Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2022 (na verwerking resultaat)

(bedragen x € 1.000)

  
 

31.12.2022

31.12.2021

ACTIVA

  

Vaste activa

  

1.1 Immateriële vaste activa

31.079

30.924

1.2 Materiële vaste activa

724.684

659.254

1.3 Financiële vaste activa

5.482

1.212

Totaal vaste activa

761.245

691.390

   

Vlottende activa

  

1.4 Voorraden

846

748

1.5 Vorderingen

59.847

59.171

1.7 Liquide middelen

123.005

118.333

Totaal vlottende activa

183.698

178.252

   

Totaal activa

944.943

869.642

   

PASSIVA

  

2.1 Eigen vermogen

346.214

343.763

2.2 Voorzieningen

25.981

27.257

2.3 Langlopende schulden

296.364

251.277

2.4 Kortlopende schulden

276.385

247.345

   

Totaal passiva

944.943

869.642