Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.3 Reflectie op de voortgang van de Kwaliteitsafspraken

Reflectie College van Bestuur

We zijn als College van Bestuur heel trots als we naar deze hele lijst van initiatieven kijken. Er is zoveel werk verzet in een periode die echt niet makkelijk was, de werkdruk is (te) hoog opgelopen in de afgelopen periode. We kunnen dus alleen maar met veel tevredenheid kijken naar het feit dat vrijwel alle projecten op schema lopen of slechts licht vertraagd zijn. Grote vertraging zien we eigenlijk nauwelijks. Het financiële plaatje suggereert soms dat er minder gebeurt is dan de activiteiten die daadwerkelijk zijn ontplooid. Een grote kostenpost is bijvoorbeeld de studieplekken en onderwijsruimtes. Deze projecten zijn slechts een paar maanden vertraagd, door late levering en facturering van meubilair vallen de kosten net in 2022 in plaats van in 2021.

En waar wel vertraging zit is die heel begrijpelijk (corona met een direct effect op fysieke activiteiten en werkdruk) en vinden we het van groter belang om mee te gaan in het tempo dat docenten en ondersteuners aankunnen dan dat we de volledige doelen nu al behaald hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we de door ons gestelde doelen gaan behalen. En ook goed om te vermelden dat we bij een aantal projecten al veel verder dan de doelstelling zijn.

Naast de grote tevredenheid merken we bij onszelf en onze medewerkers ook zorgen over de periode na 2024. We investeren nu volop in mooi onderwijs en breiden onze capaciteit uit, maar we willen dat wel graag langdurig kunnen doen. We willen de mensen die bij ons aan de slag zijn een garantie geven dat ze hier over een paar jaar nog steeds aan het werk zijn, we willen studenten de garantie geven dat ze voldoende aandacht blijven krijgen. We willen de mooie projecten die we in gang hebben gezet vervolg kunnen geven, we willen leergangen, netwerken en onderwijsinnovatie blijven stimuleren.

Ook hebben we zorgen over de administratieve last die deze middelen met zich meebrengen. Om voor alle 145 projecten bij te houden wat de voortgang is, is een hele klus. Een klus die veel tijd en ook geld vraagt die we niet meer op een andere manier kunnen inzetten.

Deze zorgen moeten het enthousiasme en de energie die er nu is niet in de weg gaan zitten.

We hopen daarom op snel uitsluitsel over het vervolg van deze middelen vanuit OCW met een kleinere verantwoordingscomponent. We moeten er op kunnen vertrouwen dat we allemaal deze stijgende lijn willen voortzetten voor het beste onderwijs.

Alhoewel we voldoende betrokkenheid tot de medezeggenschap ervaren hebben, was deze betrokkenheid als gevolg van de effecten van de coronatijd beperkter dan hij anders geweest zou zijn. We misten hier de informele afstemming en signalen die je oppikt in de wandelgangen. Vooral voor kleinere faculteiten was dit een manier waarop in normale omstandigheden veel gedeeld werd, die nu wegviel. We hebben dan ook met de medezeggenschap afgesproken dat we met de nieuwe lichting USR en FSR meteen goed van start willen in september met informatiebijeenkomsten en trainingen rondom de kwaliteitsafspraken, zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden en wat er verwacht kan worden en we elkaar hier ook op een natuurlijkere manier op kunnen aanspreken.

Reflectie Raad van Toezicht 

In 2021 is het Kwaliteitsplan 2.0 ingediend bij de NVAO en OCW en van een positief oordeel voorzien. De Kwaliteitscommissie is namens de Raad van Toezicht betrokken geweest bij het opstellen van de herziene versie van het plan en heeft hierover ook informeel contact gehad met de medezeggenschap. De Kwaliteitscommissie is van mening dat het besluit om de tijd en gelegenheid te nemen om in het plan een toekomstvisie te schetsen op basis van de huidige situatie het Kwaliteitsplan heeft verbeterd. Het plan is in positieve zin toekomstgerichter geworden, met aandacht voor hoe de coronacrisis de prioriteiten in het onderwijs heeft herijkt.

De Kwaliteitscommissie is ook betrokken bij de monitoring van de resultaten doordat het een terugkerend onderwerp is in elke reguliere vergadering van de kwaliteitscommissie. Het probleem van onderbesteding, de oorzaken en de mogelijke oplossingen zijn daarbij ook besproken. De Raad van Toezicht vindt het indrukwekkend om te zien wat er allemaal in gang is gezet in het kader van de Kwaliteitsafspraken. Er is veel gebeurd in een periode die van iedereen veel heeft gevraagd en er zijn realistische plannen gemaakt voor de komende periode. De Raad van Toezicht is verheugd te zien dat er zoveel enthousiasme is voor het verbeteren van het onderwijs.

Reflectie medezeggenschap 

Voor een reflectie van de medezeggenschap op de besteding van de studievoorschotmiddelen 2021, inclusief het daarbij gehanteerde proces, verwijzen wij naar bijlage 9 ‘Reflectie medezeggenschap op de inzet van de studievoorschotmiddelen VU’.