Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de medezeggenschap

Ondernemingsraad

Terug naar normaal. Of toch niet helemaal?

2022 was het jaar waarin we terugkeerden naar de wereld zoals we die kenden voordat we werden overvallen door de coronapandemie. Begin maart vervielen vrijwel alle restricties en kon het normale leven zijn gang hervatten. Zo normaal was dat leven toch ook weer niet want covid mocht dan wel langzaam uit ons beeld gaan verdwijnen maar daarvoor in de plaats kwamen de oorlog in Oekraïne en een inflatie die we sinds de jaren 70 van de vorige eeuw niet meer gekend hebben.

Nadat de terugkeer naar de campus weer mogelijk was bleek toch dat het nieuwe normaal anders was dan het oude normaal. Op veel werkplekken heeft het hybride werken een vaste plaats veroverd. Het lijkt soms wel heel erg succesvol te zijn gezien de lege gangen op maandagen en vrijdagen. Waarbij er op dinsdagen en donderdagen bij sommige onderdelen werkplekken te kort zijn. Daar is mogelijk toch wel meer sturing nodig om onze krappe ruimte optimaal te benutten. Hybride werken gaat altijd in overleg, het is geen recht en geen plicht, daar zijn in de cao afspraken over gemaakt. De VU heeft een leidraad voor hybride werken opgesteld, de OR twijfelt of dat niet te vrijblijvend is en voelt er meer voor om dit in een regeling vast te leggen.

De tweede helft van het jaar stond voor de OR vooral in het teken van de start van het programma VUture. Dit verandertraject kent een lange voorgeschiedenis. Volgens sommigen gaat die al terug naar de grote reorganisatie van de bedrijfsvoering in de periode 2012-2014. Bij deze reorganisatie is er gekozen voor centralisatie van de ondersteuning en vergaande automatisering van werkprocessen waardoor een substantieel aantal banen kwam te vervallen. De consequenties van keuzes die toen gemaakt zijn werden duidelijk zichtbaar bij het mislukken van het MARS-project. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook hier de meningen over verschilden.

Het CvB heeft naar aanleiding van de evaluatie van het MARS project én signalen die van vooral door faculteiten zijn afgegeven dat er nu echt iets moest gebeuren in de zomer besloten om een verandertraject in te zetten. De Ondernemingsraad stond hier -zeker in het begin- kritisch tegenover. In de overlegvergadering van juni 2022 had de OR juist opgeroepen om een pas op de plaats te maken zodat de organisatie de tijd zou krijgen om de MARS-perikelen te verwerken én om nog niet opgeloste problemen uit de wereld te helpen. Na intensief overleg tussen OR en CvB waaruit naar voren kwam dat het echt om een verandertraject gaat en niet een botte reorganisatie heeft de raad keuze gemaakt om met een speciaal daarvoor gevormde werkgroep aan te sluiten bij de projectgroep van het VUture-programma, zodat de OR een actieve rol kan spelen bij het geven van advies bij de keuzes die daar gemaakt worden.

Ook de Ondernemingsraad ziet dat de samenwerking en de vormgeving van werkprocessen en overlegstructuren op de VU beter kunnen. Voor de OR is het daarbij essentieel dat er draagvlak gezocht en gevonden wordt. Niet iedereen zal tevreden zijn met de uitkomst van het verandertraject maar het is belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden voor knelpunten die – met verschillende invalshoeken – blijven terugkomen.

Voor de OR is het daarbij belangrijk dat hierbij niet alleen het geluid van de usual suspects maar ook dat van de werkvloer wordt gehoord. Medewerkers – zowel OBP als WP – kunnen vaak als geen ander aangeven waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Ervaringen daarmee zijn ook in 2022 al opgedaan bij een heel ander onderwerp, de aanpassing van de bloktijden van de colleges. Het voorstel hield in dat de bloktijden zouden worden verkort. Bij de OR kwamen veel signalen binnen van docenten die hier moeite mee hadden. De OR heeft daarop aan het CvB het voorstel gedaan om een aantal consultatiebijeenkomsten te houden waarbij alle voors- en tegens konden worden ingebracht door medewerkers die zelf onderwijs geven, de deskundigen bij uitstek. Uit de bijeenkomsten – waarbij ook CvB leden aanwezig waren – kwam naar voren dat het op dit moment niet wenselijk is om de bloktijden aan te passen. De Ondernemingsraad is een groot voorstander van dit type bijeenkomsten omdat hiermee de werkvloer gehoord wordt en de OR dit kan meenemen in zijn adviezen. Maar het is niet alleen in het belang van de OR, ook voor het CvB is het belangrijk dat zij regelmatig een ander geluid horen óf een bevestiging van voorgenomen keuzes. Het leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming en daar kan iedereen alleen maar voor zijn!

Henk Olijhoek
Voorzitter OR 2021-2023

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad houdt zich, als officiële gesprekspartner van het College van Bestuur, met instemmings-, advies- en initiatiefrecht bezig met de vertegenwoordiging van het studentenperspectief op de VU. Sinds1 september 2022 is de USR 2022-2023 daarmee aan de slag. Elf gepassioneerde en idealistische individuen, allemaal met verschillende ideeën over onderwijs, onderzoek en de VU-gemeenschap. Al deze ideeën staan gebundeld in ons beleidsplan, te lezen op de website voor een ruimer beeld. Hieronder word een beeld geschetst van een aantal speerpunten van de USR.

Sinds de start van onze termijn is er veel gebeurd; de campus mocht weer op volle toeren draaien, na twee jaar door lockdowns geteisterd te zijn. En daar wordt gebruik van gemaakt; een prachtige ontwikkeling, die de discussie over ruimtegebrek op de campus wel weer deed aanwakkeren. De USR heeft zich dit jaar beziggehouden met mogelijke oplossingen voor het ruimtegebrek. Daarnaast is gekeken naar een langetermijnvisie op de huisvesting binnen de VU-gebouwen.

Studentenhuisvesting was het afgelopen jaar ook een belangrijk thema voor de USR. Samen met de International Office (IO) stuurden we een survey uit om te inventariseren hoeveel internationale studenten in precaire situaties wonen. Dit bleken er een hoop. Samen met de IO bekijken we hoe we het probleem op de korte termijn kunnen verlichten, en hoe we het op de lange termijn kunnen oplossen.

Studentenwelzijn stond daarnaast het afgelopen jaar centraal voor de USR. Met thema’s als seksuele en sociale veiligheid, sociale verbondenheid van studenten met de campus en de veel gebruikte term ‘vu community’ heeft de USR meerdere initiatieven in het leven geroepen ter bevordering van het studentenwelzijn. Zo is er een overzicht van de welzijnsinitiatieven op de VU opgesteld, is er nu een fonds voor studenten die lijden onder de hoge energieprijzen, komen er QR-codes op de campus die leiden naar een overzicht met alle mooie initiatieven op VU, en is er aandacht gericht op seksuele veiligheid en het hoger-onderwijsmanifest van Amnesty International.

Ook op duurzaamheid is het afgelopen jaar veel gebeurd. De USR bracht, samen met de Green Office, de aandacht op de absurde hoeveelheid ‘single-use cups’ op onze campus. Daarnaast nam de USR deel aan de discussie rondom samenwerking met de fossiele industrie, en leverde de raad een kritisch geluid op deze samenwerking a priori. Verder is op een constructieve wijze gekeken naar initiatieven die de duurzaamheid van de universiteit kunnen bevorderen, zowel met het CvB als in GV-verband.

Naast initiatieven heeft de USR natuurlijk ook formele en informele betrokkenheid bij nieuw en staand beleid. Het afgelopen jaar is veel beleid onder de loep genomen; van het centrale alcoholbeleid tot het Bindend StudieAdvies. Van het beleid omtrent instellingscollegegeld tot de nieuwe beschrijving van de studentenombuds.
Deze beslissingen maakt de USR  nooit in zijn eentje. Door middel van de zogenaamde UVO- en Presidiumvergaderingen wordt regelmatig feedback verzameld bij zowel studieverenigingen als Facultaire Studentenraden. Daarnaast worden onderwerpen van belang voor studenten besproken bij de Public USR; een open vergadering waar een thema uitgebreid behandeld wordt en ideeën van studenten worden verzameld. Ten slotte houdt de USR een nauwe band met studentenraden door heel Nederland, om een breder beeld te behouden op landelijke ontwikkelingen, maar ook om ontwikkelingen aan de eigen universiteit in perspectief te plaatsen.

Zoals in de introductie genoemd, dit is slechts een selectie van alle onderwerpen waar de USR zich mee bezighoudt. Over een paar maanden is het weer tijd voor de volgende verkozen USR. De opkomst van de verkiezingen en de inwerking van de nieuwe raad zijn belangrijke punten waar de USR zich de komende maanden ook intensief mee bezig gaat houden.

Joep van Dijk
Voorzitter USR 2022-2023