Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

VIII Kwaliteitsafspraken

Faculteit

Project

Doel

Beoogd resultaat t/m 2021

Gerealiseerd resultaat t/m 2021 (tov beoogd resultaat t/m 2021)

Beoogd resultaat t/m 2024

1.a Meer docenten

FGB

Juniordocenten

Het doel is om activerend onderwijs van hoog niveau aan te bieden.

12 manjaar juniordocenten in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

Op schema: De juniordocenten zijn aangesteld om practica en werkgroepen te verzorgen. In 2021 wordt 4,3 fte judo's uit de svm gefinancierd. Over 2019-2021 was dit 14,9 manjaar.

17 manjaar juniordocenten in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

BETA

Juniordocenten

Meer juniordocenten om de onderwijsvisie te kunnen uitvoeren: meer kleinschalig intensief en activerend onderwijs, ruimte voor onderwijsinnovatie

24 judo’s met een 0,8 fte aanstelling in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

Versneld: 35 judo's voor 0.8 fte aangesteld, budget is hiervoor deels met (andere) eigen facultaire middelen aangevuld.

34 judo’s met een 0,8 fte aanstelling in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

SBE

Meer docenten

De intensiteit van het onderwijs verhogen en tegelijkertijd de werkdruk voor docenten verlagen.

Inzet van masterstudenten in het bacheloronderwijs is voorbereid door beleid op te stellen en geldstromen in te richten.

Op schema: Er is beleid gemaakt voor de inzet van studentassistenten in het bacheloronderwijs; studentassistenten zijn ingezet; bij zes eerstejaars bachelorvakken wordt een extra werkcollege aangeboden.

De student-stafratio lager dan in 2019.
Inzet masterstudenten is geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

FSW

Juniordocenten

Extra docenten tbv kleinschalig onderwijs

10 fte juniordocenten in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

Bijstelling beoogd resultaat: Alle afdelingen hebben juniordocenten aangenomen. 10 fte paste niet binnen budget, volledig budget wordt wel benut. Momenteel worden 7,62 fte juniordocenten uit de studievoorschotmiddelen betaald.

13 fte juniordocenten in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

FGW

Juniordocenten

Het doel is om activerend onderwijs van hoog niveau aan te bieden

3 fte juniordocenten in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

Bijstelling beoogd resultaat: De uitgave voor een tweede geplande judo is nog niet besteed, vanwege complicatie i.v.m. nieuwe cao. De werving is voor 2022 weer opgepakt. Een derde volledige judo aanstelling past niet binnen de begroting.

3 fte juniordocenten in aanvulling op juniordocenten gefinancierd uit de reguliere begroting

1.b Meer activerende onderwijsvormen

FGB

Meer tijd voor verzorgen activerend onderwijs

Optimale begeleiding studenten

6 manjaar staf ; 1.5 manjaar coordinatoren in aanvulling op fte gefinancierd uit de reguliere begroting

Op schema: Afdelingen hebben het beoogde extra personeel aangesteld om toekomstigbestendig activerend onderwijs te ontwikkelen.

29 manjaar staf; 3 manjaar coordinatoren in aanvulling op fte gefinancierd uit de reguliere begroting

SBE

Onderwijsinnovatie: inzet blended learning en digitale middelen

De ambitie is om een volledig pakket aan educatieve vormen te ontwikkelen, inclusief een blended learning approach die aansluit bij de onderwijsvisie van SBE en de VU.

Enkele voorbeelden activerende werkvormen met behulp van onderwijs­innovatie zijn gestart.

Op schema: In 2020 heeft elke afdeling een inventarisatie gemaakt van leerpunten en ‘good practices’, zodat de ervaringen gebruikt kunnen worden bij het vormgeven van het digitale onderwijs in 2020/2021. De ambitie is om deze lerende aanpak structureler vorm te geven.
De Online Summer Campus is operationeel.
Inzet STATA voor thuisgebruik; Buddycheck voor peer-to-peer learning en een workshop Digital Skills. Blended Learning Taskforce is per 2021 operationeel. In elke opleiding zijn twee vakken gekozen voor het doorontwikkelen van de blended learning approach. Inzet crowdsourcing platform voor Impact Lab om impactvolle ideeën over onderwijs aan de VU te ontwikkelen.

Het beleid is geëvalueerd en eventueel bijgesteld en er is minimaal één voorbeeld van onderwijsinnovatie breder in de faculteit ingevoerd.

GNK

Teamtraining acute geneeskunde master Geneeskunde

Teamtraining ontwikkelen en implementeren.

- Teamtraining acute geneeskunde; scenario’s voor trainingen zijn ontworpen en pilots uitgevoerd.
- Teamtraining acute geneeskunde; implementatie voor hele cohort.

Afgerond: Teamtraining acute geneeskunde; scenario’s voor trainingen zijn ontworpen en pilots uitgevoerd.
Teamtraining acute geneeskunde; implementatie voor hele cohort.

Afgerond

GNK

Patiënt perspectief

Actievere en intensievere onderwijsvorm waar patient gevolgd wordt

Brainstormsessie KAOS; Oriëntatiefase

Bijstelling beoogd resultaat: Brainstromsessie KAOS, Oriëntatiefase vervolg opgenomen in project regionale ontwikkelingen

Afgerond (vervolg opgenomen in project regionale ontwikkelingen)

RCH

Activerende onderwijsvormen

Doel is het optimaliseren van het leerproces en bereiken van leerdoelen door studenten actief te betrekken bij hun eigen leerproces.

- Visiedocument en plan van aanpak voor Gamification gereed.
- Virtual Reality is in het vak Pleitoefening opgenomen als werkvorm.
- Elke bacheloropleiding heeft 1 vak ontworpen volgens flipped classroom principe

Deels vertraagd:
• Gamification: een coördinator voor dit project is later aangesteld dan beoogd. Sinds het najaar is zij in samenwerking met een onderwijskundige gestart met het opstellen van een visiedocument en het plan van aanpak.
• De uitbreiding inzet Virtual Reality als standaard onderdeel van Pleitoefening in het onderwijs is wel voorbereid maar niet uitgevoerd omdat dit contact onderwijs vereist. Ondertussen is de voorbereiding voor samenwerking met zusterfaculteiten voortgezet en zijn updates in het programma doorgevoerd; naast Groningen gaat de Universiteit van Utrecht meedoen in dit project. Ook is een plan in de maak om VR in hybride en online variant te kunnen gaan aanbieden (beoogd vanaf 2022).
• Activerend Blended Onderwijs: Voor de uitvoering van dit project is het faseplan Blended learning opgesteld en een projectteam Activerend Onderwijs aangesteld. Het team bestaat uit facultaire ICTO medewerkers, e-docenten, onderwijskundigen en beleidsmedewerkers. Het
team heeft een twintigtal docenten begeleid met technische en onderwijskundige ondersteuning en/of met herontwerp van hun vak. Ook zijn docenten aan de slag gegaan met het verduurzamen van online materiaal.
• Er is een reeks van 25 clips ‘leerstrategieën’ ontwikkeld die binnen de leerlijn PPI wordt ingezet. De clips worden aan alle studenten beschikbaar gesteld.
• Door COVID-19 is het ontwikkelen van één vak per bacheloropleiding volgens het ‘flipped classroom’ principe niet doorgegaan omdat de tijdsinvestering niet mogelijk was. Wel zijn de
voorbereidingen bij alle bacheloropleidingen hiervoor inmiddels gestart.

Alle opleidingen bieden een breed aanbod aan digitale en klassikale leermogelijkheden die aansluiten bij het leerproces van de student. Aanbod bestaat uit: Game Based Learning, VR, kennisclips en tools.

AUC

Learning anchored in real world contexts/Community Projects and Internships

CPI students receive regular feedback on their progress. Non-academic experts are regularly invited.

CPI students systematically reflect on their developments and receive substantive feedback on their progress.

Versneld: In 2020 we continued to invest in additional time for lecturers to provide summative and formative feedback on the CPIs. Additional assessors have been hired. The CPI guidelines are now reconsidered by a project team and will be updated in phases. Datanose is already being used.

CPI students use Datanose to track their development and reflect on their learning goals. The new guidelines are consistently implemented.

FSW

Activerend en innovatief (incl digitaal) onderwijs

Activerend & blended onderwijs in alle cursussen, aansluitende toetsing (implementatie facultair toetsbeleid), theorie en vaardigheden geïntegreerd, sterk mentoraat, mixed classroomtechnieken

36 cursussen zijn activerend gemaakt (dwz hebben de beschreven kenmerken)

Op schema: Er wordt hard gewerkt aan activerend onderwijs bij ruim 36 cursussen, het is een doorlopend proces om de cursussen aan te scherpen.

Alle cursussen zijn activerend gemaakt (dwz hebben de beschreven kenmerken)

FRT

Activerende onderwijsvormen

Versterking onderwijskwaliteit en toekomstbestendig maken van het onderwijs

- Extra investering in versnelde invoering activerend onderwijs, blended learning, voortzetting en intensivering ingezet beleid;
- beleids- en strategieplan is aangepast.

Deels vertraagd: Activerend onderwijs voor aanzienlijk deel (onder druk van corona) versneld
ingevoerd, ingezet beleid voortgezet. Docentbegeleidingssessies georganiseerd voor het omschakelen naar online onderwijs; FRT Online Learning Platform ingericht. Vacature ontstaan door uitval medewerker (enige vertraging ontstaan, inmiddels nieuwe coordinator aangesteld).

- Activerend onderwijs is een integraal onderdeel van het facultaire aanbod;
- Hogere score onderwijskwaliteit;
- Onderwijs is toekomstbestendig.

VU

Blended Learning

Opleidingsdirecteuren helpen bij het maken van een blended curriculum en in het verlengde daarvan docenten ondersteunen bij het blended inrichten van hun onderwijs (binnen een curriculum).

In 2021 richt iedere faculteit een facultair ondersteuningsteam in om opleidingsdirecteuren/ docenten te ondersteunen bij het blended inrichten van het curriculum/ hun onderwijs.

Deels vertraagd: Iedere faculteit heeft een ondersteuningsteam opgericht op een manier die past bij de faculteit. Het verschilt per faculteit wat de benaming is en ook wie er aan deelnemen. Wel lopen faculteiten nog achter op schema lopen en zijn ze nog niet zo ver in de transitie als zij zouden willen

Per 2024 is een groot deel van de curricula geheel of deels blended ingericht. Per 2024 is de benodigde ondersteuning bij blended learning geborgd binnen de universiteit.

ACTA

Intensivering onderwijs

Rationale: Actieve participatie in onderwijsactiviteiten komt de kennisoverdracht ten goede en bereidt studenten voor op vruchtbare participatie in hun toekomstige beroepspraktijk. ACTA heeft de overtuiging dat studenten alleen gestimuleerd kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen als ze continu aan het werk (en aan het denken) worden gezet. Zodoende heeft de student meer middelen in handen om de studie zelf te sturen. 

*

*

*

2.a. Versterken studieadvies

FGB

Versterken studieadvies

Optimale scholing

In 2021 beschikken onze studieadviseurs over de basiskwalificatie studieadvies 

Bijstelling beoogd resultaat: Is niet meer relevant: deze scholing wordt uit centrale middelen gefinancierd. De investering is bij een project Blended Learning ondergebracht.

In 2024 beschikken onze studieadviseurs over de basiskwalificatie studieadvies 

BETA

Meer studie- begeleiders

Meer studiebegeleiding

2 fte ingezet voor studie- begeleiding in aanvulling op reguliere formatie

Op schema: In 2020 zijn extra medewerkers aangetrokken om eerstejaars studenten die in september 2020 met hun opleiding startten extra begeleiding te geven. In 2020 is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de studiebegeleiding optimaler en eenduidiger in te richten.In combinatie met NPO gelden is in 2021: bij 8 Ba en 8 Ma opleldingen mentoraat/tutoraat ingevoerd c.q. uitgebreid, bij 1 Ba een coördinator studievaardigheden aangesteld en bij 1 Ma een coördinator voor de employability course aangesteld.

2 fte ingezet voor studie- begeleiding in aanvulling op reguliere formatie

AUC

Optimising services

The Student Life Officer’s team is enlarged. Physical improvements to the Academic Building have been introduced.

- Capacity in the Student Life team has been enhanced, enabling better management and strengthening of the overall health and well-being of AUC students.
-The Academic Building will be a better environment for studying.

Op schema: In 2020 we continued to employ a Graduate Assistant for the Student Life Officer (first piloted with support of QAF in 2018/19). We continued to support the plants and other improvements already made to the Academic Building. In 2021 an additional SLO has been hired and a graduate assistant to support both SLOs. The number of appointments with students have increased accordingly.

Additional support the Student Life Officer(s) has been evaluated.

FGW

Versterken studieadvies

Het doel is dat onze studieadviseurs optimaal geschoold zijn en studenten adequaat kunnen ondersteunen bij hun hulpvragen

In 2021 wordt extra ingezet op studieadvies, basiskwalificatie en bijscholing

Op schema: Zie ook "Meer mentoren en tutoren". Uitrol van het mentoraat i.o.m. studieadviseurs en FSR.

Is de uitbreiding van de capaciteit van het studieadvies gerealiseerd en geconsolideerd

VU

Basis kwalificatie studieadvies

Professionaliseren van studieadviseurs

Per 2021 hebben we 10 nieuwe BKS gerealiseerd.

Op schema: De 10 deelnemers die in 2020 aan de leergang zijn gestart hebben hun certificaat behaald.

Per 2024 hebben we 30 nieuwe BKS gerealiseerd.

GNK

Versterking begeleiding studenten

- Meer en betere begeleiding van eerstejaars studenten door inzet van ouderejaars studenten en gerichte gesprekken met studieadviseur.
- Betere ondersteuning bieden bij beroepskeuze en loopbaanoriëntatie.

- Aanstelling Career officer;
- Aanstelling loopbaancoach Master GNK;
- Aanstelling studentoren voor alle eerstejaars Bachelor GNK;
- aansluiting vanuit faculteit der GNK bij VU project ‘better prepared’;
- Onderzoek uitval studenten gedurende coschappen.

Op schema: Aanstelling Career officer.
Aanstelling loopbaancoach Master GNK.
Aanstelling studentoren voor alle eerstejaars Bachelor GNK. Aansluiting vanuit faculteit der GNK bij VU project ‘better prepared’. Projectleider Career Services aangesteld; Informatievoorziening over Career Services via website; Website Loopbaan Fac GNK: content ontwikkeld; 2 Student-assistenten aangesteld; Persoonlijke ontwikkeling: workshops aangeboden; Pilot studieloopbaan-coaching in Ba gestart; Pilot loopbaancoaching gestart voor Ba en Ma, na verwijzing studieadviseurs; Tutoren geïnformeerd; Voorlichtingsfilm voor Open Dag Ba: mogelijkheden na afstuderen; Voorlichtingsfilm selectieprocedure gemaakt in kader van studiekeuze. Onderzoek uitval studenten gedurende coschappen iwordt gefaseerd opgepakt.

Toename tevredenheid van studenten over inzicht in beroepskeuze. De dienst "Career Services" maakt onderdel uit van de staande organisatie, waarbinnen individuele loopbaancoaching is opgenomen.

2.b Meer mentoren en tutoren

RCH

Opzetten studievaardighedenlijn bachelor PPI

Doel is ervoor zorgen dat studenten gedurende de gehele opleiding de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor het (vanuit intrinsieke motivatie) maken van keuzes in het onderwijsprogramma.

Pilots PPI en e-Mijnportfolio afgenomen in de bacheloropleiding Criminologie. Gereed voor de start van PPI per 1 sept in de bacheloropleidingen.

Op schema:
• De pilot PPI bij Criminologie is succesvol afgerond en geëvalueerd. In september 2021 is de leerlijn PPI uitgerold in de opleidingen Rechtsgeleerdheid (B1), Notarieel Recht (B1) en Criminologie (B1 en B2). • De pilot met het e-portfolio is ook afgerond.

Leerlijn PPI en Mijnportfolio worden succesvol in alle bacheloropleidingen ingezet.

RCH

Tutoraat

Versterken Tutoraat

Elke opleiding heeft een tutoraat ingericht passend bij de opzet van de opleiding.

Bijstelling resultaat: Tutoraat in 2020 opgenomen in leerlijn PPI: De Leerlijn Persoonlijke en Professionele Identiteit (PPI) vervangt het mentoraat en het tutoraat oude stijl in de bacheloropleidingen. Via (individuele) coaching worden studenten ondersteund bij het ontwikkelen van hun professionele identiteit. de coachingsgroepen worden geleid door docenten van de betreffende opleiding, en door studenten (voorheen mentoren). het begrote bedrag is daarom sinds 2022 overgeheveld naar thema 2b (PPI)."

Id.

FRT

Meer mentoren en tutoren

Optimale begeleiding van studenten (studiesucces) en hoger rendement

- Extra inzet en middelen voor tutoraat en mentoraat;
- (verdere) Implementatie van meerjarenplan, incl. FRT community forum

Op schema: Extra menskracht ingehuurd voor tutoraat, mentoraat, ter ondersteuning van de opleidingen. Meerjarenplan wordt geimplementeerd, FRT community is daar onderdeel van.

In 2024 zijn de ontwikkelde plannen gerealiseerd en geïntegreerd in de jaarlijkse onderwijscyclus.

FGW

Meer mentoren en tutoren

Mentoraat professioneler en duurzamer maken, capaciteit uitbreiden

In 2021 hebben wij het nieuwe mentoraat en tutoraat systeem voorbereid en opgestart

Op schema: nieuwe mentoraat en tutoraat systeem is opgestart.

In 2024 is het mentoraat en tutoraat systeem volledig operationeel en tussentijds geëvalueerd en verbeterd.

AUC

Tutoring

The tutoring system will be improved resulting in either more frequent or more focused meetings between tutors and tutees and a better quality assurance system will be developed and implemented.

A revised training module for new tutors will be well established. The performance criteria for a successful tutor will be agreed. Tutors have more time to spend with their tutees.

Op schema: We hired four additional tutors in 2021 and updated the tutoring syllabus. Also a system for evaluating the tutoring system has been designed. This will be implemented in phases in the coming years.

The training programme for new tutors has been revised and expanded. The tutor syllabus has been rewritten and more clearly outlines the tasks and responsibilities of the tutors. Administrative processes for tutors are better supported, more efficient and where possible eliminated. A quality assurance system for tutoring is in place.

SBE

Tutoraat

Het aarden en welbevinden van studenten vergroten door studenten meer begeleiding te bieden.

Elke eerstejaarsstudent heeft een mentor / tutor / workshop.

Deels vertraagd: Het vernieuwde Tutoraat is 1 september 2020 gestart. I.v.m. de coronapandemie zijn een aantal activiteiten vervallen/aangepast waardoor een deel van het geld niet is besteed.Het eerste jaar is naar tevredenheid verlopen.

Het eerstejaarstutoraat functioneert naar tevredenheid van de studenten en elke bachelorstudent heeft toegang tot begeleiding.

2.c Begeleiding specifieke studentgroepen

FGW

Begeleiding specifieke studentgroepen

Ondersteuning specifieke studentgroepen is geborgd

In 2021 verbeteren wij de faciliteiten voor studenten met een beperking en de ondersteuning van studenten met internationale ambities

Bijstelling beoogd resultaat: Senior kwaliteits-medewerker onderwijs vanaf sept 2020 (0,25 fte); coaching student-mentoren; coördinator int. programma’s; aansturing ICT&O. De begeleiding van specifieke groepen is geintegreerd met mentoraat/tutoraat. Daarmee beogen we elke groep te bedienen. Er zijn ook speciale mentoren voor specifieke groepen.

In 2024 hebben wij de begeleiding van specifieke studentgroepen en coördinatie van internationale programma’s geborgd

AUC

Implementation Diversity Action Plan

Further develop the diversity skills and experiences of the tutor team.

An inventory of the different supports and services that tutors can refer tutees to is available.

Op schema: Tutoring syllabus was updated and AUC policy for instances of harassment, discrimination and sexual violence has been drafted

Continuous training and reflection opportunities based on professional best practices is in place.

VU

Studeren met een functiebeperking

De algemene toegankelijkheid voor studenten met een beperking verbeteren, incl. verbetering informatievoorziening en inclusiviteit van het onderwijs

Per 2021 zijn de fysieke en digitale toegankelijkheid geanalyseerd, is nagegaan of aan de wettelijke eisen wordt voldaan en zijn gewenste volgende stappen bekend. Per 2021 is er duidelijke en makkelijke vindbare informatie over studeren met een functiebeperking (SMF) voor de studenten, medewerkers en docenten.

Deels vertraagd: De VU voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft toegankelijkheid. Adviesdocument opgesteld om VU breed infopunt (digitaal/fysiek) in te richten. En in dec 2021 vanuit Project Campusdiensten Participatiemedewerker budget toegekend om een medewerker aan te nemen voor dit VU breed infopunt. Dit is in lijn met het beoogde resultaat, maar heeft iets meer tijd nodig.

Per 2022 is de algemene toegankelijkheid van de VU geoptimaliseerd en per 2024 is sprake van meer flexibiliteit in onderwijs- en toetsingsvormen, zodat deze beter aansluiten bij behoeften van (groepen) studenten.

3.a Overgang vo-wo

FGB

Verbeteren HBO-doorstroom via academische ALO

Het doel is om te inventariseren of het mogelijk is om een ‘Academische ALO’ te realiseren 

In 2021 hebben we geïnventariseerd of de ontwikkeling van een ‘academische ALO’ levensvatbaar is 

Op schema: Inventarisatie heeft plaatsgevonden, conclusie is dat een dergelijke ontwikkeling nu niet levensvatbaar is.

Id.

SBE

Vergroten kansrijke instroom: selectie, matching en reputatie

Elke student maakt de juiste keuze en komt op de juiste plek terecht. Studiekeuzebegeleiding zo organiseren dat een student zich zo vroeg en goed mogelijk aan zijn opleiding kan binden.

- Evaluatie van de kwalitatieve toegangseis bij de master BA afgerond.
- Matching aangepast.
- Evaluatie van de acties versterken reputatie afgerond.

Vertraagd: Experiment master BA met kwalitatieve toegangseis is in 2021 geevalueerd. Besloten is de kwalitatieve toegangseis te behouden. Matching is geevalueerd. Studiekeuze check is bij SBE verplicht. Evaluatie acties 'versterken reputatie' nog niet geheel afgerond. Aanpassing matching in afwachting van VU-breed beleid.

- Uitkomsten van de evaluatie uitgewerkt en ingevoerd.
- Matching bij alle bacheloropleidingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
- Eerste docentenambassadeurs zijn getraind en ingezet.

GNK

Bootcamp

Aan het begin van de studie een kickstart maken met de shift in houding en gedrag.

Pilot bootcamp

Deels vertraagd: Projectleider Bootcamp aangesteld; KAOS-sessies uitgevoerd; Concept projectplan klaar. Pilot start september 2022 als vierweekse cursus, BinnensteBuiten (nieuwe naam). Vanwege corona is de pilot, die fysieke aanwezigheid vraagt, een jaar uitgesteld

BinnensteBuiten geevalueerd en onderdeel van jaar 1 in de bachelor.

GNK

Programmatisch toetsen

Ontwikkeling en implementatie programmatoetsing in de master Geneeskunde.

- Projectteam programmatisch toetsen vastgesteld;
- projectplan goedgekeurd;
-businessplan in concept gereed;
- Implementatie voor studenten die starten in master 2021/2022;
- Training studenten en docenten.

Op schema: Projectteam programmatisch toetsen vastgesteld, projectplan goedgekeurd, businessplan in concept gereed. Programmatisch toetsen vanaf september 2021 geïmplementeerd in Ma; Explanimation gemaakt.

- Implementatie gehele master en mogelijk ook bachelor;
- Digitale uitvoering in app in combinatie met portfolio en academic attendance.

RCH

Overgang vo-wo

De overgang van VO naar WO te versoepelen; ‘leren studeren’

De studievaardigheden module is ontwikkeld.

Vertraagd:
Het plan voor de e-module ‘leren studeren’ is gereed. Dit is in samenwerking met een e-learning specialist ontwikkeld. • Er is een reeks van 25 clips ‘leerstrategieën’ ontwikkeld (zie ook thema 1b) die binnen de leerlijn PPI worden ingezet; waar aandacht besteed wordt aan de overgang naar de academische wereld.
• De faculteit heeft ook weer deelgenomen aan VU brede programma Better Prepared en neemt met kwaliteitszorgmedewerker en studieadviseur deel aan het VU brede projectteam.

De module is standaard onderdeel van de leerlijn PPI.

FGW

Overgang vo-wo

Het doel is dat alle studenten studieadvies op maat krijgen vanaf het begin en dat keuzemogelijkheden goed worden gecommuniceerd.

Nieuwe beleidsmedewerker is aangesteld, die zich richt op (evidence based) studiesucces en studentenwelzijn

Op schema: Senior kwaliteits-medewerker onderwijs (0,3 fte); studentenwelzijn (en corona) audit en rapport; inventarisatie verbeterpunten studiesucces; werkgroep onderwijsevaluaties

Id.

3.b Mixed Classroom invoeren

SBE

Mixed classroom

Implementatie onderwijsconcept Mixed Classroom in vakken/ opleidingen.

Mixed classroom concept is in minimaal twee vakken geïmplementeerd.

Deels vertraagd: Een groep docenten heeft de training Mixed classroom gedaan. Momenteel wordt Mixed classroom in enkele vakken geïmplementeerd. Mixed classroom wordt verbonden aan Blended Learning. De context van corona maakte dat het niet altijd nuttig was om de aanpassingen al door te voeren.

Mixed classroom concept is verder ontwikkeld en geïmplementeerd.

FGW

Mixed classroom

Het doel is om mixed classroom binnen FGW verder uit te rollen als integraal onderdeel van het onderwijsaanbod

Vernieuwing mixed classroom

Vertraagd: Niet aan toegekomen door Corona-onderwijs. Graag implementeren in een duurzaam onderwijsconcept.

Mixed classroom is een integraal onderdeel van de onderwijscultuur van FGW.

VU

Mixed classroom studenten

VU-studenten ontwikkelen zich tot open, reflectieve, kritische en geëngageerde academische professionals, die de meerwaarde van diversiteit zien, zich bewust zijn van hun eigen positie, en weten hoe ze diversiteit in kennis, benaderingen, ervaringen, en kwaliteiten kunnen benutten om tot inclusievere processen en rijkere uitkomsten te komen.

Per 2021 hebben we vragenblokken opgenomen rondom mixed classroom in de digitale studentevaluaties, is de module Unpack your Study Abroad geevalueerd en doorontwikkeld en is een pilot voor een vernieuwde opzet Integration Masters gedraaid.

Deels vertraagd: Per 2021 hebben we vragenblokken (opnieuw) opgenomen rondom mixed classroom in de digitale studentevaluaties en is de module Unpack your Study Abroad actief uitgezet bij het nieuwe cohort VU studenten dat per september naar het buitenland is vertrokken (ca 500). Daarnaast is de pilot voor een vernieuwde opzet Integration Masters (Vanaf nu "Student Integration") gedraaid en is er een start gemaakt met een vernieuwde benadering rondom integratie van internationals binnen de VU gemeenschap. De evaluatie van Unpack you Study Abroad is echter niet afgerond. Omdat er vanwege de pandemie nauwelijks mobiele (zowel incoming als outgoing) studenten waren, zijn er nog geen bruikbare resultaten teruggekoppeld. De doorontwikkeling hangt van deze input af.

Per 2024 weten alle studenten weten wat het Mixed Classroom model hun brengt en van hen vraagt. Ook buiten het onderwijs is er Mixed Classroom aanbod voor studenten (informatie, workshops).

3.c Taalvaardigheid studenten

FGB

Implementatie taalbeleid

Verbetering taalvaardigheid

In 2021 hebben we een taaltoets Engels of Nederlands afgenomen bij alle eerstejaars bachelorstudenten
en volgen studenten die laag scoren op de taaltoets een bijspijkercursus Engels of Nederlands

Op schema: Taaltoets en bijspijkercursus zijn afgenomen.

Id.

FGB

Taalonderwijs ULO

Verbeteren taalvaardigheid internationale studenten in de lerarenopleidingen, die de inhoud van het vak waarin ze in de toekomst les willen gaan geven goed beheersen, maar de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen.

Er wordt specifiek voor deze studenten binnen de lerarenopleidingen een taalvaardigheidscursus ontwikkeld. 

Vertraagd: Er is geen nog geen taalvaardigheidscursus ontwikkeld. Binnen de lerarenopleidingen heeft tijdens Corona de prioriteit gelegen bij het online aanbieden van het onderwijs en is hier nog geen tijd voor geweest.

Aanbod gerealiseerd en geimplementeerd

FSW

Taalvaardigheid studenten

De internationale studenten willen wij een breed perspectief op de internationale en Nederlandse arbeidsmarkt bieden.

Nagenoeg alle internationale studenten volgen een basiscursus Nederlands

Vertraagd: Helaas zijn slechts 18 cursussen Basic Dutch of het vervolg daarop afgenomen door minder internationale studenten.

Nagenoeg alle internationale studenten volgen een basiscursus Nederlands

FRT

Taalvaardigheid studenten

Verbetering taalvaardigheid

- Extra geïnvesteerd om taalbeleid te versterken;
- inzet taalcoach
- ontwikkeling materiaal

Deels vertraagd: Taaleisen BART aangepast, verscherpt (excie), taaltraining georganiseerd. Inzet taalcoach is niet gerealiseerd, budget bleek daar te beperkt voor, er zijn wel losse workshops georganiseerd.

Taalvaardigheid studenten op orde.

FGW

Taalvaardigheid studenten

Taalvaardigheid studenten verbeteren

Vanaf 2022 wordt geïnvesteerd in de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid en taligheid van studenten.

N.v.t.: Nog niet gestart

Is de aandacht voor taalvaardigheid en taligheid onder studenten integraal onderdeel van het onderwijs aan studenten

VU

Taalbeleid, studenten

Versterken van de communicatieve en taalvaardigheden van studenten door het aanbieden van (extra-curriculaire) taalcursussen, taalondersteuning en leerlijnen communicatieve vaardigheden Engels en Nederlands

Per 2021 zijn er 5 formats voor onderwijs en leerlijnen in communicatieve vaardigheden.
Per 2021 kunnen jaarlijks 60 studenten de module Academisch Nederlands Plus volgen en jaarlijks 500 studenten Basic Dutch on Campus.

Deels vertraagd: De 5 formats voor onderwijs en leerlijnen in communicatieve vaardigheden zijn gerealiseerd. Ruim 300 studenten hebben de cursus Basic Dutch on Campus gevolgd. De cursus Academisch Nederlands Plus trok in de eerste helft van 2021 37 studenten, maar helaas waren er niet voldoende studenten in het najaar om de cursus te laten doorgaan doorr de pandemie en de bijbehorende inreisbeperkingen.

Per 2024 zijn taalcursussen aan studenten ingebed in de reguliere lijn en communicatiekanalen.
Per 2024 bieden alle opleidingen leerlijnen communicatieve en taalvaardigheden aan in hun curriculum. Verwacht wordt dat beoogd resultaat t/m 2024 in voorjaar 2022 wordt bijgesteld i.v.m. nieuwe taalstrategie.

3.d Informatievoorziening studiekeuzes

SBE

Masterdag

Studenten laten kennismaken met de VU, de opleiding en elkaar zodat zij zich welkom voelen en goed voorbereid aan hun opleiding kunnen beginnen.

De master introductiedag is geëvalueerd.

Deels vertraagd: De masterdag was in 2020 en 2021 noodgedwongen online. Dit brengt beperkingen met zich mee om het als community building instrument in te zetten. De evaluatie is echter wel uitgevoerd.

Eventuele acties die uit deze evaluatie voortkomen verwerkt in de master introductiedag.

SBE

Intensivering voorlichting 2e en 3e jaars.

Studenten beter informeren over de keuze voor de masteropleiding.

De vernieuwde voorlichting is ingevoerd.

Bijstelling beoogd resultaat: Huidige opzet wordt gecontinueerd: 3 voorlichtingsessies per bachelor;
2 pitches per master (bij BA per specialisatie);
2 voorlichtingssessies per master (bij BA per
specialisatie)

De interne doorstroom naar de SBE masters is toegenomen.

AUC

Preparing master programmes / Graduate Futures.

Students are challenged to explore graduate futures already in their first and second year and are therefore better prepared for Master programmes or other career options.

- Students have easy access to a range of careers advice and information.
- A clear overview of master programmes that are or were followed by AUC alumni is easily accessible.

Vertraagd: This project is a bit behind because of the pandemic.We now annually organise master information events and we have strengthened our relationships with alumni. The master database will be difficult to set-up and maintain, so we are looking into an alternative.

- Improvements to access to careers advice and Masters information for students have been implemented.
- An alternative to the database is accessible to students to explore master and career opportunities.

3.e Overstap arbeidsmarkt

FGB

Aansluiting arbeidsmarkt/CSL

Meer aandacht besteden aan werkveld in opleidingen.

Ih 2021 hebben we via carrièredagen, het versterken van banden met alumni, het op orde brengen van onze website m.b.t. de arbeidsmarkt de aansluiting van onze opleidingen op de arbeidsmarkt verstevigd 

Deels vertraagd: Carrieredagen zijn georganiseerd zoals gepland. versterking banden alumni komt nog onvoldoende van de grond, dit wordt in 2022 weer opgepakt. De websites functioneren nog niet zoals gewenst. Aanpassingen zijn slechts in beperkte mate toegestaan. Door de Covid 19-pandemie is in 2020-2021 geen tijd gevonden om concrete acties in het kader van CSL uit te zetten.

- Implementatie CSL waar mogelijk gerealiseerd.
- Wordt binnen de cursussen van onze opleidingen meer aandacht gegeven aan het werkveld

SBE

Career Services (doorstroom arbeidsmarkt)

Studenten beter voorbereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt.

De acties om de bekendheid en zichtbaarheid van Career Services onder studenten te vergroten zijn uitgevoerd. Organisatie van minimaal 1 activiteit per master.

Op schema: Verschillende activiteiten om de doorstroom naar werk te bevorderen. Tweede editie van het Career Services magazine uitgegeven; traineeships weken georganiseerd; extra netwerksessies met alumni. Alumnibeleid herzien; met alle bachelors en masters is contact voor het organiseren van alumni-activiteiten.

De bekendheid van Career Services onder SBE studenten is 80% en er is sprake van verdere groei van deelnemers aan Career Services activiteiten en actieve betrokkenheid van alumni ten opzichte van 2021.

SBE

Portfolio masterstudenten

Studenten beter voorbereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt.

De portfolio-opzet is geëvalueerd.

Bijstelling: Portfolio's in masters BA, Finance, Accounting en specialisatie Financial Management geëvalueerd. De drie laatstgenoemden hebben van hun portfolio een 3 EC vak gemaakt, master BA stopt met portfolio.

De portfolio-opzet is op basis van de evaluatie verder ontwikkeld.

SBE

Van VU naar werk

Studenten beter voorbereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt.

Afgerond. (PhD-)onderzoek naar de kritische succes- en faalfactoren bij de transitie van masteropleiding naar arbeidsmarkt. Dit onderzoek is in 2020 voltooid. De bevindingen zullen waar mogelijk
worden omgezet in acties.

Op schema: Onderzoek is afgerond.

Id.

SBE

Taalbeleid

De Engelse taalvaardigheid van studenten verbeteren.

Academic Skills is herzien, met een duidelijke component taalbeheersing.

Op schema: Academic Skills is herzien met een duidelijke component taalbeheersing.

De herziening is ingevoerd, geëvalueerd, bijgesteld en voltooid.

SBE

Maatschappelijke vaardigheden en maatschappelijk bewustzijn

Brede ontwikkeling van studenten.

- Nadere implementatie van de eindtermen in vakken en toetsen is gereed.
- Meer studenten hebben een stage gedaan tijdens hun studie
- Het vak Mastering Creativity is gegeven
- Amsterdam Research Project wordt aangeboden.

Op schema: Nadere uitwerking eindtermen Broadening your Horizon en Self Awareness is gereed. Het vak mastering Creativity wordt aangeboden via de Bildung Academie en het Amsterdam Research Project wordt aangeboden. Door thuiswerken tijdens de coronapandemie werd het lopen van stage minder aantrekkelijk, waardoor de focus bij dit project meer bij de andere beoogde resultaten lag.

Evaluatie van de implementatie van de eindtermen en navolgende herziening zijn in gang gezet. Voor de overige activiteiten geldt per 2024 verdere continuering van het beleid.

GNK

Flexibel curriculum

Meer keuzevrijheid door meer keuzevakken aan te bieden. Ook zal er gekeken worden naar aanbod van nieuwe stages. Door gebruik te maken van de ervaringen van alumni en het opzetten klankbordgroep met partners zal dit een toekomstbestendig geheel vormen.

- STOK Keuzevak geïmplementeerd en geëvalueerd;
-Externe partners bezocht voor invitational conference 2020;
- Plan ontwikkeld voor vergroten aanbod keuzevakken en 21 century skills;
- Plan ontwikkeld voor het promoten van volgen van vakken buiten de geneeskunde;
- Externe klankbordgroep ingesteld;
- Meerdere pilots uitgevoerd.

Bijstelling beoogd resultaat: In 2020 is keuzevak STOK geïmplementeerd en geëvalueerd.
Externe partners bezocht voor invitational conference 2020. De nadruk binnen dit project is komen te liggen op Activerend Blended Onderwijs in het curriculum en hoe dat bijdraag aan een flexibel curriculum. Er is een projectleider Activerend
Onderwijs/Blended Learning aangesteld; Blended Learning: online en campus onderwijs i.s.m. Heelkunde is gestart; Inrichting zalen voor hybride
onderwijs in ziekenhuis.
Laatste drie bullets zijn wel aan de orde geweest, onder regionale ontwikkelingen. STOK gaat naar project SpringLab. Invitational conference heeft plaatsgevonden in kader van nieuw onderwijsconcept.

Succesvol gebleken pilots geïntegreerd in het herziene curriculum. Activerend digitaal onderwijs succesvol geïntegreerd in curricula.

RCH

Voorbereiding arbeidsmarkt - Career services

De aansluiting van onze opleidingen op de arbeidsmarkt wordt verder verbeterd.

Plan gereed voor inbedding Career Services-activiteiten in alle opleidingen (en specifiek Kick Start your career)

Op schema: In 2020 is een extra medewerker Career Services aangesteld. In 2019 -2020 heeft Career Services haar bezigheden grotendeels online voortgezet. Zo vonden het succesvolle programma ‘Kick Start your Career’ workshops en individuele gesprekken doorgang. Ook is gestart met meer op-maat-aanbod per opleiding, en zijn er op basis daarvan activiteiten voor internationale studenten georganiseerd.

Alle studenten van alle opleidingen hebben gelegenheid een stage-ervaring op te doen, en kunnen in het kader van hun opleiding arbeidsmarktgerichte vaardigheden (skills) opdoen bij Career Services.

RCH

Voorbereiding arbeidsmarkt - breed palet (beroeps)vaardigheden

Studenten krijgen de mogelijkheid om zich gedurende de gehele bacheloropleiding de vaardigheden eigen te maken in samenhang met kennis en attitudes en geïntegreerd in het huidige onderwijsaanbod.

Een plan van aanpak is gereed voor inbedding van het oefenen en toetsen van alle relevante vaardigheden in alle opleidingen via de leerlijnen (begeleid door de UD’s).

Deels vertraagd:
• De voorbereidingen voor implementatie leerlijnen zijn in gang gezet (inspiratie sessies Rechten / Notarieel recht) door opleidingsdirecties, docenten en onderwijskundige.
• Er is een overzicht gemaakt van de diverse vaardigheden op bachelorniveau per opleiding. Deze vaardigheden zijn afgezet tegen de eindtermen van de bacheloropleidingen. Om zicht te krijgen op de vertaling van deze vaardigheden in de curricula, wordt de bij de UvA ontwikkelde
curriculum alignement tool ActE ingezet bij de vier bacheloropleidingen. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. • Voor de leerlijn Legal Tech is per 1 januari 2021 een UD aangenomen; voor de leerlijnen vaardigheden en diversiteit is de werving van UD’s in januari 2021 voorbereid. Door COVID‐19 is de geplande werving voor een UD Vaardigheden vertraagd (aanstelling was voorzien per 1/1/2021).

Studenten hebben in hun bachelor- of masteropleiding de gelegenheid de ‘21st century skills’ op te doen die relevant zijn voor hun toekomstige loopbaan.

AUC

Quality Officer

Graduate future opportunities are identified and quantified.

A quality officer institutional analyses the relationships between study plans and opportunities for master programmes.

Op schema: We have employed a Quality Officer using QAF since February 2019. An initial study has been done, but given the wide variety in individual curricula it is difficult to draw conclusions from this.

Id.

FSW

Aansluiting arbeidsmarkt, mentoraat

Career center opzetten met uitgebreid career platform, arbeidsvoorbereidende workshops en alumni die studenten begeleiden

- Career platform heeft zijn uiteindelijke vorm voor intern en externe toegang.
- Aanbod 2 à 3 cursussen.
- Studievaardigheden in mentoraat.

Bijstelling beoogd resultaat: Uitbreiding career platform, doorontwikkeling keuzeruimte event (in 20-21 online), 16 workshops ter voorbereiding van arbeidsmarkt. Informatie verzameld over leerlijnen professionele vaardigheden (geen studievaardigheden) in alle curricula. Career platform hadden we ook graag extern gebruikt als etalage van activiteiten, maar tool is helaas niet geschikt om van buiten te benaderen. Studievaardigheden moeten professionele vaardigheden zijn, zijn wel geinventariseerd, nog niet in mentoraat

- Goed gevuld career platform mbv student-assistenten die in de opleidingen werkzaam zijn.
- Flexibel aanbod cursussen.
- Alumnibuddyproject.
- CSL projecten op career platform.
- Inbedding in mentoraat - Workshops indalen in curricula

FGW

Overstap arbeidsmarkt

Voorbereiding op werkveld

Wordt de gezamenlijk door FGW en SBE aangeboden Career Services geëvalueerd in relatie tot het specifieke geesteswetenschappelijke arbeidsveld.

Op schema: Met SBE inzet van nieuwe medewerker op onderwijsondersteuning in relatie tot studiesucces, o.a. inzake mentoraat, career services. Deze medewerker houdt ook goed de relatie tot geesteswetenschappelijke veld in de gaten.

Hebben wij een professioneel werkend, solide bemenst en geolied loopbaanbureau, dat de gevarieerde opleidingen van FGW optimaal bedient

VU

Career services

Studenten beter ondersteunen bij overstap arbeidsmarkt middels career offices/services

In 2021 worden het International Talent Event Amsterdam (ITEA) en TECH020-event aan alle studenten aangeboden.
Er is een planning en agenda voor het interfacultaire careersoverleg.
Faculteiten hebben een start gemaakt met het implementeren van de resultaatgebieden inzake career services.

Deels vertraagd: Resultaat voor 2021 is grotendeels behaald. ITEA en TECH020 opengesteld voor alle geinteresseerde studenten. Maandelijks career overleg gehouden.
Om echt impact richting de totale studentenpopulatie te hebben dient er meer samengewerkt te worden om de inzet en het bereik van de beschikbare middelen te optimaliseren. Nu wordt op meerdere plekken het wiel uitgevonden. Daar wordt in 2022 aan gewerkt.

Elke faculteit voorziet in een aanbod van career services voor elke student, bestaande uit drie componenten (bewustwording, competenties, netwerken).
Op elke faculteit is een medewerker of contactpersoon voor career services, die tevens participeert in het interfacultaire careersoverleg.
De services worden waar relevant ook Engelstalig aangeboden.
ITEA en TECH020 zijn open voor alle studenten.
Het interfacultair overleg career services heeft een prominente rol in het delen van best practices en in het doorontwikkelen van VU aanbod.

3.f Evidence based onderwijs

FGB

Evidence based onderwijs

Evalueren onderwijswijzigingen mbv Student Analytics

De eerste ervaringen met blended learning zijn geevalueerd en geanalyseerd

Op schema: Het onderzoek naar de effecten van blended learning (project Evidence Based Onderwijs) verloopt volgens plan

Aanpassingen in het onderwijs zijn geëvalueerd en verbeterpunten geformuleerd

BETA

Studiesucces

Toolbox met innovatieve studiesucces- bevorderende maatregelen

Inzet middelen is in 2024

N.v.t.: Project start pas in 2024

Toolbox klaar

VU

Student analytics

Versterken van evidence based onderwijs, begeleiding van studenten en onderwijsbeleid dankzij inzichten uit VU Analytics.

Per 2021 is er een toename van het gebruik van bestaande inzichten en beschikbare instrumenten (dashboards en onderzoeksrapporten) bij beleidsmedewerkers, medewerkers kwaliteitszorg en opleidingsdirecteuren door middel van trainingen, workshops, en brown bag sessies
In de loop van 2021 zijn er verdiepende analyses op vakniveau ter verbetering van de studeerbaarheid van vakken en curricula in de loop van 2021

Deels vertraagd: In 2021 is er een significante toenamen van het gebruik van bestaande en nieuwe inzichten en beschikbare informatie tooling (dashboard en rapporten) bij beleidsmedewerkers, medewerkers kwaiteitszorg en opleidingsdirecteuren. Ook hebben we geregeld trainingen/workshops georganiseerd met hoge opkomst. Ook zijn we begonnen met het ontsluiten en analyse klaar maken van een dataset voor de verdiepende analyse op vakniveau. Door corona en wisselingen binnen het team zijn er verschillende zaken omtrent infrastructuur en IT blijven liggen. Deze zullen worden opgepakt wanneer nodig. Ook hebben we, wegens top drukte, prioriteiten moeten geven aan projecten van de grotere, meer strategische doelen van de VU (corona, studiekeuzecheck, plan for succes).

Naast continuering van de doelen per 2021 zijn er per 2024 ook Evidence based persoonlijke adviezen en studentbegeleiding voor studenten en docenten (op basis van toestemming) beschikbaar.
De inbedding van prognoses in de ontwikkeling van onderwijsbeleid; bijv. instroomprognoses en doorstroomprognoses die gebruikt worden om proactief en gericht te voorzien in de onderwijsbehoefte van onze studenten is structureel geborgd. VU Analytics moet een boegbeeld blijven van data analyses binnen het hoger onderwijs. Streven is ook om internationaal dit te gaan uitbouwen. Daarnaast zal er meer intensiever samengewerkt gaan worden met de wetenschappers binnen en buiten de VU om de positie van onze afdeling te verstevigen.

3.g Studentenwelzijn

GNK

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid vergroten door ontwikkelen van beleid en richtlijnen, tools en trainingen voor studenten en docenten.

- Campagne #zouikwatzeggen is ontwikkeld in 2019;
- Programma en training over sociale veiligheid voor tutoren ontwikkeld en geïmplementeerd.

Op schema: Campagne #zouikwatzeggen is ontwikkeld in 2019. #zouikwatzeggen-app
geïmplementeerd; Training voor tutoren
geïmplementeerd.

Beleid sociale veiligheid en passend trainingsaanbod in samenwerking met alliantiepartner en affiliatieziekenhuizen ontwikkeld en geïmplementeerd.

FGW

studentenwelzijn

Het doel is om hier studentenwelzijn te bevorderen en de algehele studentbetrokkenheid te vergroten, ook in samenwerking met FSR

Wordt ingezet op het betrekken van alle studenten in een community of learners, waarbij de FSR en studieverenigingen nauw worden betrokken

Op schema: In 2020 zijn gelden t.b.v. student community building in nauw overleg met FSR uitgegeven. Ingezet tbv activiteiten van studieverenigingen en attentie voor alle studenten. Voorbeelden activiteiten: Culturele activiteiten, musea, rondleidingen in de stad, bezoek aan parken en dierentuinen.

Hebben we een geolied systeem van studentbetrokkenheid, een community of learners

VU

Studentenwelzijn

Stress onder studenten voorkomen door beter inzicht in studievoortgang en keuzemomenten in de studie (zoals VU Tijdlijn, Studieplanningsmonitor)

Per 2021 is een platform ‘Studeren en Corona’ ingericht. Hier is informatie te vinden over o.m. thuis studeren, fysieke en mentale gezondheid, relevante regelingen, de studentbegeleiders, activiteiten van VU communities en zijn modules en apps opgenomen. Speciaal voor internationale studenten is ook een platform gelanceerd.

Op schema: Een digitaal platform (op Vuweb) voor studentenwelzijn is gerealiseerd voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Hierin is niet alleen de beoogde informatie opgenomen, maar zijn ook aanvullingen gedaan n.a.v. recente ontwikkelingen binnen studentenwelzijn.  

Per 2024 werkt de VU vanuit een integrale aanpak verder aan het welzijn van haar studenten, uitgaande van een inspirerende visie en uitgebreide, adequate informatie over studentenwelzijn. Er wordt jaarlijks een health & wellbeing week voor de studenten op de VU campus georganiseerd, er is een platform ingericht dat de sociale binding van studenten met elkaar en met de VU bevordert, er zijn tools beschikbaar voor docenten en studentbegeleiders ter bevordering van preventie en vroegsignalering van studiestress en –vertraging, (specifieke) behoeften van (groepen) studenten zijn onderdeel van de kwaliteitscriteria bij onderwijsinnovatie en er zijn waarborgen ontwikkeld voor een veilig en inclusief studieklimaat binnen de VU.

VU

Caring Universities

De VU is penvoerder en deelnemer aan programma e-health interventies bij psychische problemen van studenten. Jaarlijkse monitoring van psychisch welbevinden van alle studenten van de VU plus persoonlijke terugkoppeling.

Per 2021 zijn twee interventies opgeleverd, een interventie m.b.t. procrastinatiegedrag en een corona-interventie. Ook is VU breed een survey onder studenten afgenomen en zijn de resultaten aan de deelnemers teruggekoppeld.

Versneld: Per 2021 zijn vijf verschillende interventies opgeleverd, namelijk: Stemming, stress, uitstelgedrag, corona gerelateerde kwesties, en algemene coping vaardigheden. De VU-brede survey is afgenomen en de resultaten zijn aan de deelnemers teruggekoppeld.

Er is een infrastructuur gebouwd met daarin minimaal zes verschillende interventies, een doorlopende poule aan studentcoaches en jaarlijkse metingen, die desgewenst internationaal vergeleken kunnen worden.

VU

Goal setting

Uitrollen van goal setting interventie met als doel om het welzijn en studiesucces van studenten te verhogen en uitval te verlagen.

In 2021 hebben ruim 200 studenten deelgenomen aan de Goal Setting interventie (en 200 aan een controle-opdracht). In 2021 starten opnieuw eerstejaars aan de Goal setting interventie.

Bijstelling beoogd resultaat: Het project is uitgevoerd. Ongeveer 480 studenten hebben in experimentele condities (ongeveer 50% controlegroep en 50% experimentele groep) deelgenomen aan de goal-setting interventie en de data zijn wetenschappelijk onderzocht. De beoogde effecten op verhogen studentenwelzijn en studiesucces zijn niet gerealiseerd door de complexiteit van samenwerking met EUR-RSM (interventie is daarmee van mindere kwaliteit) en een andere studiecultuur op de VU worden effecten niet behaald.

De algemene doelenstelleninterventie van EUR-RSM wordt omgezet naar studiekeuzedoelenstellen. Concreet wordt nu beoogd de impact van de VU StudieKeuzeCheckvragenlijst (SKC) te gaan verhogen door gedurende het 1e bachelorjaar de SKC herhaald in te zetten en te koppelen aan studiekeuzecoaching. Per 2024 moeten alle studenten die voor de keuze van studieswitch of studieuitval staan gebruik kunnen gaan maken van de SKC bij gesprekken met de studieadviseur.

4.a Versterken profiel

FGB

Aanpassingen methoden-onderwijs

Verbetering methodenonderwijs

In 2021 is het methodenonderwijs van onze bacheloropleidingen geëvalueerd en waar nodig aangepas en hebben we een helpdesk voor studenten ingericht.

Op schema: Helpdesk is actief, aanpassingen methodenonderwijs in bacheloropleidingen loopt zoals gepand.

In 2021 is het methodenonderwijs van al onze opleidingen geëvalueerd en waar nodig aangepast en is de helpdesk voor studenten volledig ingericht naar de behoeften van de studenten 

FGB

Leerlijn laag intensief behandelen Ba Psychologie

Vergroten toegankelijkheid ba-opleiding Psychologie

Leerlijn geimplementeerd

Afgerond: Dit project is in 2019 afgerond. De leerlijn is geimplementeerd.

Id.

SBE

Ontwikkeling opleidingsportfolio

SBE biedt een afgewogen, herkenbaar en onderscheidend opleidingsportfolio dat aansluit bij maatschappelijke vraagstukken.

Nieuwe bachelor tracks/specialisaties zijn volledig geïmplementeerd. Stijging van het aantal stages binnen het minorenaanbod en zichtbare verandering in het minorenportfolio. Het proces van verzelfstandiging en nieuwe opleidingen is geëvalueerd, bijgesteld en voltooid.

Deels vertraagd: Verzelfstandiging bachelor specialisatie EDS loopt; nieuwe bachelor Humane Economie in voorbereiding; Minorenportfolio wordt jaarlijks geevalueerd; Nieuwe specialisaties: Public Policy, Market Analytics, Econometrics and Climate Change, DHP Finance and Technology, DHP Corporate Finance, Real Estate Economics and Finance; M DBI en TSCM geïmplementeerd; FM wordt specialisatie van Finance; Researchmaster Business Data Science geaccrediteerd. Door thuiswerken tijdens de coronapandemie werd het lopen van stage minder aantrekkelijk, waardoor de focus bij dit project bij de andere beoogde resultaten heeft gelegen.

Het proces is geëvalueerd, bijgesteld en voltooid. Verdere stijging van het aantal stages binnen het minorenaanbod en zichtbare verandering in het minorenportfolio t.o.v. 2021. Specialisaties die goedgekeurd zijn, zijn succesvol geïmplementeerd.

RCH

Law in Action profiel implementeren

Implementatie LIA t.b.v. herkenbaarheid van de VU Rechtenopleiding en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

(Relevante) opleidingen dragen bij aan de profilering van Law in Action in het onderwijs. Dit is zichtbaar voor studenten.

Op schema: Law in Action is opgenomen als standaard onderdeel van de studiegids. De Law in Action pagina is gereed met diverse filmpjes van voorbeelden van Law in Action vanuit verschillende opleidingen. In de wervingsfilmpjes is ook aandacht voor het LiA profiel van onze faculteit
Middels een call for proposals is een reeks ideeën van docenten goedgekeurd en tot uitvoering gebracht ten behoeve van de Law in Action profilering van de faculteit. Succesvolle uitvoering van o.a. de projecten Street Law, digitaal clinic onderwijs en de ontwikkeling en pilot van de Sustainability clinic. Deze projecten sluiten zowel aan op het Law in action profiel als de VUbrede ambities rondom Community Service Learning

Law in Action in vakken van alle opleidingen opgenomen op een voor studenten herkenbare wijze.

RCH

Aanpassing opleidingsportfolio

Aanpassing opleidingsportfolio van de masters. Ofwel inhoudelijk of door clustering of in naamgeving van het aanbod

Project wordt (incl budget uit 2019 en 2020) verschoven naar 2024.

N.v.t.: doorgeschoven naar 2024

Masterportfolio is herzien

FSW

Portfolioverbetering/inhoudelijke vernieuwing

Up-to-date methodenonderwijs, incl. multimethodisch onderwijs. In kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen w.o. onderwijs in sociale wetenschappen en technologie.

Uitgewerkt plan up-to-date B&O. Plan en cursus computationele methoden.

Deels vertraagd: Sociologie curriculum is in 2020 tegen het licht gehouden en verbeterd. In 2021 stond op de rol het M&T-onderwijs inhoudelijk en in aanpak te verbeteren. De betreffende werkgroep heeft door coronadrukte haar werkzaamheden niet kunnen afronden. In 2022 gaat het lopen.

- Onderwijs in technologie en sociale wetenschappen: cursus/minor/ wellicht ba/ma.
- Computationele methoden/ multimethodisch onderzoek in curricula.
- Activiteiten ter reflectie op inhoud van de curricula.

FSW

Leerlijn multimethodisch onderwijs

Dit project wordt per 2021 opgenomen in project Portfolioverbetering.

Dit project wordt per 2021 opgenomen in project Portfolioverbetering.

Geannuleerd: Wordt meegenomen in de portfolioverbetering

Dit project wordt per 2021 opgenomen in project Portfolioverbetering.

FSW

Community service learning/transdisciplinair

Facultaire ondersteuning voor opleidingen tbv uitrollen CSL/transdisciplinair onderwijs.

Faculteitsbrede kerngroep heeft transdisciplinair & CSL onderwijs in kaart gebracht, lessons learned gedestilleerd.

Deels vertraagd: Project is door corona onvoldoende van de grond gekomen. Er is nog geen faculteitsbrede aanpak, maar er zijn wel initaitieven op het gebied van transdisciplinair onderwijs bij de afzonderlijke opleidingen gerealiseerd.

- Kerngroep beschikbaar om docenten te adviseren over transdisciplinair/CSL onderwijs mbv handleiding ontwikkelen transdisciplinair onderwijs.
- Meet ups om kennis te delen.
- Etalage op career platform.
- Overleg netwerkcoordinatoren tbv effectieve samenwerking stakeholders buiten de VU.

FRT

Doorontwikkeling Bachelor Religie en Theologie (BART)

Versterking opleidingsprofiel en voortzetting van implementatie.

- Geïnvesteerd in voortzetting BART, tussentijdse aanpassingen indien nodig;
- internationale profilering versterken;
- eerste stappen op weg naar duurzame loopbaanontwikkeling.

Versneld: Eerste jaar met succes van start gegaan, positieve resultaten; nog geen fundamentele tussentijdse aanpassing nodig geweest. I.s.m. C&M aandacht voor internationale profilering. Er is een FRT career centre waar nuttige activiteiten voor studenten zijn georganiseerd.

Eerste cyclus opleiding voltooid, geëvalueerd, verbeterpunten geformuleerd en waar mogelijk geïmplementeerd.

FGW

Versterken profiel

Het versterken van de specifieke geesteswetenschappelijke approach, door middel van gerichte aandacht voor A Broader Mind, Community Service Learning, de uitbouw van Digital en de introductie van een leerlijn Environmental Humanities.

Een verdere ontwikkeling van Digital Humanities, opzet Environmental Humanities, verder verkennen van de rol als gastheer (‘host’) van A Broader Mind

Op schema: Hiervoor zijn middelen ingezet op de doorontwikkeling van Environmental Humanities (coördinatie EHum 0,2 fte), Digital Humanities en verkenning samenwerking nieuwe opleidingen. Een verkenning met Waag Society rondom digital humanities in onderwijs start later dan voorzien, medio maart 2022. Er is extra module ABM ontwikkeld, is nu een keuzemodule FGW, als pilot, bij goed verloop uitbreiden.

Het beoogde eindresultaat is een helder, omlijnd onderwijsaanbod in BA, MA, RMA in het kader van Environmental en Digital Humanities met FGW als penvoerder, en als ‘host’ van A Broader Mind voor de universiteit.

VU

Community Service Learning

De mogelijkheden voor studenten uitbreiden om via Community Service Learning hun kennis in te zetten voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken.

Per 2021 is een VU framework Community Service Learning (CSL) opgesteld, zijn kwaliteits- en ethische maatstaven opgesteld en gehanteerd en bieden we cursussen aan waar CSL in is geintegreerd.

Op schema: Er is een VU framework CSL opgesteld in de vorm van een online toolbox. Dit zijn handvatten voor docenten om onderwijsvormen met CSL activiteiten te ontwikkelen en te integreren in het onderwijs. De kwaliteits- en ethische maatstaven zijn in deze toolbox verwerkt. De VU  biedt in alle faculteiten  cursussen aan waarin CSL  is geïntegreerd.

Per 2024 hebben alle studenten de mogelijkheid om aan CSL deel te nemen en is een model voor verduurzaming van CSL binnen de VU opgesteld.

VU

A Broader Mind

De VU wil haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak, breder te ontwikkelen: studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn.

Per 2021 nemen jaarlijks minimaal 500 studenten deel aan de A Broader Mind (ABM)course, zijn eindtermen voor de bacheloropleidingen vastgesteld en is een toolbox gevuld met een aantal goede voorbeelden.

Deels vertraagd: In 2021 zijn de eindtermen Broader Mind voor bachelors (niveau 300) vastgesteld.Voor de Broader Mind Course (kleine naamswijziging) hebben in 2021 ongeveer 500 studenten zich aangemeld, ruim 350 hebben een certificaat behaald. Realisatie van de toolbox loopt minder snel dan gehoopt o.a. vanwege corona en werkdruk docenten.

Per 2024 nemen jaarlijks 1000 studenten deel aan de ABMcourse, zijn de ABM eindtermen opgenomen in alle bacheloropleidingen, is de toolbox goed gevuld met een variatie aan goede voorbeelden en is er ook voor masterstudenten onderwijsaanbod. Gegeven de druk in het onderwijs en de nadruk op realisatie in de bacheloropleidingen is het echter de vraag of een aanbod voor masterstudenten tijdig gerealiseerd kan worden.

4.b Interdiscipliniar samenwerken

GNK

Regionale ontwikkelingen

Voorstel is om de coschappen deels te hervormen/innoveren zodat deze passen bij de veranderende zorgvraag en -structuur.

- Project coschap in de regio gestart;
- pilot patiënt perspectief in de bachelor.

Bijstelling beoogd resultaat: Projectleider coschap buiten het ZH aangesteld; 4 Pilots lopen i.s.m. extramurale medisch specialisten en nieuwe pilots staan uit voor de komende tijd. Hier komt dus ook het volgen van vakken buiten Geneeskunde in terug. Pilot patient perspectief in de bachelor heeft andere plek gekregen, wordt meegenomen in BinnensteBuiten. Patient perspectief heeft nadruk in de masterfase. Publiciteit rondom project uitgevoerd, podcastserie van dokters buiten het ziekenhuis ontwikkeld

- Haalbaarheidsanalyse extramurale stage in bachelor afgerond;
- Coschap in de regio Amsterdam ontwikkeld in samenwerking met verschillende zorgaanbieders, zoals GGD en Jeugdzorg.
- Groter aanbod van extramurale zorg geintegreerd in de bestaande coschappen en uitbreiding aanbod keuzestage Master

GNK

Studentenpoli; interprofessioneel leren door te doen

Het stimuleren van (interprofessioneel) samenwerken. Implementeren nieuwe onderwijsvorm: Studentenpoli ‘polyfarmacie bij ouderen’.

Studentenpoli is werkbaar geïmplementeerd naast het bestaande curriculum en werkzaamheden en heeft een toegevoegde waarde in vergelijking met het bestaande curriculum.

Op schema: Studentenpoli binnen coschap
inwendige geneeskunde, chirurgie en psychiatrie/neurologie werkbaar geïmplementeerd naast bestaande curriculum en werkzaamheden en heeft toegevoegde waarde. Nu opgeschaald voor masterfase.

Afgerond: Studentenpoli 2.0 maakt onderdeel uit van het GNK curriculum.

GNK

Student- en docentparticipatie

Bevorderen participatie van studenten in onderwijsprojecten; het initiëren van multidisciplinaire activiteiten ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling van studenten.

- Studenten participeren in onderwijsprojecten binnen de faculteit door oprichting van STUDIOO (studentenplatform).
- Klankbordgroep studenten/docenten is ingebed in faculteit, informatie-uitwisseling door middel van digitaal platform;
- uitwerken opzet innovatiefonds docenten.

Deels vertraagd: Platform STUDIOO uitgerold;
Participatie 2 student-assistenten in STUDIOO-producties; Ook Springlab project heeft studenten in projectgroep; Project Alumni opgestart. Innovatiefonds heeft nog geen aandacht gehad, dit jaar op de agenda. Klankbordgroep zit ingebed in het digitale platform.

Verschillende uitgewerkte initiatieven vanuit dit platform. Diverse succesvolle docenteninitiatieven vanuit innovatiefonds.

FSW

Interdisciplinair onderwijs

Nieuwe, up-to-date interdisciplinaire cursussen in jaar 2. Gezamenlijk leren hoe interdisciplinair onderwijs goed vorm te geven en uit te voeren.

6 nieuwe SS4S cursussen.

Deels vertraagd: Ontwikkeling van nieuwe SS4S-vakken is een jaar opgeschoven vanwege coronadruk. In het najaar 2021 zijn voor 6 cursussen de grote lijnen en globale inhoud bedacht. Alle cursussen zijn goedgekeurd door OLC’s en GV.

Voortdurende professionalisering mbt interdisciplinair onderwijs. In curricula enkele interdisciplinaire cursussen.

4.c Talentontwikkeling

FGB

Facultair honours-programma

Aantrekkelijk facultair honoursprogamma realiseren.

Honoursprogramma Ba Psychologie aangepast.

Bijstelling beoogd resultaat: Het Honoursprogramma Ba Psychologie is aangepast. De overige programma's worden niet aangepast. Het honoursprogramma is voor relatief weinig studenten, er is voor gekozen beschikbare tijd in dingen te steken die zoveel mogelijk studenten ten goede kwamen. Het budget wordt overgeheveld naar STVM-project Blended Learning.

Honoursprogramma Ba BW en POW aangepast.

SBE

Honours programma's

Studenten stimuleren hun talenten maximaal te ontwikkelen.

Continuering beleid: SBE wil het aanbod van Honours programmes aantrekkelijk houden
voor een brede, ook internationale doelgroep

Op schema: Honours Programme Financial Markets and Regulation is per 1 september 2020 gewijzigd in DHP Corporate Finance. DHP Finance and Technology is succesvol gestart.

Id.

GNK

Beurzen research

Beurzen voor talentvolle studenten om hun wetenschappelijke talent te ontplooien.

Uitgewerkt plan hoe dit vorm te geven en hoe selectie plaatsvindt.

Vertraagd: Vanwege Covid-19 is dit project nog niet gestart.

Beurzen researchprogramma: bijgesteld op basis pilot. Geïmplementeerd als onderdeel van honoursprogramma (MD/PhD) traject voor masterstudenten.

RCH

Differentiatie onderwijsaanbod voor doelgroepen

Met het onderwijsaanbod aansluiten bij de verschillende doelgroepen in het onderwijs.

- Plan van aanpak voor de leeerlijn Ethiek & diversieit is gereed.
- Extra werkgroepen worden aangeboden.
- De DLO optimalisatie is gestart.

Deels vertraagd: Het opstellen van het Plan van Aanpak voor de leerlijn Ethiek & Diversiteit is vertraagd. Er zijn geen extra werkgroepen aangeboden, er zijn ecther wel pilots gestart. De DLO optimalisatie is gestart.

De plannen m.b.t. de implementatie gedifferentieerd onderwijsaanbod voltooid voor alle bacheloropleidingen.

FSW

Internationale afstudeerrichtingen

Verstevigen internationale bachelors

Er zijn drie internationale bachelors tracks ontwikkeld en geïmplementeerd

Afgerond: POL jaar 1 en 2 uitgevoerd & ontwikkeld, 3e jaar ANT ontwikkeld en uitgevoerd, CW jaar 1 ontwikkeld en uitgevoerd, jaar 2 ontwikkeld.

Er zijn drie internationale bachelors tracks ontwikkeld en geïmplementeerd

FRT

Talentontwikkeling

Implementatie van talentbeleid.

In 2021 zijn de eerste stappen gezet van de implementatie van het in 2019-2020 ontwikkelde beleidsplan Talentontwikkeling

Op schema: Plan talentbeleid goedgekeurd, medewerker aangesteld voor honourstraject.

Talentbeleid geïmplementeerd.

VU

Honours in de master

Ook in de master krijgt het honoursprogramma een plek

Per 2021 zijn er twee honoursvakken gerealiseerd voor in de master

Bijstelling resultaat: Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van de vakken Honours in de Master. Er zijn twee vakken geïdentificeerd als geschikt voor een Masters Honours programma te weten: ondernemerschap en methodology. Echter is toch eind 2021 besloten om dit project af te blazen. Het is onduidelijk hoe een Honours in de Masterprogramma opgezet en uitgevoerd gaat worden.

afgeblazen

5.a On Campus studeren

FRT

Inrichting sociale ruimte

Versterking sociale cohesie en platform voor activiteiten.

In 2021 wordt verder gewerkt aan het inrichten van de sociale en studieruimte. Beoogd is een bloeiende student-docentgemeenschap.

Deels vertraagd: plannen fysieke ruimte vanwege corona vertraagd; wel geïnvesteerd in opschroeven sociale cohesie (FRT Tea, gezamenlijke zoommeetings).

In 2024 is er een bloeiend FRT Community Forum dat minimaal 6 activiteiten per jaar organiseert voor de diverse studentenpopulatie

ACTA

Gebruiksmaterialen

Rationale: ACTA profileert zichzelf als instituut dat vooroploopt in digitale vernieuwing en faciliteiten en heeft de ambitie om frontrunner te zijn als het gaat om (digitale tandheelkundige) onderwijsmiddelen. Hierbij hoort dat de studiefaciliteiten voortdurend gemoderniseerd en geoptimaliseerd worden zodat studenten hun volle potentieel kunnen bereiken en goed worden voorbereid op de praktijk. Goede en up-to-date faciliteiten, waardoor de student ook manueel uitgedaagd wordt, zijn immers onontbeerlijk voor de tandarts van de toekomst. 

*

*

*

ACTA

Studieplekken

Rationale: ACTA profileert zichzelf als instituut dat vooroploopt in digitale vernieuwing en faciliteiten en heeft de ambitie om frontrunner te zijn als het gaat om (digitale tandheelkundige) onderwijsmiddelen. Hierbij hoort dat de studiefaciliteiten voortdurend gemoderniseerd en geoptimaliseerd worden zodat studenten hun volle potentieel kunnen bereiken en goed worden voorbereid op de praktijk. Goede en up-to-date faciliteiten, waardoor de student ook manueel uitgedaagd wordt, zijn immers onontbeerlijk voor de tandarts van de toekomst. 

*

*

*

VU

Onderwijsplanning

Het scheppen van de voorwaarden voor het duurzaam opleveren van uitstekende studieroosters

Per 2021 is er een nieuwe roosterapplicatie in gebruik genomen (Termtime), is de wensite MyTimetable voor studenten en docenten beschikbaar en is de kwaliteit van het planningsproces op orde.

Afgerond

Als 2021, de kosten voor 2021 en verder zijn licentiekosten voor de roosterapplicatie.

VU

Implementatie intekenbeleid

Optimaal benutten van schaarse onderwijsruimtes door meer betrouwbare schattingen van shows en no-shows te maken

Per 2021 is de regeling Intekenen herzien.

Op schema: Regeling is herzien, de ondersteunende applicaties zijn hierop aangepast.

Per 2024 worden studenten en de organisatie beter ondersteund bij het inschrijfproces.
Er is goede input geleverd t.b.v. de aanbesteding van de vervanging van SALP/SLcM.

VU

Studieplekken

Verbetering kwaliteit, kwantiteit en vindbaarheid studieplekken

Per 2021 heeft de VU 140 (plus 500 uit andere middelen) extra studieplekken gerealiseerd en een systeem voor vindbaarheid studieplekken en verbetering van de kwaliteit en de voorzieningen gerealiseerd.

Deels vertraagd: In 2020 is het ambitiedocument voor de Herinrichting van de studieplekken in de B-toren opgesteld. Naast de eerder gerealiseerde 500 studieplekken uit andere middelen, zijn in 2021 nog geen nieuwe studieplekken gerealiseerd, dit is verschiven naar begin 2022. We hebben samen met studenten een ontwerp gemaakt, dat op dit moment wordt uitgevoerd.
Voor de vindbaarbaarheid van studieplekken hebben we (al in 2020) een overzicht op vu.nl en canvas gezet van welk type plekken waar te vinden zijn. In het hoofdgebouw heeft UB sensoren geplaatst: studenten kunnen online zien wat de bezetting is per verdieping. In het Nieuwe Universiteitsgebouw hebben we planten neergezet.

Per 2024 heeft de VU de kwaliteit en de vindbaarheid van 900 studieplekken in het Hoofdgebouw verbeterd en is het totaal aantal beschikbare plekken in het Hoofdgebouw uitgebreid met 400 stuks.

VU

Verhoging kwaliteit en flexibiliteit studieruimten

Geavanceerde schermdeeltechniek, klokken, stopcontacten

Per 2021 heeft de VU 120 onderwijsruimten voorzien van faciliteiten t.b.v. online en hybride onderwijs.

Deels vertraagd: In 2020 zijn 25 onderwijsstudio's voor het vooraf opnemen van onderwijs gerealiseerd. In 2021 is de voorbereiding gestart voor het flexibel inrichten van 2 vlakke collegezalen. Daarnaast is echter buiten de kwaliteitsmiddelen om meer dan de helft van de ruimten van de VU voorzien van faciliteiten t.b.v. online en hybride onderwijs. In 2022 volgt de rest. Als onderdeel van de voorbereiding maakt het projectteam een Mock up o.b.v. de input van studenten, docenten en onderwijsondersteuners. Ivm. latere levering van meubilair kon de mock up niet meer in 2021 afgemaakt worden.

In 2024 zijn de kwaliteit en flexibiliteit van de faciliteiten van circa 160 onderwijsruimten op de campus verbeterd.

5.b Ondersteuning innovatieve onderwijsvormen

FGB

Blended learning

Toekomstbestendig (blended) maken van het onderwijs.

Deel van de FGB-cursussen is blended.

Op schema: Een deel van de FGB-cursussen is blended.

Alle FGB-cursussen zijn blended.

SBE

Ondersteuning (digitale) onderwijsinnovatie

Stimuleren van onderwijsinnovatie.

Minimaal twee vergoedingen voor onderwijsinnovatie zijn uitgekeerd.

Op schema: Met behulp van het Impact Lab zijn vijf ideeen geselecteerd waar de Blended Learning Task Force mee aan de slag gaat. Er is tweemaal financiëring gegaan naar het platform Impact Lab en de winnende ideeën zijn beloond.

Minimaal vier vergoedingen zijn uitbetaald.

SBE

Diversen: optimaliseren student- en onderwijsondersteuning

De kwaliteit van onderwijs­leer­gesprekken tussen docent en student verhogen.

- Meer headsets beschikbaar in collegezalen dan in 2019.
- Uitbreiden ACS met informatie over toetsing.

Op schema: Academic Course Support is actueel gehouden. Er zijn headsets aangeschaft en er is gepleit voor een bord in de collegezaal van het Initium.

- Bord waarop docent iets kan schrijven in collegezaal in Initium.
- Evaluatie van het instrument ACS.

GNK

Academy attendance

Het doel is de aanwezigheidsregistratie eenvoudig en snel te laten verlopen via het digitale registratie programma Academy Attendance.

Project gestart

Op schema: Academy attendance is geïmplementeerd in Ba1 en Ba2.

Academy Attendance geïmplementeerd

GNK

Spring lab

Een fysieke en digitale ruimte opzetten die studenten de mogelijkheid biedt om zich in uiteenlopende medische en academische vaardigheden te bekwamen.

Eerste pilots zijn gestart; Studenten zijn geworven voor het uitbreiden van de pilots.

Versneld: Al verder dan beoogd resultaat. Fysieke ruimte beschikbaar in KTC; Materiaal aangeschaft; Pilots gestart per oktober, 2x per maand; Projectleider geworven. Nu staat er heel programma, pilotstatus voorbij.

Het Springlab voor het oefenen van praktische medische en academische vaardigheden is ingericht (fysiek en digitaal) en ingebed in het geneeskunde curriculum.

FSW

Ondersteuning innovatief onderwijs, inclusief studylabs

Voortdurende kennisuitwisseling over tools en ontwerp online/blended onderwijs. Effectief gebruik van TestVision, Canvas en daaraan aangehangen tools.

Gerealiseerd:
- ICT&O team van beleidsmedewerker en student-assistenten.
- Online workshops.
- Spreekuren.
- Bijeenkomsten ter ondersteuning judo’s en student-assistenten van de afdelingen.

Op schema: Permanent Canvasteam van een aantal student-assistenten, uitbreiding team met een vaste medewerker voor TestVision voor 2 dagen per week. Iedere dag is er spreekuur en per periode worden er 6-8 workshops verzorgd. Judo's en student-assistenten worden per afdeling op de voor hen passende manier ondersteund.

- Kleine ‘werkplaats’ waar docenten met een student at their desk kunnen experimenteren met online onderwijs;
- Menskracht voor video editing.

FGW

Ondersteuning innovatieve onderwijsvormen

Verbetering van digitale ondersteuning van het onderwijs en verwante faciliteiten ten behoeve van studenten (o.a. e-portfolios), docenten en opleidingen

Het verder ontwikkelen van de adequate ondersteuning bij de implementatie van nieuwe digitale mogelijkheden in het onderwijs, waarbij alle ICT&O (ICT in het onderwijs) vragen kunnen door een FGW ICT&O-unit worden beantwoord of doorverwezen naar juiste loket.

Op schema: Aanvankelijk niets begroot t/m 2021, dus beoogd resultaat klopte niet. Maar uiteindelijk wel behaald door vervroegde inzet extra medewerker digitale leeromgeving (0,4 fte).

ICT&O-unit heeft een centrale plek en werkt proactief mee aan de ontwikkeling van onderwijs.

VU

Programmakosten Onderwijsagenda

De uitvoering en monitoring van de Onderwijsagenda en het plan Kwaliteitsafspraken borgen.

De uitvoering en monitoring van de Onderwijsagenda en het plan Kwaliteitsafspraken borgen.

Doorlopend

De uitvoering en monitoring van de Onderwijsagenda en het plan Kwaliteitsafspraken borgen.

VU

Digitaal toetsen

Aanbesteding en beheer toetsen met mobiele apparaten

Per 2021 is een pilot uitgevoerd die inzicht geeft in de voor- en nadelen van het gebruik van mobiele apparaten bij digitale toetsing.

Op schema: De pilot is succesvol verlopen. In oktober 2021 zijn 8 tentamens gehouden op mobiele apparaten, dat waren totaal ruim 600 afgenomen digitale tentamens.
Er is nu een zaal op de VU ingericht als digitale toetsruimte die vanaf oktober 2021 structureel kan worden ingezet voor toetsing. De opgebouwde kennis en ervaring wordt momenteel ingezet voor verdere opschaling van toetsen met mobiele apparaten.

Per 2024 is digitaal toetsen een standaard onderdeel van ons onderwijs. Er wordt hierbij gekeken naar toetsen met mobiele apparaten in samenhang met andere opties zoals online proctoring of Bring Your Own Device.

VU

online proctoring

Online proctoring voor specifieke doelgroepen. Online proctoring/voorziening/regels in toetsing voor studenten met functiebeperking en die tijdelijk in het buitenland verblijven

Vanuit de studievoorschotmiddelen is een pilot ontwikkeld voor online proctoring voor studenten met een beperking. Deze pilot is op veel grotere schaal uitgevoerd vanwege COVID-19.

Afgerond: pilot is afgerond, resultaat behaald.

De bredere inzet van online proctoring wordt buiten de studievoorschotmiddelen verder onderzocht.

VU

Netwerk T&L, materieel

Het netwerk financiert en faciliteert experimenten en onderzoek t.a.v. VU breed in te zetten software en beheer, ze financieren en beheren de VU Onderwijswerkplaats. Daarnaast organiseren ze communicatie en events etc.

Financieren van VU brede licenties FeedbackFruits, Mentimeter, Xerte, Perusall, BuddyCheck, EasyGenerator, deel UB auteursrechttools.
Financieren van werkplekken voor medewerkers en student-assistenten, apparatuur voor inzet en experimenteren VU Onderwijswerkplaats

Op schema: Het financieren van de VU-brede licenties voor FeedbackFruits, Mentimeter, Xerte, Persuall, BuddyCheck, Easygenerator en deel UB auteursrechttools is gerealiseerd. Ook zijn werkplekken voor medewerkers en student-assistenten en apparatuur voor inzet en experimenteren VU Onderwijswerkplaats gefinancierd.

Als 2021 en eventueel aanvullende software pakketten en hardware die in de loop van 2021, 2022 en 2023 worden geselecteerd. Hierbij wordt in 2022 een traject ingezet voor een rationalisatieslag: welke functies zijn overlappend en welke kernfunctionaliteiten moeten na 2024 worden behouden (t.a.v. financieringsmogelijkheden na 2024)

VU

E-books in leeromgeving

Haalbaarheidstudie naar inzet van interactieve content en e-books in het onderwijs

Inzicht in aanbod en gebruik van interactieve content en e-books in het onderwijs

Op schema: Er is een usability study opgeleverd, welke wordt aangeboden aan het overleg van Onderwijsportefeuillehouders van de faculteiten. Project is afgerond, en onderwijsportefeuillehouders hebben de opdracht gegeven de aanbevelingen uit te voeren

In 2024 wordt er significant meer interactief onderwijsleermateriaal gebruikt in het onderwijs

VU

Digitaal onderwijsmateriaal

Hieronder wordt verstaan een opslagsysteem voor (open) onderwijsleermateriaal, en een zoekportaal ter ontsluiting van deze onderwijsleermaterialen

Per 2021 is bij 4 faculteiten een pilot gedraaid om onderwijsmateriaal in een reposotory op te slaan om tbv hergebruik vindbaar te maken voor in- en externe collegae

Op schema: 'Projectleiding en support hebben in najaar van 2020 met 17 VU – collegae, verspreid over de faculteiten SBE, VUmc, RCH, FSW en Bèta, onderzocht of en hoe onderwijsleermateriaal kon worden opgeslagen in surfsharekit, en kon worden ontsloten in zoekportaal.nl. Hiermee hebben we bijgedragen aan de pilot die als gevolg had de totstandkoming van de SURF-dienst edusources. Als onderdeel van het SURF – project SURFsharekit zijn 7 zeer kleine pilots gestart op de faculteiten, waarvan er 4 in 2021 zijn afgerond. Met als uitgangspunt het "SURF - Activiteitenplan Regeling Versnellen met edusources" is aan de VU begonnen met het ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. Aangesloten faculteiten: FSW; RCH; SBE; FGB & BETA. Op de genoemde faculteiten worden projecten ondersteund.

Per 2024 wordt deelgenomen aan nationale voorziening ter onsluiting van digitaal leermateriaal, en hebben alle faculteiten een voorziening voor publiceren van OER en maakt de helft van de opleidingen daar gebruik van. En is met 8 gereedschappen geexperimenteerd.

VU

Digitale ondersteuning eindwerken

Inrichten van een systeem voor de ondersteuning van geharmoniseerde processen rondom de begeleiding, beoordeling en archivering van eindwerken

In 2021 is het systeem gekoppeld aan een intern VU systeem. Ingebruikname voor 2022 wordt voorbereid.

Vertraagd: Door beperkte capaciteit bij faculteiten en IT in het onderwijsdomein, is gekozen om dit project te pauzeren tot april 2021, waardoor het project effectief 4 maanden stil heeft gelegeb. Het bleek nodig een marktverkenning te doen, welke niet gepland was. Daardoor startten we later met het opstellen van de aanbestedingsdocumentatie. Op basis van de verzamelde informatie is besloten om als VU zelfstandig een aanbesteding te doen. De concept offerteaanvraag is gereed en in januari wordt deze gepubliceerd.

Voor alle regulier bekostigde opleidingen is digitale ondersteuning van eindwerken beschikbaar, waardoor de begeleiding van studenten bij eindwerken verbeterd is, en de bijbehorende documentatie goed gearchiveerd wordt.

VU

projecten Versnellingsagenda

Bijdrage van de VU aan projecten die we uitvoeren in het kader van de Versnellingsagenda. Levert een bijdrage aan onze ambities tav docentprofessionalisering.

Er zijn meer dan 500 docenten getraind in het gebruik van verschilllende nieuwe gereedschappen.
In 2021 wordt ingezet op het verduurzamen van optimale inzet van blended onderwijs aan de VU

Deels vertraagd: Er zijn meer dan 500 docenten getraind in het gebruik van verschilllende nieuwe gereedschappen. In 2021 is een opzet gemaakt voor een vervolgproject op de versnellingsagenda. Het verduurzamen van optimale inzet van blended onderwijs aan de VU is doorgeschoven naar 2022.

De financiering wordt ingezet ter ondersteuning van het VU brede beleid voor verduurzaming van blended onderwijs.

VU

vernieuwing opnamestudio

Vernieuwing geluidsisoleerde opnamestudio voor onderwijsvideo's, metadatering regelen en distributie

Per 2021 is in de huidige opnamestudio voorzien van voldoende geluidsisolatie, up-to-date geluids- en opnameapparatuur en is de business case voor een goed geoutilleerde, grotere studio afgerond.

Deels vertraagd: Akoestisch advies opgesteld, ontwerp gemaakt en afgestemd met betrokkenen. Uitvoering verschoven naar 2022 i.v.m. workload AVC a.g.v. implementatie technische ondersteuning online en hybride onderwijs.

Id.

6.a Professionaliseringstrajecten

FGB

Professionaliseren docenten

Juniordocenten optimaal voorbereiden op toekomstige carriere, docenten verder professionaliseren.

- Deel juniordocenten heeft cursus didactiek gevolgd.
- Facultaire onderwijsdagen en workshops zijn ontwikkeld.

Deels vertraagd: Cursus didactiek wordt door juniordocenten gevolgd. De geplande facultaire onderwijsdag en de workshops zijn i.v.m. Corona niet gerealiseerd, want liever offline aanbieden. Staat voor het voorjaar van 2022 gepland.

- Professionaliseringstraject voor juniordocenten is gereed en wordt gebruikt;
- Facultaire onderwijsdagen en workshops worden goed bezocht door docenten.

BETA

Opleidingskosten juniordocenten

Bekostiging van professionaliseringstrajecten van juniordocenten met een 4-jarige aanstelling.

Juniordocenten met 4- jarig contract zijn bezig met professionalisering.

Op schema: 40 juniordocenten (20 in het centrale traject en 20 in het facultaire traject) zijn bezig met professionalisering (inclusief juniordocenten met kleinere aanstelling).

Juniordocenten met 4-jarig contract zijn opgeleid of zitten in het traject.

BETA

Materiële kosten juniordocenten

Materiële lasten van juniordocenten zijn bekostigd.

Materiële lasten van juniordocenten zijn bekostigd.

Op schema: Er is gemiddeld 2500 Euro/jaar/judo aan materiële lasten vergoed

Materiële lasten van juniordocenten zijn bekostigd.

AUC

Co-teaching

Lecturers further develop their interdisciplinary skills by jointly developing courses and by co-teaching courses.

Interdisciplinarity is further enhanced and embedded through co-teaching of more courses, and more explicit use of multiple perspectives in our interdisciplinary theme courses.

Op schema: first impressions are very possitive: both lecturers and students indicate their understanding of interdisciplinary research have been enriched. In the near future we will especially apply co-teaching in Big Questions and other interdisciplinary courses.

Id.

FRT

Docentprofessionalisering

Docenten trainen/professionaliseren voor FRT specifieke context.

- Beleidsplan BKO-Plus gerealiseerd;
- Voortzetting docentprofessionalisering (dialogisch leren en mixed classroom).

Deels vertraagd: Versnelde invoering van online onderwijs; docentprofessionaliserings bijeenkomsten georganiseerd intern en extern (bv. toetsing, onderwijs in Canvas etc.) 4 docenten in BKO traject en 1 SKO (Mixed Classroom) afgerond. BKO-plus is er nog niet, dat is maatwerk voor docenten bij FRT met extra aandacht voor de complexiteit van het onderwijs bij FRT, met bv extra aandacht voor Mixed Classroom.

Beleid geïmplementeerd

FGW

Professionaliseringstrajecten

Het doel is om de docenten FGW een professionaliseringstraject aan te bieden met maatwerk oplossingen

- BKO, SKO op streven;
- Verbetering van taalbeheersing wordt individueel geïnventariseerd en in cursusvorm aangeboden

Op schema: BKO, SKO op schema. In het kader van taalbeheersing zijn voor docenten met vakken die engelstalige variant hebben gekregen cursussen ontwikkeld.

Het aantal medewerkers met BKO, SKO voldoet aan de streefcijfers, evenals het aantal docenten met Engels C2 kwalificatie en vaardigheid Nederlands van buitenlandse docenten

ACTA

Professionaliseringstrajecten

Rationale: een goede docent is een rolmodel, regisseur van het leerproces, daagt uit en inspireert. Goed onderwijs kenmerkt zich door het geven van feedback aan de student, op de juiste momenten en op alle leerniveaus. ACTA is van mening dat de kwaliteit van het onderwijzend personeel voorop staat bij de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs. 

*

*

*

VU

Professionalisering juniordocenten

Professionaliseringstrajecten voor juniordocenten

Per 2021 hebben we in totaal 40 juniordocenten opgeleid/in opleiding.

Versneld: We hebben naast de 37 judo's in de eerste twee trajecten (zie kolom hiernaast) nog 27 junior docenten in nieuwe trajecten geincludeerd (deze 27 zijn allemaal door studievoorschotmiddelen gefinancierd). Dus in totaal zijn er 64 juniordocenten opgeleid, waarvan 47 door studievoorschotmiddelen gefinancierd.

Per 2024 hebben we in totaal 70 juniordocenten opgeleid/in opleiding.

VU

SKO

Senior Kwalificatie Onderwijs

SKO neemt jaarlijks met tenminste 30 toe.

Versneld: In 2020 hebben 42 mensen de SKO gevolgd. In 2021 hebben 48 deelnemers de SKO gevolgd. Nagenoeg alle deelnemers hebben hem behaald (de overige delnemers behalen hem begin 2022).

Id.

VU

LOL

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Per 2021 zijn er 3 groepen van de Leergang onderwijskundig Leiderschap gedraaid (ook voor start kwaliteitsplan). In 2021 start een nieuwe LOL-groep met minimaal 8 deelnemers (4e lichting)

Op schema: Op dit moment zijn 3 LOL groepen afgerond, totaal 34.De 4e lichting is gestart, met 11 man.

Per 2024 hebben 60 medewerkers de LOL afgerond.

VU

PhD teaching practice & supervision

Traject specifiek voor promovendi aan te bieden die onderwijs geven dat promovendi deelcertificaat BKO oplevert

In 2021 haalt de pilot groep zijn deelcertificaat (15 deelnemers) en is het traject duurzaam ontworpen voor volgende groepen.

Op schema: Elf deelnemers hebben het hele traject gevolgd en kunnen opgaan voor hun deelcertificaat. Niet alle deelnemers hebben motivatie om op te gaan voor een deelcertificaat. De 2e groep met 10 deelnemers is in okt 2021 gestart.  Het traject is duurzaam ontworpen. Een deel van de 1e lichting werkt mee in de 2e lichting, omdat ze zo graag betrokken blijven.

In 2024 hebben 60 deelnemers dit traject gevolgd en een deelcertificaat behaald

VU

Projecten Learn Academy professionalisering docenten

Herontwerp BKO en continu professionaliseringsaanbod is ontworpen en wordt gevolgd

In 2021 draait een pilot van het nieuwe BKO traject en worden de resultaten van de pilot geimplementeerd in het traject. Start met ontwerpen en aanbod continu prof. aanbod tussen BKO en SKO, minimaal 3 nieuwe modules/trajecten

Versneld: In 2021 is de pilot gedraaid. De volgende resultaten zijn geimplementeerd: toetsopdracht en beoordelingscriteria zijn aangepast, meer in lijn met de onderwijsvisie van de VU. Continu professionaliseringsaanbod is ontworpen en wordt gevolgd, het heeft de volgende modules opgeleverd: (1) Lesson Study in het HO: ontwikkeld, nog niet uitgevoerd. (2) Bouwen aan Sterke Onderwijsteams: ontwikkeld en 1e groep is bijna klaar. (3) Start-to-teach dag: ontwikkeld en uitgevoerd. (4) Traject voor junior docenten: ontwikkeld en uitgevoerd aan 2 groepen (dit is het traject van Maiza Campos Ponce dat we nu breder toegankelijk hebben gemaakt en inhoudelijk hebben bijgeschaafd). (5) Begeleiden van promovendi: ontwikkeld (wordt uitgevoerd in 2022). (6) Inspiration lab (dit is nog een werktitel) -> aanbod voor na de SKO, ontwikkeling is gestart.

In 2024 is een professionaliseringslijn ontstaan waar docenten jaarlijks met plezier minimaal 1 module/traject van kunnen volgen

6.b Ondersteuning innovatief lesgeven

FGB

Innovatiemiddelen opleidingen

Stimuleren ontwikkelen innovatief onderwijs.

In 2021 zijn de eerste initiatieven mbt innovatief onderwijs geïmplementeerd in ons onderwijs. 

Op schema: De eerste initiatieven m.b.t. innovatief onderwijs zijn geïmplementeerd.

In 2024 zijn de wensen die in de opleidingen leven t.a.v. het ontwikkelen van innovatief onderwijs in de verschillende curricula geïmplementeerd. 

FGB

Implementatie toetsbeleid

Implementatie facultair toetsbeleid.

Het facultair toetsbeleid is in de helft van onze opleidingen geïmplementeerd en zijn de toetsen waar nodig aangepast op online afname. 

Op schema: Het facultair toetsbeleid is in de helft van de opleidingen geïmplementeerd en toetsen zijn waar nodig aangepast.

Het facultair toetsbeleid is in al onze opleidingen geïmplementeerd en zijn de toetsen waar nodig aangepast op online afname 

SBE

Verbeteren toetskwaliteit

De kwaliteit van toetsen verbeteren doordat docenten zijn onderlegd in het maken van toetsen, toetsdossiers en toetsplannen.

- Instrument voor analyse van open vragen is beschikbaar;
- Workshops toetsmatrijzen georganiseerd.

Op schema: Extra uren toegekend per vak voor verbeteren toetskwaliteit; Inhuur toetsdeskundige examencommissie. Workshops toetsmatrijzen zijn gerealiseerd.

Toetsdossiers volgens opzet SBE zijn voltooid en het proces in relatie tot leerdoelen en eindtermen is geëvalueerd, bijgesteld en voltooid.

SBE

Kwaliteitscultuur en internationale profilering

Het versterken van de kwaliteitscultuur.

AACSB Assurance of Learning tweede ronde is opgestart.

Op schema: Visitatiebezoeken najaar 2021 zijn succesvol verlopen. Tweede AoL ronde is opgestart.

AACSB accreditatie is behaald.

GNK

Innovatiefonds

Door het instellen van een innovatiebudget voor docenten worden docenten meer betrokken bij het meedenken over innovaties in onderwijs.

Projectplan gereed. Pilot gestart.

N.v.t.: Nog niet gestart

Implementatie fonds voor gehele faculteit.

RCH

Docentprofessionalisering

Cursussen en coaching ten behoeve van het blended learning onderwijsconcept.

start in 2022

N.v.t.: Start pas in 2022

Docenten hebben zich ontwikkeld en passen blended learning toe in hun onderwijs.

AUC

Education Development Initiatives

Existing courses are improved and updated. Extracurricular undergraduate research projects enable students to engage with state of the art methodologies and epistemologies.

Contemporary and complex problems will be addressed in all our academic core courses on the “big questions” in the world. At least one sixth of the graduates have participated in an undergraduate research project.

Deels vertraagd: the EDIs (Education Development Initiatives) appear very popular; the Big Question courses now all have a clear format and goal. Also about 6 new courses have been developed and run in the 2020 and 2021. The undergraduate research projects are a bit behind schedule, mostly because of the pandemic.

A clear vision has been agreed on the contents and didactic approach in our academic core courses that address “big questions”, and our interdisciplinary theme courses have been reviewed and redesigned. At least one fifth of the graduates have participated in an undergraduate research project.

AUC

Curriculum Development and training new lecturers

New lecturers to AUC are better trained and prepared for teaching at AUC. Furthermore the curriculum as a whole is evaluated and updated.

AUC21 has been evaluated.

Op schema: The course development is on track and many course have benefited from that. The training programme for new lecturers will be developed in 2022.

In 2024 our curriculum is updated and addresses the main issues identified after the AUC21 evaluation. A training programme for new lecturers is in place.

AUC

Support for blended and online learning

Lecturers are familiar with blended, hybrid and online learning.

Lecturers received adequate support for online, hybrid and blended teaching.

Op schema: During the pandemic two senior lecturers have been appointed as coordinators. They adapted many online and blended approaches for AUC and informed and trained lecturers. Equipment to facilitate this was purchased.

Id.

FSW

Docentenprofessionalisering

Mogelijkheid voor docenten om zich te professionaliseren in didactische vaardigheden, voor hen nieuwe onderwijsconcepten, onderwijskundig leiderschap en nieuwe onderzoeksmethoden.

Docenten wordt een mogelijkheid geboden zich te professionaliseren. Vraag en aanbod wordt per jaar bij elkaar gebracht.

N.v.t.: Nog niet gestart: In 2022, 2023 en 2024 krijgen alle faculteiten budget voor docentenprofessionalisering. Momenteel worden de behoeften van de afdelingen verzameld.

Er is een levendige professionaliseringscultuur bij FSW.

FGW

Ondersteuning innovatief lesgeven

Het doel is projecten te honoreren die tot doel hebben innovatief onderwijs te ontwikkelen

Zijn de eerste initiatieven met betrekking tot innovatief onderwijs geïmplementeerd in ons onderwijs

Op schema: Hier is ook deel van de 0,4 fte van de medewerker digitale leeromgeving ui gefinancierd. Deze medewerker draagt bij aan de implementatie van innovatief onderwijs.

Zijn de wensen die binnen de opleidingen leven ten aanzien van de ontwikkeling van innovatief onderwijs in de verschillende curricula geïmplementeerd. Blended learning is op maat van FGW geïntegreerd in het onderwijs.

VU

Mixed classroom docenten

• Het VU Mixed Classroom (MC) Onderwijsmodel fungeert als een van de hoofdpijlers van het onderwijs.
• De Mixed Classroomvisie en -uitgangspunten worden VU-breed uitgedragen en versterken de identiteit van de VU en dragen bij tot een inclusieve, prikkelende omgeving voor alle medewerkers en studenten.

Per 2021 is steeds meer MC aanbod ontwikkeld, zijn docentopleiders getraind en is het geintegreerd in de BKO, SKO, LOL. De koppeling met Blended Learning is gemaakt.
Het MC model wordt geevalueerd op effectiviteit.

Op schema: Inmiddels zijn er 6 trainers binnen Learn!Academy getraind en ervaren in het geven van Mixed Classroom trainingen, workshops en advies. Het Mixed Classroom onderwijs model is uitgebreid en doorontwikkeld met een white paper voor het omgaan met moeilijke momenten tijdens werkgroepen en colleges: “Hot Moments”. Binnen de VU Start To Teach Day, de BKO en de SKO wordt het Mixed Classroom concept op verschillende niveaus ingezet. Het concept is geintegreerd in het VU brede aanbod en de ondersteuning van Learn! Academy rondom Activerend Blended Onderwijs (PLG’s). Een MC-trainer doorloopt het LOL-programma om het MC gedachtegoed in volgende trajecten als uitvoerend trainer nog beter te kunnen integreren. Er is een onderzoeksvoorstel geschreven bijdragend aan de evaluatie van het Mixed Classroom concept. De evaluatie van het MC concept is gaande. Er is gewerkt aan een Mixed Classroom Curriculum Scan.

De Mixed Classroom aanpak is onderdeel van het curriculum van elke student, wat inhoudt dat in elk curriculum voldoende docenten volgens de visie van het model lesgeven.
Er is een toegankelijke infrastructuur ingericht, waarmee voldoende docenten ondersteund kunnen worden.

VU

Taalbeleid docenten

Docenten die Engelstalig lesgeven trainen in hun taalvaardigheid en lesgeven in het Engels

In 2021 worden verbeterde cursussen Engels voor docenten aangeboden.

Op schema: Per 2020 is het Academic Language Programme bezig met de ontwikkeling van extra modules voor docenten die zich willen bekwamen bovenop een C1 niveau. In 2020 zijn de volgende modules gereed: 'Tutorial academic writing in English: beyond C1'; 'Tutorial fluency (advanced'; 'English pronunciation workshop (advanced)' en de module 'didactics of explaining tricky phenomena in English to students (or fellow teachers)', binnen de workshop 'Correcting student texts'. In 2020 is de module 'English as medium of instruction' nog in ontwikkeling. De cursussen Engels voor docenten zijn aangeboden in 2021. Hieraan is een aanbod cursussen Engels voor ondersteunend personeeel toegevoegd. Deze zijn ontwikkeld door het Taalcentrum. Door de pandemie zijn niet alle geraamde kosten uitgegeven. Docenten hadden hun handen vol aan online lesgeven en kwamen minder toe aan taalcursussen.
Daarnaast is een licentie voor vertaaltool Deepl aangeschaft, zodat de communicatie in het Engels met de (medendeel internationale) studentenmedezeggenschap verbeterd is. Ook is een begin gemaakt met het maken van een VU-brede termininologielijst.

Per 2024 worden twee type toetsen voor docenten aangeboden; de observatievariant en de oral assessment. Verwacht wordt dat beoogd resultaat t/m 2024 in voorjaar 2022 wordt bijgesteld i.v.m. nieuwe taalstrategie.

VU

handleidingen en formats tools

Dit onderdeel is een jaar los gefinancierd bij de opstart van VU NT&L, maar wordt vanaf 2021 meegenomen in het budget van VU NT&L.

Zie VU NT&L

Canvas online education is per 2020 opgezet. Voortdurende updates en uitbreiding Canvas online education + eerste omzetting informatiebronnen naar vu.nl.

Zie VU NT&L

VU

laagdrempelige didactische ondersteuning

laagdrempelige didactische ondersteuning; helpdesk en/of assistentie op de werkplek

Een visie op laagdrempelige onderwijsondersteuning is geschreven en deze ondersteuning wordt dicht bij de werkplek verzorgd naar tevreden van de deelnemers.

Op schema: Een visie op laagdrempelige onderwijsondersteuning is geschreven; onderdeel van de visie is dat dit verknoopt wordt met de continue professionaliserlingslijn en laagdrempelig wordt aangeboden. Coaching on the job wordt nog steeds geboden.

Elke docent kan gebruik maken van laagdrempelige onderwijsondersteuning op de werkplek.

6.c VU Network Teaching and Learning

VU

Netwerk Teaching & Learning, organisatie

Het opzetten en draaiende houden van het VU NT&L

In 2021 verhuist de VU Onderwijswerkplaats (met vertraging vanwege corona) naar een nieuwe locatie. In de loop van 2021 is VU NT&L duurzaam ingericht en wordt de werkplaats steeds duidelijker het centrum waar docenten advies kunnen krijgen en waar workshops, labs en demonstraties worden georganiseerd.

Deels vertraagd: Onderwijswerkplaats is (grotendeels) verhuisd. Realiseren van drie werkplekken op de gang bij de Onderwijswerkplaats is nog niet gerealiseerd, i.v.m. leveringsproblemen. Eerste planvorming voor voortzetting VU NT&L na 2024 heeft plaatsgevonden. Verduurzaming loopt iets achter door onzekerheid over financieringsbron na 2024.Tevens is er gewerkt aan de zichtbaarheid en herkenning van de onderwijswerkplaats voor docenten. Dit wordt voortgezet.

Per 2024 is VU NT&L hét onderwijsinnovatiecentrum van de VU waarin wordt samengewerkt door diensten en faculteiten, waar onderwijsinnovatie, -advisering en -professionalisering hand in hand gaan en de mogelijkheden van het NU-gebouw ten volle benut worden.

6.d Duurzame loopbaanontwikkeling

SBE

Professionalisering, bij- en nascholing en raamwerk

Docenten volgen professionaliseringtrajecten die passen bij hun rol.

- Volgen van de norm van de VU zoals opgenomen in het Raamwerk Onderwijsprestaties.
- De eerste PhD-studenten hebben hun startkwalificatie onderwijs behaald.

Op schema: BKO op niveau gebleven. 6 docenten hebben SKO behaald. Docenten krijgen cursus Engels C1 aangeboden. De eerste PhD-studenten hebben hun startkwalificatie onderwijs behaald.

- Volgen van de norm van de VU zoals opgenomen in het Raamwerk Onderwijsprestaties.
- Startkwalificatie onderwijs voor PhD-studenten afgerond en eventuele herzieningen in gang gezet.

SBE

Carrièrelijn

Het belang van onderwijsprestaties benadrukken.

Evaluatie van nieuwe bevorderingscriteria is gestart.

Vertraagd: Door tijdgebrek is de evaluatie nog niet gestart, maar er is wel een nieuwe Taskforce aangesteld die zich o.a. over de carrièrelijn gaat buigen.

Evaluatie van nieuwe bevorderingscriteria is afgerond.