Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Rijksbijdragen

De totale Rijksbijdragen zijn toegenomen met € 58,1 miljoen.

3.2 Overige overheidsbijdragen

Realisatie 2021 betreft de bijdrage die de VU ontvangt voor de opleiding Orthodontie (€ 0,9 miljoen).

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

De collegegelden zijn afgenomen met € 3,3 miljoen ten opzichte van 2020 als gevolg van een daling van de tarieven per student. Dit is gecompenseerd door een hogere Rijksbijdragen (zie ook toelichting op de Rijksbijdragen).

3.4 Baten werk in opdracht van derden

De baten werk in opdracht van derden zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 7,1 miljoen. De baten zijn in 2020 in verhouding fors lager uitgevallen door de coronacrisis en zijn in 2021 weer genormaliseerd naar het niveau van voor de coronacrisis.

3.5 Overige baten

De overige baten zijn ten opzichte van 2020 gedaald met € 1,6 miljoen en wordt met name veroorzaakt door de daling in de overige onderwijs- en onderzoeksbaten door minder overige onderwijs- en onderzoeksprojecten in 2021.

4.1 Personeelslasten

De personeelslasten zijn toegenomen met € 24,1 miljoen. De toename is het gevolg van een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao en een flinke toename van het aantal personeelsleden.

4.2 Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 1,5 miljoen. De toename is voornamelijk het gevolg van de ingebruikname van het Nieuwe Universiteitsgebouw eind 2020.

4.3 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 6,3 miljoen. De huisvestingslasten zijn in 2020 in verhouding fors lager vanwege de gevolgen van COVID-19 maatregelen.

Accountantskosten

Onder de ´Beoordelingen en adviezen´ als onderdeel van de overige lasten (paragraaf 4.4) zijn de hieronder vermelde honoraria van de onafhankelijke externe accountants begrepen.

5. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn gedaald met € 9,6 miljoen.

Toon meer resultaten