Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.1 Visie en kerncijfers

Onderwijsvisie

De Onderwijsvisie van de VU sluit aan op onze academische cultuur die wordt gekarakteriseerd door de drie kernwaarden persoonlijk, open en verantwoordelijk. We leiden onze studenten op tot kritische, geëngageerde academici. We willen dat onze studenten zich breed ontwikkelen en maatschappelijk betrokken zijn. Ons onderwijs moet toekomstbestendig zijn, inspelen op de veranderende vraag en een brede doelgroep aanspreken. Daarnaast willen we dat ons onderwijs ertoe leidt dat alumni zich levenslang verbonden voelen met de VU. We zetten in op een blijvende onderwijsverandering waarbij we een optimale mix van on campus en online onderwijs via innovatieve didactische werkvormen nastreven. Zo willen we activerend blended onderwijs binnen de VU versterken. In 2021 is een update van de Onderwijsvisie vastgesteld waarin een ontwerpprincipe op het gebied van activerend blended onderwijs is toegevoegd aan de bestaande ontwerpprincipes.

De ontwerpprincipes voor ons onderwijs zijn:

  • Het onderwijs is activerend. Dit bereiken we door innovatieve didactische werkvormen in te zetten die studenten activeren. Daarbij streven we een optimale integratie na tussen fysieke en digitale onderwijsvormen.

  • Met ons onderwijs stimuleren we de autonomie en het zelfsturend vermogen van studenten.

  • De VU is inclusief. We willen een welkome plek zijn voor studenten met verschillende achtergronden. De diversiteit onder onze studenten en docenten wordt in het onderwijs geïntegreerd, onder andere via de principes van de Mixed Classroom (een educatieve benadering ontwikkeld door VU-onderzoekers om de aanwezige diversiteit in achtergronden, perspectieven en ideeën nog sterker in te zetten in het onderwijs).

  • Maatschappelijke vraagstukken worden multidisciplinair bestudeerd en aangepakt.

  • De VU kent haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en geeft hier uitdrukking aan in het onderwijs.

Onderwijsagenda VU

In de Onderwijsagenda VU zijn al onze onderwijsplannen zoals geformuleerd in de Onderwijsvisie en de Strategie VU 2020-2025 in één document samengevat. Dit garandeert een integrale benadering van onze onderwijskwaliteit en -innovatie. Jaarlijks wordt de Onderwijsagenda VU geactualiseerd. In 2021 heeft corona grote impact gehad op ons onderwijs en veel gevraagd van de flexibiliteit van onze docenten. Toch is het grootste deel van de beoogde resultaten uit de Onderwijsagenda van 2021 gerealiseerd:

  • continue verbetering van de onderwijskwaliteit en aandacht voor een kwaliteitscultuur;

  • vergroten van studentsucces en studentenwelzijn;

  • verdere profilering van ons onderwijsportfolio, bijvoorbeeld op het gebied van A Broader Mind, de Mixed Classroom en Community Service Learning;

  • onderwijsinnovatie door onder andere intensievere ondersteuning van innovatieve (digitale) onderwijsvormen;

  • het verder optimaliseren van student- en onderwijsondersteuning.

Kerncijfers

De onderstaande tabel toont de kerncijfers voor onderwijs van de afgelopen drie jaar.

 

2019

2020

2021

Bachelorstudenten

16.073

18.312

19.381

Bacheloropleidingen

46

45

45

Instroom bachelor (EOI)

6.891

7.413

7.105

waarvan met buitenlandse vooropleiding

1.056

1.102

1.410

Deelnemers excellentie (Honours en AUC)

10,6%

4,7%

7,8%

Masterstudenten

10.520

11.484

12.323

Masteropleidingen

90

100

99

Instroom master (EOI)

5.206

5948

6.262

waarvan met buitenlandse vooropleiding

1.166

1.298

1.325

Totaal ingeschrevenen

26.593

29.796

31.704

Tevredenheid bachelor NSE

85

*

79%

Tevredenheid master NSE

81

*

80%

Topopleidingen NSE bachelor

7

6

7

# Diploma’s

   

Bachelor (exclusief joint degrees UvA)

3.174

2.804

3.225

Master (exclusief joint degrees UvA)

4.785

4.667

5.137