Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.4 Samenwerkingen

Onderzoekers werken nationaal en internationaal op individueel en op groepsniveau veelvuldig samen. Daarnaast heeft de VU als instelling diverse partners in binnen- en buitenland op het gebied van onderzoek. Hieronder worden enkele samenwerkingsinitiatieven uitgelicht.

Samenwerkingen in de regio Amsterdam

Met de Universiteit van Amsterdam wordt in het onderzoek onder andere samengewerkt in de acht alliantie-instituten van het Amsterdam UMC en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Er wordt intensief samengewerkt in onder andere neurowetenschappen, volksgezondheid, cardiovasculair onderzoek en kankeronderzoek. Daarbij lichten wij hieronder nog enkele spraakmakende voorbeelden van regionale samenwerking toe.

Sarphati Instituut

In 2021 hebben de Amsterdamse kennisinstellingen VU, UvA, Amsterdam UMC en HvA en de gemeente Amsterdam (GGD) besloten om hun bijdrage aan het Sarphati Instituut te continueren. De missie van het Sarphati Instituut Amsterdam is om door middel van onderzoek bij te dragen aan een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden onder jonge Amsterdammers. Dit vormt de basis voor de duurzame preventie en bestrijding van onder andere overgewicht bij huidige en toekomstige generaties.

Kenniscentrum Ongelijkheid

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een Amsterdams samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam en de kennisinstellingen VU, UvA, HvA en Inholland. Het Kenniscentrum Ongelijkheid stimuleert en faciliteert kennis- en praktijkontwikkeling op het gebied van (de cumulatie van) ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam langs drie routes: onderzoeksprogramma‘s, onderzoeksprojecten en wijkwerkplaatsen. In 2021 zijn vrijwel alle onderzoeksprogramma's en onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum van start gegaan. Ook zijn er twee open aanvraagrondes voor individuele onderzoeksprojecten succesvol afgerond.

Amsterdam Data Science

In Amsterdam Data Science (ADS) werken Amsterdamse kennisinstellingen samen met maatschappelijke partners en bedrijven om alle kennis rond data science bij elkaar te brengen. ADS is het loket voor iedereen die mee wil helpen in het onderzoek en/of gebruik wil maken van de expertise op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie.

Nationale samenwerking

Begin 2021 hebben de VU en de Universiteit Twente (UT) een Ambitieraamwerk opgesteld voor hun samenwerking. Het doel is een groot verschil te maken op vier maatschappelijke terreinen: een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving, een slimme, digitale samenleving en het ontwikkelen van talent. In 2021 is veel aandacht besteed aan het opbouwen van impactcoalities die ook gericht zijn op samenwerking in het onderzoek. De eerste gezamenlijke onderzoeken zijn gestart en subsidies zijn aangevraagd. Eind 2021 is een vooraankondiging voor een call de deur uitgegaan, die docenten en onderzoekers uitnodigt om onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden en die jonge onderzoekers stimuleert onderzoek gezamenlijk op te zetten. In het voorjaar van 2022 vindt de selectie plaats.

Internationale samenwerking

Een voorbeeld van internationale samenwerking is Aurora. Met de Aurora-partners is het SwafS-voorstel (Science with and for Society) goedgekeurd en gestart. In dit project wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda voor onderzoeksondersteuning, het delen van onderzoeksdata en Open Science-beleid.

Een ander voorbeeld is het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) van de VU. CIS initieert, coördineert en (mede)implementeert programma's en projecten op het gebied van capaciteitsopbouw, onderwijs, onderzoek en outreach in samenwerking met partners (universiteiten, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De CIS-onderzoeksprogramma’s zijn hier te vinden: CIS-Projects World Map (vu.nl) .