoholbeleid tot het selectie- en toelatingsprocedures. Van het beleid omtrent instellingscollegegeld tot de Onderwijs- en Examineringsregeling.

Deze beslissingen maakt de USR nooit alleen. Door middel van de zogenaamde UVO- en Presidiumvergaderingen wordt regelmatig feedback verzameld bij zowel studieverenigingen als Facultaire Studentenraden. Daarnaast worden onderwerpen van belang voor studenten besproken bij de Public USR; een open vergadering waar actuele thema’s uitgebreid behandeld worden en ideeën van studenten worden verzameld. Ten slotte houdt de USR een nauwe band met studentenraden door heel Nederland, om een breder beeld te behouden op landelijke ontwikkelingen, maar ook om ontwikkelingen aan de eigen universiteit in perspectief te plaatsen.

Zoals in de introductie genoemd, is dit slechts een selectie van de onderwerpen waar de USR zich mee bezighoudt. Over een paar maanden is het weer tijd voor de volgende verkozen Studentenraad. De opkomst van de verkiezingen en de inwerking van de nieuwe raad zijn belangrijke punten waar de USR zich de komende maanden ook intensief mee bezig gaat houden.

Guido Groenescheij
voorzitter Universitaire Studentenraad 2023-2024