Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.1 Personeelslasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Brutolonen en salarissen

295.896

290.098

274.662

Sociale lasten

37.190

34.843

32.859

Pensioenpremies

46.072

41.642

39.569

Totaal Lonen en salarissen

379.158

366.583

347.091

    

Overige personeelslasten

   

- dotaties personele voorzieningen

2.465

628

9.493

- uitzendkrachten, declaranten, ingehuurde arbeid

19.756

14.255

23.358

- diversen

8.073

9.954

5.093

Totaal Overige personeelslasten:

30.294

24.837

37.945

    

Af : ontvangen uitkeringen

-1.867

-

-1.495

Totaal personeelslasten

407.585

391.420

383.541

    

Gemiddelde bezettingscijfer (excl. VUmc)

Realisatie

Begroting

Realisatie

(in fte) *)

2021

2021

2020

Wetenschappelijk personeel (WP)

2.467

2.373

2.261

Ondersteunend en beheerspersoneel

1.644

1.567

1.476

Totaal

4.111

3.940

3.737

De personeelslasten zijn toegenomen met € 24,0 miljoen. De toename is het gevolg van een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao en een toename van het aantal personeelsleden. De toename wordt deels gecompenseerd door een daling in dotaties van de personele voorzieningen en lagere kosten met betrekking tot ingehuurde arbeid.

Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil. Het gemiddeld aantal personeelsleden van VUmc wat in 2021 is ingezet voor het onderwijs is 511,7 fte (2020: 509,1 fte).