Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.2 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

   

Inventaris en

 
 

Terreinen

Gebouwen

In uitvoering

apparatuur

Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde

32.313

1.046.210

52.363

116.290

1.247.176

Cumulatieve afschrijvingen

-

-550.961

-392

-93.398

-644.751

Boekwaarde 01.01.2021

32.313

495.249

51.971

22.892

602.425

      

Investeringen 2021

18

-51

93.718

6.726

100.411

Desinvesteringen 2021

-

-80.500

-

-48.912

-129.412

Afschrijving desinvestering 2021

-

79.468

-

49.590

129.058

Overige mutaties 2021

925

19.293

-21.103

309

-576

Afschrijvingen 2021

-

-35.948

-

-6.705

-42.653

      

Cumulatieve aanschafwaarde

33.256

984.952

124.586

74.413

1.217.208

Cumulatieve afschrijvingen

-

-507.441

-

-50.513

-557.954

Boekwaarde 31.12.2021

33.256

477.511

124.586

23.900

659.254

De investeringen in terreinen, gebouwen en in uitvoering en vooruitbetalingen betreffen in belangrijke mate de Campusontwikkeling aan de Boelelaan. De investeringen met betrekking tot Schoolwerktuinen, het nieuwe onderzoeksgebouw aan de Boelelaan, zijn in 2021 € 68,4 miljoen, waardoor de totale bestedingen aan Schoolwerktuinen zijn gestegen tot € 95 miljoen. Een deel van de grond aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen is in erfpacht uitgegeven (boekwaarde € 0,9 miljoen). Zie tevens de toelichting op de langlopende schulden.

De investeringen in Inventaris en Apparatuur hebben onder meer betrekking op de vervanging van werkplekken en apparatuur voor onderwijs en onderzoek.

De desinvesteringen in 2021 bestonden voornamelijk uit volledig afgeschreven activa en de verkoop van het pand op de grond in erfpacht in Amstelveen.

Als indicatie voor de actuele waarde wordt de herbouwwaarde van de gebouwen en de WOZ- waarde van de gebouwen en terreinen vermeld. De actuele herbouwwaarde is per 31 december 2021 getaxeerd op € 1.200 miljoen (2020: € 1.067 miljoen). Dit is gelijk aan de verzekerde waarde. De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen is per op 1 januari 2021 vastgesteld op € 409 miljoen en is gelijk aan voorgaand jaar.

In 2021 is € 3,6 miljoen (2020: € 4,4 miljoen) rente over vreemd vermogen geactiveerd als onderdeel van de kostprijs. De rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over de specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen voor de herontwikkeling van de Campus. De rente wordt toegerekend tot het tijdstip waarop het actief gereed is voor gebruik. De gehanteerde rentevoet bedraagt 5,82%.