Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Strategie VU 2020-2026

Het instellingsplan Strategie VU 2020-2025 loopt sinds 2020. Vanwege de coronasituatie en de druk die de pandemie heeft gelegd op de organisatie, is in 2021 besloten om de looptijd van de huidige strategie met een jaar te verlengen. De uitvoeringstermijn voor de strategische voornemens eindigt daardoor niet in het begin van 2025 maar aan het eind van dat jaar.

In de Strategie VU 2020-2026 zijn de bouwstenen van de strategie onderscheiden in speerpunten, profielthema’s en ambities.

  • We zetten in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Deze speerpunten zijn kenmerken die het werk van de VU in alle facetten typeren.

  • Onze profielthema’s reflecteren onze inhoudelijke focus. Er zijn vier profielthema’s: Human Health & Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability.

  • Daarnaast hebben we negen ambities geformuleerd die concretiseren waarop we in de komende jaren onze aandacht zullen richten, gegeven onze speerpunten en profielthema’s. De negen strategische ambities hebben betrekking op onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering.

In 2022 heeft een midterm review van de strategie plaatsgevonden. Uit die review komt een aantal aanbevelingen voort voor de organisatie van die tweede helft, en voor een nieuwe prioriteitstelling.

Midterm review

De strategie heeft al tot verschillende successen geleid. De profielthema’s zijn in de afgelopen jaren scherper gedefinieerd (zie hoofdstuk 3, Onderzoek ). Het concept ‘activerend blended onderwijs’ is in korte tijd uitgegroeid tot de kern van onze visie op onderwijs en het ‘mixed-classroommodel’ heeft ingang gevonden – een succes op het gebied van diversiteit (zie hoofdstuk 2, Onderwijs ). De VU is de afgelopen jaren de duurzaamste universiteit van ons land geworden en gebleven. Er is een ‘VU Starthub’ gecreëerd, een verzamelgebouw voor academische start-ups. Dat past in het speerpunt ondernemend: als VU werken we hard aan een ondernemende geest in onze studenten, promovendi, wetenschappers en staf, als een manier om bij te dragen aan de samenleving (zie hoofdstuk 4, Impact en valorisatie ). Onze ambitie om de campus tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats te maken (‘sociale campus’) heeft al geleid tot de vestiging van een bioscoop op de campus (Rialto) en tot de inhuizing van het cultuurcentrum Griffioen (zie hoofdstuk 6, Campus en bedrijfsvoering ).

Op andere terreinen is in de eerste werkingsjaren van de Strategie 2020-2026 vooral voorbereidend werk verricht. Zo zijn we na twee jaren zover dat we het ‘VU Center for Entrepreneurship’ kunnen oprichten. De ambitie om onze wetenschappelijke reputatie en onze impact te vergroten, is nog niet gerealiseerd; we gaan daarvoor een nieuw programma ‘Impact en Reputatie’ starten. Onze ambitie ‘Digitalisering’ heeft voor een deel al concrete resultaten opgeleverd: er is een digitale werkplek tot stand gebracht en de faciliteiten voor blended onderwijs en thuiswerken zijn verbeterd. We moeten nu de volgende stap zetten, en bouwen aan een robuuste en veilige digitale infrastructuur en we moeten ons datamanagement verbeteren.

De komende jaren: in de lijn brengen

De midterm review stelt een duidelijke verandering voor in de manier waarop wij als universiteit onze inspanningen voor onze strategische doelen organiseren. In de afgelopen jaren werkten we met aparte structuren voor elk van onze ambities. Er waren programmacommissies, kernteams en stuurgroepen. De midterm review stelt vast dat het nu zaak is, de hele organisatie meer te betrekken bij de realisering van de strategie, en de hele organisatie daarvoor ook verantwoordelijk te maken. In de termen van de reviewrapport: het vervolg van de implementatie moet vanuit de lijn worden ondersteund.

We voeren die veranderde aanpak snel en krachtig door. We werken aan een slagvaardige en wendbare VU; die wordt gekenmerkt door heldere keuzes, snelle besluitvorming, korte lijnen, daadkracht, eigenaarschap en een efficiënte manier van werken. Daartoe richten we het programma ‘VUture’ in: een verandertraject dat gericht is op het doorbreken van verkokering, op het terugdringen van bureaucratie, het verduidelijken van rollen en mandaten en het stimuleren van samenwerking.