Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2023 (na verwerking resultaat)

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2023

31.12.2022

ACTIVA

  

Vaste activa

  

1.1 Immateriële vaste activa

27.708

31.079

1.2 Materiële vaste activa

743.065

724.684

1.3 Financiële vaste activa

6.252

5.482

Totaal vaste activa

777.025

761.245

   

Vlottende activa

  

1.4 Voorraden

854

846

1.5 Vorderingen

67.037

59.847

1.7 Liquide middelen

156.352

123.005

Totaal vlottende activa

224.243

183.698

   

Totaal activa

1.001.268

944.943

   

PASSIVA

  

2.1 Eigen vermogen

357.851

346.214

2.2 Voorzieningen

26.935

25.981

2.3 Langlopende schulden

282.823

296.364

2.4 Kortlopende schulden

333.659

276.385

   

Totaal passiva

1.001.268

944.943