Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.3 Financiële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de investeringen in deelnemingen en verstrekte leningen aan verbonden partijen. Voor de leningen zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investeringen en

Desinvesteringen

Resultaat

Boekwaarde

 

01.01.2021

verstrekkingen

en aflossingen

deelnemingen

31.12.2021

Deelnemingen

     

ACTA Holding B.V.

74

-

-30

-44

-

Overige deelnemingen

-

29

-

-29

-

Subtotaal

74

29

-30

-73

-

      

Leningen u/g

     

Bio Detection Systems B.V.

75

-

-

-

75

Stg. Bijzondere Tandheelkunde

66

-

-

-

66

Preseeds financiering

43

-

-13

-

30

Overige leningen u/g

-83

829

-

-

746

Subtotaal

101

829

-13

-

917

      

Vordering Ministerie OCW

970

-

-675

-

295

      

Totaal financiële vaste activa

1.145

858

-718

-73

1.212

De aandelen in ACTA Holding B.V. zijn in 2021 verkocht aan VU Holding B.V.

De toename van de overige leningen u/g wordt met name veroorzaakt door de geldlening van Stichting VU aan VU Holding B.V. in 2021 ad. € 500k inzake de financiering van de aankoop van certificaten in Stichting Administratiekantoor LUMICKS Technologies (“STAK Lumicks”). 

De leningen u/g hebben allen een resterende looptijd langer dan één jaar. De verwachte aflossing voor het komend jaar bedraagt € 0.

De vordering op het ministerie van OCW betreft een eenmalige compensatie als gevolg van de invoering van de BaMa structuur die betrekking heeft op meerdere jaren. De resterende looptijd van deze vordering is vier jaar. De hoogte van de aflossing wordt elk jaar bepaald door OCW waarbij de aflossing negatief kan zijn.