Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Visie en kerncijfers

Onderzoeksvisie

De VU staat voor hoogwaardig onderzoek met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact. VU-onderzoek is grensverleggend: met ons onderzoek neemt de VU verantwoordelijkheid voor de toekomst van de mensheid en de planeet. De VU-kernwaarden verantwoordelijk, open en persoonlijk komen ook tot uiting in de manier waarop we onderzoek doen. Ze werken door in de ondersteuning die de VU aan onderzoekers biedt en in de waardering die de VU heeft voor collega-onderzoekers, studenten, ondersteunend personeel en andere stakeholders van de universiteit.

Wetenschappers van de VU onderzoeken wetenschappelijke vragen vanuit verschillende perspectieven. Dat leidt tot nieuwe inzichten, oplossingen en innovatie. Met toonaangevend multi-, inter- en transdisciplinair wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Vanuit onze visie op wetenschappelijk onderzoek hebben we de volgende ambities geformuleerd:

  • Ons onderzoek is relevant en daarom willen we de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van ons onderzoek vergroten. Dat doen we onder andere door onze wetenschappelijke positie en reputatie in de wereld te vergroten en door reflexief onderzoek te stimuleren, zowel toegepast onderzoek als fundamenteel onderzoek waarvan niet meteen duidelijk is wat de toepassing daarvan zal zijn.

  • Om interne samenwerking te organiseren en ons te verbinden met de wereld om ons heen, geven we richting aan ons onderzoek door de focus te leggen op onze vier profielthema’s.

  • Het is voor de VU belangrijk om te weten wat de samenleving beweegt. Daarom stimuleren we dat onderzoekers van verschillende disciplines binnen en buiten de VU samenwerken met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

  • Omdat we willen dat wetenschappers verschillende talenten kunnen ontwikkelen en we vinden dat het binnen teams mogelijk moet zijn om diverse carrièrepaden te volgen, streven we naar erkenning en gelijkwaardige waardering van onderwijs, onderzoek, valorisatie en leiderschap. (Zie meer hierover in hoofdstuk 5 ‘Sociaal jaarverslag’ , de paragraaf ‘Erkennen & waarderen’.)

  • Omdat we de kennis die wij ontwikkelen willen delen met de wereld, maken we de resultaten van ons wetenschappelijk werk toegankelijk en transparant: we streven naar Open Science volgens de principes van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Daarbij hebben we oog voor bedreiging van het eigendom van gegevens en voor publieke waarden en veiligheid. Daarom onderschrijven we de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI).

Om deze ambitieuze doelen te halen, hebben we ons onderzoek georganiseerd in interdisciplinaire onderzoeksinstituten waar onderzoekers elkaar ontmoeten, hun kennis delen en samenwerken. Het onderzoek in die instituten draagt bij aan de vier profielthema’s: Science for Sustainability, Human Health & Life Sciences, Connected World en Science for Sustainability. Voor elk thema is een missie, visie en strategie opgesteld die rekening houdt met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De profielthema’s nodigen uit tot intensieve interdisciplinaire samenwerking over facultaire en disciplinaire grenzen heen. Ze vormen een platform voor samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Kerncijfers

De onderstaande tabel laat de kerngetallen onderzoek zien. 

 

VU*

VUmc

VU + VUmc

Wetenschappelijke publicaties

4.554

3.539

7.618**

Vakpublicaties

545

119

668**

Open access (Gold)

71%

68%

69%

Open access (incl. Green)

85%

78%

81%

Promoties

264

158

422

* Inclusief ACTA.
** Auteurs van VU en VUmc publiceren soms samen, waardoor het totaal lager is dan de som der delen.