Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Rijksbijdragen

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Rijksbijdragen conform Prestatie Bekostigings Model

429.991

392.256

374.198

Rijksbijdragen sectorplannen

4.659

-

5.064

VUmc werkplaatsfunctie

83.533

-

80.391

Totaal toewijzing rijksbijdrage

518.183

392.256

459.653

    

Af : inkomensoverdrachten Vumc werkplaatsfunctie

   

Rijksbijdrage Academisch ziekenhuis

-83.533

-

-80.391

    

Overige bijdragen:

   

- BaMa compensatie 2010

-675

-

-601

- Sofokles

-48

-

-48

- Diversen (kasbeperking en interne toewijzingen)

2.693

-

-123

Totaal rijksbijdragen

436.620

392.256

378.490

De totale Rijksbijdragen zijn toegenomen met € 58,1 miljoen. De toename wordt met name veroorzaakt door een hogere toekenning vanuit het Prestatie Bekostigingsmodel (€ 55,6 miljoen) als gevolg van een stijging van het aantal studenten en als gevolg van de loon- en prijscompensatie. Daarnaast zijn er in 2021 extra bijdragen toegekend vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De stijging in vergelijking met de begroting € 44,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de stijging van het aantal studenten ten opzichte van de Referentieraming 2021 waardoor de Rijksbijdragen is verhoogd met € 14,6 miljoen (welke tevens evenredig is doorgegeven aan VUmc, ACTA en AUC) en extra Rijksbijdragen vanuit NPO gelden bestaande uit: (1) compensatie voor inkomstenderving op wettelijk collegegeld 2021-2022 over de periode september tot en met december 2021 € 9,9 miljoen en (2) € 7,1 miljoen voor de overige thema’s conform bestedingsplan. Daarnaast zijn er ook extra middelen ontvangen vanuit OCW voor loon- en prijsmaatregelen € 8,7 miljoen en is er een overheveling geweest van SEO-middelen van € 3,1 miljoen.