Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudig kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

  
 

2021

2020

Kasstroom operationele activiteiten

  

Saldo van baten en lasten

34.067

23.700

   

4.2 Afschrijvingen

47.282

45.835

2.2 Mutaties voorzieningen

-4.781

4.932

   

Mutaties vlottende middelen

  

1.4 Voorraden

35

-27

1.5 Vorderingen

-2.561

-3.647

2.4 Schulden

27.024

22.529

Kasstroom bedrijfsoperaties

101.066

93.322

   

5. Financiële baten

510

161

5. Financiële lasten

-12.782

-13.692

Financieel resultaat

-12.272

-13.531

Kasstroom operationele activiteiten

88.794

79.791

   

Kasstroom investeringsactiviteiten

  

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-9.815

-14.698

1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa

-

 

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-96.697

-50.389

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

354

-392

1.3 Mutaties leningen u/g

33

413

1.3 Vordering Ministerie OCW

675

601

Kasstroom investeringsactiviteiten

-105.450

-64.465

   

Kasstroom financieringsactiviteiten

  

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

50.000

15.000

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.136

-14.137

2.4 Opbrengst grondruil erfpacht LvK

4.600

-

Kasstroom financieringsactiviteiten

40.464

863

   

Mutatie liquide middelen

23.808

16.189

   

1.7 Liquide middelen per 1 januari

91.783

75.594

Mutatie liquide middelen

23.808

16.189

1.7 Liquide middelen per 31 december

115.591

91.783