Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Raad van Toezicht

Inleiding

De Raad van Toezicht Stichting VU houdt toezicht op het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in 2021. Ook in 2021 had de wereldwijde coronapandemie grote invloed op de dynamiek van de VU-gemeenschap. Net als studenten en medewerkers zag ook de Raad van Toezicht zich genoodzaakt mee te bewegen met afwisselend versoepelingen en aanscherpingen van maatregelen en mogelijkheden. De toezichthouders waren zich bewust van de voorbeeldrol die zij vervulden in een veilige en verantwoorde manier van werken en vergaderen. Het bewogen jaar 2021, waarin bovenop een pandemie een nieuw bedrijfsvoeringslandschap aanzienlijke problemen veroorzaakte, bracht uitzonderlijke omstandigheden voor studenten en medewerkers. De Raad van Toezicht heeft bewondering voor de manier waarop zij met volle inzet hun studie en hun werkzaamheden bij de VU hebben voortgezet.

De Raad van Toezicht is steeds zo samengesteld, dat de leden ervan ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling van de Raad van Toezicht heeft in 2021 een aantal wijzigingen ondergaan: de leden H.H.J. Dijkhuizen, prof. dr. E.C. Klasen en mr. drs. J.L. Burggraaf namen in de loop van 2021 afscheid. Zij werden opgevolgd door respectievelijk drs. J.H.P.M. van der Wijst, prof. dr. A.W.M. Evers en dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi. Doordat het afscheid van de drie uittredende leden niet tegelijkertijd, maar binnen een tijdsbestek van een jaar plaatsvond, kon er een dakpanconstructie ontstaan waardoor de continuïteit binnen de Raad van Toezicht gewaarborgd werd. De drie nieuwe leden hebben een inwerk- en introductieprogramma doorlopen om verdere ervaring op te doen met de uiteenlopende facetten van de academische wereld binnen de VU.

Overleg Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in 2021 in algemene zin toezicht gehouden op de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en valorisatie aan de VU en de financiële huishouding en bedrijfsvoering van de VU. Daarbij hebben de Raad en zijn commissies oog voor een bredere context van landelijke ontwikkelingen en nemen zij het perspectief op hoe de VU zich in vraagstukken, uitdagingen en kansen verhoudt tot de andere Nederlandse universiteiten mee. Een aantal belangrijke of terugkerende dossiers wordt hieronder nader uitgelicht. Twee onderwerpen hebben in 2021 grote impact gehad op de VU: naast de crisisorganisatie vanwege de coronapandemie, werd een crisisorganisatie ingericht vanwege de problemen met de implementatie van het nieuwe bedrijfsvoeringslandschap.

Implementatie systeemlandschap

In de loop van 2021 werd duidelijk dat er aanzienlijke problemen waren rond de implementatie van het nieuwe systeemlandschap (project MARS). De Raad volgde de ontwikkelingen op de voet en ontving, na inrichting van de crisisorganisatie, wekelijks de updates die ook naar medewerkers en studenten werden gestuurd. Een groot deel van de reguliere (commissie)vergaderingen werd ingeruimd voor de bespreking van de meest urgente en actuele problemen, oplossingsrichtingen en perspectieven. Met regelmaat werd de crisismanager uitgenodigd om een gedetailleerd beeld te krijgen van de situatie en de openstaande issues. De Raad heeft zich gericht op de impact op de voortgang en continuïteit van (processen met betrekking tot) onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering en heeft het College van Bestuur bevraagd op worst case scenario’s. Daarnaast besprak de Raad de verschillen tussen daadwerkelijke en gepercipieerde vooruitgang voor verschillende groepen medewerkers en het belang van een heldere, eerlijke en spoedige communicatie richting de organisatie. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het verzoek van het College van Bestuur als opdrachtgever van het evaluatieonderzoek naar de implementatie van het nieuwe systeemlandschap op te treden.

Impact Covid-19

In 2021 ging de coronapandemie haar tweede jaar in en ook in dit jaar heeft het College van Bestuur de Raad van Toezicht met regelmaat en tijdens alle commissie- en RvT-vergaderingen geïnformeerd over hoe de door het Kabinet aangekondigde beperkingen en versoepelingen vertaald werden naar de praktijk van de VU-campus. Daarbij kwamen ter sprake de plannen om werkdruk te verlagen en welzijn van studenten en medewerkers te verhogen, de verschillende scenario’s voor op- en afschaling van fysiek onderwijs, de inrichting van een teststraat en later ook vaccinatiecampagne, en de vereiste professionaliseringsslag in het aanbieden van hybride onderwijs en blended learning. In de loop van 2021 speelde in het bijzonder de uitdaging dat de richtlijnen vanuit het ministerie weliswaar gericht waren op het geven van de hoogste prioriteit aan onderwijs en tentamens als fysieke activiteit, maar dat medewerkers en studenten eveneens in toenemende mate aangaven zich in het licht van stijgende besmettingscijfers niet veilig (genoeg) te voelen op de campus.

Implementatie Instellingsplan

Sinds het najaar 2020 is er in elke vergadering van de Raad van Toezicht ruimte voorzien voor een verdiepende bespreking van de implementatie van een specifieke ambitie of speerpunt uit de Strategie VU 2020-2025, in aanwezigheid van de verantwoordelijke decaan. Tweemaal per jaar verzorgt de programmadirecteur een overall update. Dit leidde in 2021 tot gesprekken over de profielthema’s, Leven Lang Ontwikkelen, Slagvaardige en Wendbaar, Sociale Campus, Ondernemend en Impact door Onderwijs en Onderzoek. De Raad van Toezicht heeft in 2021 het besluit van het College van Bestuur goedgekeurd om de looptijd van de Strategie VU 2020-2025 met een jaar te verlengen (tot en met 2025) teneinde de werkdruk binnen de organisatie te verlagen.

Strategische samenwerkingen

In 2021 besprak de Raad van Toezicht wederom uitgebreid met het College van Bestuur over samenwerkingsverbanden van de VU met (inter)nationale partners. Het Ambitieraamwerk dat de samenwerking tussen de VU en de Universiteit Twente formaliseert en bestendigt, is aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom een voorgenomen samenwerking met Naturalis en Inholland in Sapiens besproken. De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur in het licht van toenemende werkdruk met name bevraagd op het draagvlak voor dit soort samenwerkingen en de integraliteit met de reguliere werkzaamheden.

Voorts heeft het CvB in 2021 de Raad van Toezicht actief geïnformeerd en geconsulteerd over kwesties die actueel waren. Het betrof hier onder meer het strategisch instroombeleid in relatie tot toegankelijkheid, werkdruk en bekostiging, de ontwikkelingen op het gebied van een valorisatiestrategie en de voorgenomen splitsing van IXA VU-VUmc ende juridische fusie van VUmc en AMC tot stichting Amsterdam UMC. Ook werd de Raad van Toezicht geïnformeerd over de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar sociale veiligheid binnen een afdeling van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Contacten met de instelling

Leden van de Raad van Toezicht namen in 2021 deel aan de strategische conferentie, georganiseerd rondom de implementatie van de Strategie VU 2020-2025.

Op 31 mei en op 8 november sprak de Raad van Toezicht met de decanen, op 31 mei sprak de Raad van Toezicht met de directeuren. De Raad hecht er in deze overleggen aan ervaringen uit te wisselen en een indruk te krijgen van hoe het de faculteiten en diensten vergaat. De decanen zijn bevraagd op de meest relevante interne en externe ontwikkelen die een belangrijke rol spelen in het aanbieden van onderwijs en uitvoeren van onderzoek aan de VU. In het overleg met de directeuren zijn met name de effecten van meer dan een jaar van corona(maatregelen) op en binnen de diensten besproken. Daarnaast was er in deze overleggen de gelegenheid om van gedachten te wisselen over het profiel en de werving en selectie van een nieuwe rector.

Delegaties vanuit de Raad van Toezicht en de Gezamenlijke Vergadering (GV), bestaande uit de Universitaire Studentenraad (USR) en Ondernemingsraad (OR), hebben op 8 juni en 2 december informeel met elkaar gesproken over actuele thema’s binnen de VU. Thema’s die dit jaar aan de orde kwamen waren kwaliteit van onderwijs en de impact van de overgang naar online onderwijs tijdens de coronapandemie, hybride studeren, werken en vergaderen, de toenemende instroom van studenten, het taalbeleid van de VU, de beschikbare ruimte op de campus en de wisselwerking tussen zeggenschap en medezeggenschap. Ook de verruiming van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs en tentaminering, en de onrust, onzekerheid en onveiligheid die dat met zich meebrengt voor medewerkers en studenten, werd besproken. Eveneens kwam de impact van de problemen met de implementatie van het nieuwe systeemlandschap aan de orde. Daarnaast is er intensief contact geweest met de medezeggenschap in het kader van de benoemingsprocedure van de nieuwe rector. Een vertegenwoordiger van de USR en een vertegenwoordiger van de OR maakten deel uit van de selectieadviescommissie. In 2021 zijn eveneens adviesvragen inzake de herbenoeming van de collegevoorzitter en de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht bij de GV neergelegd. Leden van de Raad van Toezicht woonden tenslotte in 2021 de zogenaamde ‘artikel 24’-overleggen van de GV bij.

Leden van de Raad van Toezicht namen in 2021, al dan niet in het kader van inwerkprogramma’s en kennismakingsrondes, deel aan vergaderingen van verschillende interne VU-brede overleggen. Een aantal leden van de Raad van Toezicht was ook aanwezig bij de vergaderingen van de Ledenraad van de VUvereniging. Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht individuele gesprekken met personen binnen de instellingen, en zijn zij, dit jaar wederom grotendeels digitaal, aanwezig op belangrijke momenten voor de instellingen zoals bij de Opening Academisch Jaar en de Dies.

De voorzitter van de Raad van Toezicht woonde in 2021 de twee vergaderingen bij van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de Nederlandse universiteiten.

Identiteit

In 2021 waren vragen met betrekking tot de identiteit en het bijzondere karakter van de VU wederom actueel: wat voor universiteit wil de VU zijn, gelet bijvoorbeeld op de omstandigheden als gevolg van de coronapandemie en toenemende studenteninstroom? In het bijzonder tijdens een retraite op 8 juni nam de Raad van Toezicht de tijd om, onder meer met het College van Bestuur, te bespiegelen op de strategische samenwerkingen die de VU aangaat, de toekomst van het universitaire landschap en vraagstukken aangaande bekostiging. De Raad van Toezicht constateerde daarbij dat het College van Bestuur en de organisatie dit soort vragen met open vizier aangaan en er in slagen de verbondenheid met de maatschappij, zelfontplooiing en veerkracht in brede zin, de rol van zingeving, en de meerwaarde van diversiteit als thema’s levend en tastbaar te maken voor de VU-gemeenschap. De Raad van Toezicht onderschrijft dan ook de prominente plek die programma’s als ‘A Broader Mind’ innemen.

Commissies van de Raad van Toezicht

Audit- en Huisvestingscommissie

De problemen die in de loop van 2021 zijn ontstaan rond de livegang van het nieuwe systeemlandschap zijn uitgebreid aan bod gekomen in de Audit- en Huisvestingscommissie. Daarbij zijn onder meer de inrichting van de crisisorganisatie en de specifieke problemen en bijbehorende oplossingsrichtingen voor elk betrokken domein (HR, Financiën, IT) besproken.

De Audit- en Huisvestingscommissie werd met regelmaat geïnformeerd over de totstandkoming van het VU-bestedingsplan van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en heeft daarbij vastgesteld dat het van belang is dat de VU (gezien de passende begroting voor 2021) de vrijgekomen middelen snel en zinvol kan inzetten. Daarbij is de vraag besproken in hoeverre de VU in staat is structurele kwesties op te vangen met deze tijdelijke middelen.

De Audit- en Huisvestingscommissie adviseert de Raad van Toezicht over de gezondheid en doelmatigheid van de financiële huishouding van de VU. De commissie heeft in het voorjaar over de jaarrekening 2020 van Stichting VU gesproken in aanwezigheid van de accountant en hierover aan de Raad van Toezicht geadviseerd. De Audit- en Huisvestingscommissie heeft ook bij de jaarrekening 2020 vastgesteld dat er een positief resultaat uitgelegd moest worden en hecht belang aan een helder verhaal bij de cijfers. De manier van begroten binnen de eenheden en het goed inzetten van het beschikbare sturingsinstrumentarium verdient volgens de commissie de aandacht. Dit is eveneens onderwerp van gesprek geweest bij de tussentijdse rapportages over 2021.

In het najaar 2021 besprak de commissie de begroting 2022 (inclusief risicoparagraaf en treasuryplan) van de VU, ter advisering aan de Raad van Toezicht. De Audit- en Huisvestingscommissie heeft de begroting over 2022 beoordeeld vanuit het oogpunt van de financiële gezondheid van de VU op korte en lange termijn en een doelmatige inzet van de middelen. De commissie heeft het College bevraagd over de delta ten opzichte van de Kadernota en mogelijke spanningsvelden rondom doelstellingen van de eenheden. De Audit- en Huisvestingscommissie was daarbij van mening dat de negatieve begroting verantwoord en goed uitlegbaar is. Eveneens zijn de robuustheid van de begroting, die als gevolg van de MARS-problematiek op een andere manier tot stand is gekomen, en de bijsturingsmogelijkheden besproken.

In 2021 heeft de Audit- en Huisvestingscommissie bijzondere aandacht gehad voor het proces van begroting tot en met jaarrekeningcontrole, en de rol die zowel de interne organisatie als de externe accountant daarbij speelt. Daarbij is met het College van Bestuur en de externe accountant onder meer gesproken over de ambitie de doorlooptijd van de jaarrekeningcontrole te verkorten en de hygiëne in het rapporteren te verbeteren. In de vergadering van de Audit- en Huisvestingscommissie van 6 mei vond een korte private sessie plaats tussen de Audit- en Huisvestingscommissie en de externe accountant.

In 2021 is het treasury statuut geactualiseerd; de Audit- en Huisvestingscommissie heeft hierover positief geadviseerd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur verzocht om elk kwartaal via de Audit- en Huisvestingscommissie te worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de compliance met de AVG, de implementatie van privacymaatregelen en de stand van zaken rondom informatiebeveiliging aan de VU. De commissie besprak daarbij in het bijzonder de weerbaarheid van de VU (en de gehele sector) voor cyberaanvallen en de implementatie van het Privacy Control Framework.

De Audit- en Huisvestingscommissie nodigt tweemaal per jaar de directeur FCO uit voor een verdiepende bespreking inzake campusontwikkeling en de scenario’s voor het bereiken van een energietransitie voor 2035. Het gebruik van de beschikbare ruimte op de campus in tijden van pandemie én van toenemende studentenaantallen was in 2021 een belangrijk onderwerp van gesprek, naast de verschillende lopende bouwprojecten.

De Audit- en Huisvestingscommissie nodigt tweemaal per jaar de directeur IT en CISO uit voor een verdiepende bespreking inzake IT-beheersing en informatiebeveiliging. Naast de implementatie van het nieuwe systeemlandschap zijn in 2021 onder meer portfolio management, capaciteitsvraagstukken (interne expertise en externe inhuur) en de agile transformatie van de IT-organisatie aan bod gekomen.

Andere thema’s die aan de orde zijn geweest, zijn tussentijdse financiële rapportages, treasury rapportages, de verzekeringsportefeuille, fiscaliteit, risicomanagement en het auditplan van de internal auditor.

De Audit- en Huisvestingscommissie is in 2021 vier keer in vergadering bijeengekomen. De notulen van deze overleggen zijn geagendeerd en besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie heeft zich in 2021 in het bijzonder gericht op de impact van de coronapandemie en de problemen rondom de implementatie van het nieuwe systeemlandschap op het onderwijs, onderzoek en valorisatie aan de VU, en op de continuïteit van de academische plechtigheden als promoties, oraties en afscheidsredes. De commissie sprak met de rector (a.i.) onder meer over het op- en afschalen van fysiek en locatiegebonden onderwijs, de gewenste voorwaarden en kaders voor het inzetten van online proctoring gedurende de verschillende fasen van versoepeling en aanscherping van coronamaatregelen, de specifieke capaciteitsproblemen vanwege coronavertraging bij ACTA, en de mogelijkheden die de middelen vanuit de werkdrukverlagingsplannen en het Nationaal Programma Onderwijs kunnen bieden. Eveneens speelde de druk op onderzoek in het algemeen, de kwetsbaarheid van verschillende groepen onderzoekers en de impact van coronavertraging op het schrijven en indienen van onderzoeksaanvragen.

De uitkomsten van de onderwijsvisitaties per opleiding worden periodiek gedeeld tijdens de vergaderingen van de Kwaliteitscommissie. Met het accreditatieportret blijft de commissie geïnformeerd over de kwaliteit van de opleidingen en het systeem van kwaliteitszorg van de VU. In dit kader zijn eveneens de sectorbrede ontwikkelingen aangaande instellingsaccreditatie aan de orde gekomen. Ook het marktaandeel van de VU en de instroomcijfers komen terugkerend ter sprake in de Kwaliteitscommissie, waarbij de commissie de rector bevraagd heeft op de impact van stijgende studentenaantallen op de werkdruk van docenten en de borging van onderwijskwaliteit. Tenslotte is de positie van de VU in verschillende relevante rankings een terugkerend onderwerp in de vergaderingen van de Kwaliteitscommissie, waarbij het spanningsveld tussen de aandacht voor ranglijsten en de beweging richting nieuwe vormen van erkennen en waarderen van wetenschappers een belangrijk onderwerp van gesprek was.

De Kwaliteitscommissie heeft in 2021 een positief advies inzake het herziene Kwaliteitsplan uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De commissie heeft daarbij benadrukt dat de eigen aanpak van de VU in het vinden van een evenwicht tussen vertrouwen en controle goed terugkomt, zonder voorbij te gaan aan de aandachtspunten vanuit het NVAO-advies. De commissie was vanzelfsprekend zeer verheugd met de positieve beoordeling van het Kwaliteitsplan. In de loop van 2021 is de monitoring van de uitvoering van het Kwaliteitsplan, conform de vereisten van het ministerie, in de commissie aan bod gekomen.

De Kwaliteitscommissie besprak in 2021 het visiedocument dat de VU vaststelde voor nieuwe manieren van het erkennen en waarderen van wetenschappers besproken. Daarbij benadrukte de commissie dat , hoewel het goed is de faculteiten hun eigen keuzes te laten maken, het eveneens van belang is gezamenlijke doelen te specificeren en daarmee een zekere houvast en structuur te bieden.

Elk jaar nodigt de Kwaliteitscommissie de directeur HRMAM en de Chief Diversity Officer uit voor een gesprek over het diversiteitsbeleid van de VU. Daarbij is de commissie geïnformeerd over de ontwikkeling van een actieplan en is gesproken over monitoring en implementatie. De Kwaliteitscommissie heeft talentbeleid en de doorstroom naar bestuurlijke functies binnen de VU als aandachtspunt aangemerkt en benadrukt het belang van een gedegen systeem om intern ambities en competenties te kunnen toetsen, en daarbij ook inzicht te krijgen in hoezeer interventies inderdaad leiden tot meer diversiteit in de bestuurlijke lagen van de VU.

Andere thema’s en ontwikkelingen die aan de orde kwamen in de Kwaliteitscommissie in 2021 waren de onderwijsinitiatieven gelieerd aan Community Service Learning en de kansen en uitdagingen voor hybride en blended onderwijs na corona, en de in 2021 vastgestelde onderzoeksvisie, strategische samenwerkingen en relevante cases ten aanzien van wetenschappelijke integriteit.

In 2021 is de Kwaliteitscommissie vijf keer bijeengekomen. De notulen van deze overleggen zijn geagendeerd en besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In de interimperiode die ontstond tussen het vertrek van de rector en de benoeming van de nieuwe rector namen de conrectoren deel aan de vergaderingen van de Kwaliteitscommissie.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over zaken gerelateerd aan de werkgeversrol van de Raad. Naast de reguliere werkzaamheden van de commissie, vroegen in 2021 met name de werving van een nieuwe Rector Magnificus en de herbenoeming van de voorzitter van het College van Bestuur aandacht. Aan het begin van het jaar verzorgde de Remuneratiecommissie namens de Raad van Toezicht het inwerkprogramma voor de drie nieuwe leden van de Raad, die in 2020 waren geworven.

In de periode mei – oktober vond de werving en selectie van de nieuwe rector plaats in verband met het vertrek van Vinod Subramaniam per 1 september 2021. De leden van de Remuneratiecommissie hadden hierover meerdere keren per week contact met elkaar. De commissie adviseerde de Raad van Toezicht over het voorstel van het College van Bestuur voor de invulling van de interimperiode, de benoeming van Mirjam van Praag tot rector magnificus a.i en de tijdelijke nieuwe portefeuilleverdeling van het College van Bestuur tot het moment dat er een nieuwe rector aantreedt. Ook bereidde de commissie het profiel en de wervingsprocedure voor de nieuwe rector voor en onderhield zij contact met het searchbureau dat de procedure ondersteunde. De gesprekken met de kandidaten werden gevoerd door een brede sollicitatiecommissie, bestaande uit de twee leden van de Remuneratiecommissie, de voorzitter van het College van Bestuur, een vertegenwoordiger van de OR, een vertegenwoordiger van de USR, twee decanen en een dienstdirecteur. Na de benoeming van Jeroen Geurts, die startte op 15 januari 2022, bereidde de Remuneratiecommissie de communicatie over de benoeming en het inwerkprogramma voor.

In dezelfde periode liep ook de procedure voor herbenoeming van de collegevoorzitter voor een tweede termijn per 1 maart 2022. Voor de herbenoeming van de collegevoorzitter verzorgde een extern bureau onder begeleiding van de Remuneratiecommissie in het voorjaar van 2021 het 360 graden feedback-traject. De commissie besprak namens de Raad van Toezicht de uitkomsten daarvan met het bureau. Daarnaast voerde de commissie in het najaar namens de Raad het gesprek met de collegevoorzitter over wederzijdse wensen voor de invulling van de tweede termijn.

Naast deze zaken speelden voor de Remuneratiecommissie de reguliere werkzaamheden. In het voorjaar heeft de commissie de jaargesprekken met de bestuurders voorbereid. In juni heeft de commissie namens de Raad van Toezicht met iedere bestuurder een jaargesprek gevoerd waarin werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruitgekeken op basis van de belangrijkste voornemens en plannen voor het komende jaar. Met de vertrekkend rector is een exitgesprek gevoerd.

Naast overleg specifiek in het kader van bovenstaande activiteiten kwam de Remuneratiecommissie in 2021 in vergadering bijeen om te spreken over werkgeverszaken. In deze vergaderingen werd onder meer de advisering aan de Raad van Toezicht besproken over voorstellen van nevenfuncties van bestuurders en WNT-zaken. Ook bereidde de commissie de juni-retraite van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur voor.

In 2021 is de Remuneratiecommissie drie keer formeel bijeengekomen. De notulen van deze overleggen zijn geagendeerd en besproken in het besloten overleg van de Raad van Toezicht.

Functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht evalueert doorgaans ieder jaar het eigen functioneren aan de hand van de in het Algemeen Reglement vastgelegde criteria. Met de toetreding van drie nieuwe leden en de aandacht die uitging naar de onboarding, leende het jaar 2021 zich minder goed voor een terugblikkende zelfevaluatie zoals die voor het laatst op 19 november 2020 plaatsvond. Het eigen functioneren en de interne samenwerking binnen de Raad en de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is in 2021 evenwel aan bod gekomen in de processen van de benoeming van de rector, de herbenoeming van de collegevoorzitter en de herbenoeming van voorzitter van de Raad van Toezicht. Voorts hebben de Audit- en Huisvestings- en Kwaliteitscommissie, doordat zij onder een nieuw voorzitterschap komen te staan, gekeken naar de eigen werkwijze en gewenste veranderingen. Met de Raad van Toezicht in nieuwe samenstelling is daarnaast toekomstgericht gekeken naar benodigde overleggen en de vergaderplanning. In 2022 zal een formele zelfevaluatie onder begeleiding van een extern bureau plaatsvinden.

De Raad van Toezicht handelt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur Universiteiten. Het principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad bij de uitoefening van zijn taken in het verslagjaar geëerbiedigd.

Tot slot

De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en allen binnen de instellingen voor de inzet en prestaties van het afgelopen jaar en ziet ernaar uit als toezichthouder een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de VU in 2022.

15 februari 2022,

Raad van Toezicht Stichting VU
De heer drs. R. (Ron) Teerlink, voorzitter
Mevrouw drs. J.H.P.M. (Anne Marie) van der Wijst
Mevrouw prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk
Mevrouw prof. dr. A.W.M. (Andrea) Evers
De heer dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi